Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Skład chemiczny bulw ziemniaka i jego korelacje z zachwaszczeniem w zależności od rodzaju nawożenia oraz kategorii agronomicznej gleby

KRZYSZTOF RÓŻYŁO

Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

EDWARD PAŁYS

Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2000–2003 w Gospodarstwie Doświadczalnym położonym w Bezku koło Chełma (N: 51°19' E: 23°25'). Celem badań było określenie składu chemicznego bulw i jego korelacji z zachwaszczeniem łanu ziemniaka w zależności od rodzaju nawożenia i kategorii ciężkości gleby. Bulwy ziemniaka nawożonego nawozami mineralnymi wraz z obornikiem zawierały istotnie więcej białka ogólnego, mniej zaś skrobi w porównaniu z bulwami ziemniaka w pozostałych wariantach nawożenia. Bulwy ziemniaka uprawiane na glebie lekkiej zawierały istotnie więcej białka, włókna, witaminy C i substancji popielnych, mniej zaś suchej masy niż na rędzinie. Niezależnie od czynników doświadczenia i terminu obserwacji zachwaszczenia stwierdzono istotne dodatnie zależności liniowe pomiędzy powietrznie suchą masą chwastów w łanie ziemniaka a zawartością skrobi i suchej masy w bulwach. Wysokie ujemne korelacje udowodniono pomiędzy powietrznie suchą masą chwastów a zawartością P, Mg, białka i popiołu – na glebie lekkiej oraz K – na  ciężkiej.

Słowa kluczowe:

ziemniak, nawożenie, kategoria agronomiczna gleby, skład chemiczny, zachwaszczenie, korelacje

Blecharczyk A., Małecka I., 2000. Reakcja ziemniaków na nawożenie organiczne i mineralne w doświadczeniu wieloletnim. Folia Univ. Agri. Stetin., Agricultura, 84, 41–46.

Ciećko Z., Wyszkowski M., Żołnowski A., Krzywy J., 2000. Zmiany zawartości niektórych składników mineralnych w bulwach ziemniaka pod wpływem nawożenia NPK i Mg. Biul. IHAR, 213, 125–129.

Cwojdziński W., Nowak K., 2000. Wpływ nawożenia na wysokość i jakość plonu roślin w 6 rotacji statycznego doświadczenia nawozowego. Folia Univ. Agri. Stetin., Agricultura, 84, 63–68.

Czuba R., Wróbel S., 1983. Ocena roli chwastów jako konkurentów w pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny uprawne. Rocz. Glebozn. 34 (3), 175–184.

Danilčenko H., Trečiokaitë E., Žabaliünienië D., Danilčenko W., 2000. Wpływ nawożenia na jakość bulw i produktów ziemniaczanych. Biul. IHAR, 213, 137–147.

Gąsior J., 1997. Wpływ nawożenia azotem i terminu zbioru na skład chemiczny bulw ziemniaków.

Cz. I. Zawartość skrobi i azotu. Rocz. Glebozn. 48 (3), 83–93.

Gąsior J., Paśko J., 1998. Wpływ zróżnicowanych dawek nawozów azotowych na zawartość suchej masy i skrobi w ziemniakach. Synteza doświadczeń wykonywanych w latach 1981–1988. Zesz. Nauk. AR Kraków, 330, 54, 181–189.

Gronowicz Z., Zielińska A., Kosecka Z., 1992. Wpływ terminu sadzenia i nawożenia azotem na zawartość i plon suchej masy, zawartość białka ogółem oraz witaminy C w bulwach sześciu odmian ziemniaka. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Rolnictwo, 54, 149–160.

Jabłońska-Ceglarek R., Wadas W., 1994. Niektóre zagadnienia agrotechniki ziemniaków wczesnych w rejonie Siedlec. Wpływ nawożenia azotem na cechy jakościowe bulw. Zesz. Nauk. WSRP Siedlce. Rolnictwo, 41, 296–321.

Kalembasa S., Symanowicz B., Trętowski J., 1987. Wpływ dawki i sposobu nawożenia azotem na plon i skład chemiczny bulw ziemniaka. Rocz. Nauk Roln., ser. A, Produkcja Roślinna, 106, 4, 155–169.

Kraska P., Pałys E., 2004. Wpływ zróżnicowanej agrotechniki na niektóre cechy jakościowe ziemniaka uprawianego na glebie lekkiej. Fragm. Agron. 2, 91–98.

Leszczyński W., Lisieńska C., 1986. Wpływ nawożenia azotem i terminu sadzenia ziemniaka odmian Atol, Cisa i Reda na zmiany jakości bulw. Biul. Inst. Ziemn., 34, 63–71.

Mazur T., 1995. Pobieranie azotu, fosforu i potasu przez ziemniaka odmiany Atol w zależności od nawożenia azotem. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Rolnictwo, 61, 123–131.

Parylak D., 1999. Zmiany konkurencyjności chwastów w pszenżycie jarym pod wpływem nawożenia mineralnego. Prog. Plant Prot. 39 (2), 683–686.

Rogozińska I., Rzekanowski C., 1991. Wpływ nawożenia azotowego i nawadniania na skład chemiczny oraz straty powstałe w trakcie przechowywania bulw ziemniaka. Zesz. Nauk. AR Kraków, 262, 34, 275–280.

Roztropowicz S., 1989. Środowiskowe, odmianowe i nawozowe źródła zmienności składu chemicznego bulw ziemniaka. Fragm. Agron. 1, 33–75.

Różyło K., Pałys E., 2006. Wpływ nawożenia i warunków glebowych na skład chemiczny bulw ziemniaka oraz ich stan zdrowotny. Cz. I. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 511, 279–286.

Różyło K., Pałys E., 2007. Wpływ systemów nawożenia na zachwaszczenie ziemniaka jadalnego uprawianego na glebie lekkiej i ciężkiej. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 62 (1), 131–140.

Trąba C., 2001. Konkurencyjność chwastów wobec owsa w warunkach nawożenia mineralnego i organicznego. Prog. Plant Prot. 41 (2), 941–944.

Wiater J., Trąba Cz., 2002. Konkurencyjność chwastów wobec ziemniaka w warunkach następczego wpływu odpadów (organicznych). Acta Agroph. 73, 327–337.

Wyszkowski M., 1996. Zawartość związków azotowych i witaminy C w bulwach ziemniaka w zależności od zastosowanego nawożenia azotem i fungicydów. Fragm. Agron. 1, 9–19.

Wyszkowski M., 2001. Straty witaminy C w bulwach ziemniaka w czasie przechowywania w zależności od nawożenia NPK i Mg. Biul. IHAR, 217, 205–211.

Zawiślak K., Kostrzewska M. K., 2000. Konkurencja pokarmowa chwastów w łanach żyta ozimego uprawianego w płodozmianie i w wieloletniej monokulturze. II. Zawartość i pobranie makroelementów w nadziemnej biomasie żyta ozimego i chwastów. Annales UMCS. sec. E, Agricultura, 55 (33), 269–275.

Pobierz

Opublikowane
21-09-2009KRZYSZTOF RÓŻYŁO 
Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
EDWARD PAŁYS 
Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>