Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Zachwaszczenie zbóż ozimych w stanowisku po zbożach jarych i ugorze

DARIUSZ JASKULSKI

Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz

JOANNA PIASECKA

Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz


Abstrakt

W latach 2002–2005 w Stacji Badawczej Wydziału Rolniczego w Mochełku należącej do Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, na glebie płowej typowej kompleksu żytniego dobrego, przeprowadzono dwuczynnikowe doświadczenie polowe, w którym oceniono i porównano zachwaszczenie ozimych form jęczmienia, pszenicy, pszenżyta i żyta uprawianych w stanowiskach po zbożach jarych i ugorze. Stwierdzono, że zachwaszczenie zbóż ozimych w stanowisku po ugorze jest znacznie większe niż po zbożach jarych, a najsilniej zachwaszczającym się gatunkiem jest pszenica ozima. Oddziaływanie poszczególnych gatunków zbóż jarych jako przedplonów na zachwaszczenie zbóż ozimych jest podobne, chociaż owies w porównaniu z pozostałymi gatunkami ogranicza w większym stopniu zachwaszczenie pszenicy ozimej, jęczmień jary jęczmienia ozimego, a pszenżyto jare zachwaszczenie żyta.

Słowa kluczowe:

stanowisko, zboża ozime, zboża jare, ugór, zachwaszczenie

Adamiak E., Adamiak J., 2004. Zachwaszczenie owsa w warunkach zróżnicowanego następstwa roślin i chemicznej ochrony łanu. Acta Sci. Pol., Agricultura, 3(1), 119–128.

Adamiak E., Zawiślak K., 1992. Porównanie zachwaszczenia zbóż ozimych i jarych niechronionych i traktowanych pestycydami. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rolnictwo 33, 173–185.

Banaszkiewicz T., 2005. Dynamika zachwaszczenia pola w zależności od uprawy wybranych gatunków roślin oraz sposobów zwalczania chwastów w jęczmieniu jarym. Acta Sci. Pol., Agricultura, 4(1), 17–24.

Bochenek A., 2000. Wpływ czynników biotycznych i zabiegów uprawowych na glebowy bank nasion chwastów. Post. Nauk Rol., 2, 19–29.

Deryło S., Szymankiewicz K., Grotkowska Z., Stachowska J., 2003. Zachwaszczenie owsa siewnego w płodozmianie i wielogatunkowej monokulturze zbożowej. Biul. IHAR, 229, 73–84.

Grabiński J., 2006. Studia nad potencjałem allelopatycznym żyta ozimego. IUNG PIB. Monogr. i rozpr. nauk., 16.

Ignaczak S., 1999. Wartość przedplonowa rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.). Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Rolnictwo, 44, 123–129.

Ignaczak S., 2004. Wartość przedplonowa różnych sposobów wieloletniej konserwacji gleby dla pszenicy jarej. Pr. Kom. Nauk Rol. Biol. BTN, s. B 52, 87–98.

Jaskulski D., Piasecka J., 2007a. Zboża jare i ugór jako przedplony pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. Acta Agroph., 10(2), 349–356.

Jaskulski D., Piasecka J., 2007b. Reakcja żyta i pszenżyta ozimego na uprawę po zbożach jarych i ugorze. Acta Sci. Pol., Agricultura, 6(3), 17–26.

Jędruszczak M., Antoszek R., 2002. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na wybrane cechy biologiczne Apera spica-venti (L.) P. Beauv zasiedlającej łan krótkotrwałej monokultury pszenicy ozimej. Prog. Plant Protect. / Post. Ochr. Roś., 42, 2, 554–556.

Jędruszczak M., Wesołowski M., Bujak K., 2005. Funkcja płodozmianu jako regulatora zachwaszczenia łanów roślin uprawnych. Fragm. Agron., 2(86), 81–89.

Kordas L., Kaus A., Faltyn U., 2007. Wpływ różnych sposobów przywracania gleb odłogowanych do użytkowania rolniczego na glebowy bank nasion. Fragm. Agron., 3(95), 224–231.

Kwiatkowski C., Wesołowski M., Stępień A., 2004. Bioróżnorodność chwastów w trzech odmianach jęczmienia jarego uprawianych w siedmioletniej monokulturze i zmianowaniu. Acta Sci. Pol., Agricultura, 3(2), 109–117.

Malicki L., Kurus J., Pałys E., Podstawka-Chmielewska E., 2002. Fitocenoza odłogu na glebie lekkiej i ciężkiej jako element krajobrazu rolniczego. Fragm. Agron., 1(73), 32–39.

Marks M., Nowicki J., Szwejkowski Z., 2000. Odłogi i ugory w Polsce. Cz. I. Przyczyny odłogowania i zjawiska towarzyszące. Fragm. Agron., 1(65), 6–19.

Nowicki J., Marks M., Makowski P., 2007. Ugór jako element współczesnego krajobrazu rolniczego. Fragm. Agron., 4(96), 48–57.

Rola J., Rola H., 2000. Problem odłogów na gruntach porolnych i perspektywy ich racjonalnego zagospodarowania. Pam. Puł., 120, 361–366.

Rudnicki F., Wasilewski P., Dębowski G., 1996. Tolerowanie uprawy w monokulturze przez jare mieszanki zbożowe. Fragm. Agron., 4(52), 75–84.

Sekutowski T., Rola H., 2006. Wpływ systemów uprawy na bank nasion chwastów w glebie. Prog. Plant Protect. / Post. Ochr. Roś., 46 (2), 116–119.

Weber R., Hryńczuk B., 2005. Wpływ sposobu uprawy roli i przedplonu na zachwaszczenie pszenicy ozimej. Annales UMCS, sec. E., Agricultura, 60, 93–102.

Woźniak A., 2002. Wpływ przedplonów na plonowanie, zachwaszczenie i zdrowotność jęczmienia jarego. Biul. IHAR, 223/224, 179–185.

Zawieja J., 2006. Zasób nasion chwastów w glebie odłogowanej przez różny okres czasu. Fragm. Agron., 2(90), 129–139.

Zawiślak K. 1997. Regulacyjna funkcja płodozmianu wobec chwastów w agrofitocenozach zbóż. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura, 64, 81–99.

Pobierz

Opublikowane
21-12-2009DARIUSZ JASKULSKI 
Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz
JOANNA PIASECKA 
Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Kordeckiego 20E, 85-225 BydgoszczLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora