Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Pobranie fosforu przez jęczmień jary w zależności od występowania tego składnika w glebie

Wiesław BednarekRenata Reszka
Abstrakt

Celem badań było określenie zależności między plonem, zawartością i pobraniem fosforu przez jęczmień jary a zawartością ruchomych form i mineralnych frakcji tego pierwiastka w glebie. Czynnikami doświadczalnymi było wapnowanie, nawożenie dwoma formami azotu stosowane w dwóch dawkach oraz nawożenie fosforem na dwóch poziomach. Jęczmień jary zbierano w fazie dojrzałości pełnej. Otrzymane rezultaty badań wskazały, że plon rośliny testowej był uzależniony od zawartości fosforu oznaczonego w NaHCO3, fosforanów łatwo rozpuszczalnych i fosforanów wapnia (korelacja dodatnia) oraz ilości fosforanów glinu (korelacja ujemna). Zawartość fosforu w ziarnie była uzależniona głównie od zawartości fosforu przyswajalnego oraz frakcji P-Al, P-Fe i P-Ca. Pobranie fosforu przez roślinę było uzależnione od zawartości tego składnika oznaczonego w wodzie, wodorowęglanie sodu oraz ilości frakcji fosforanów łatwo rozpuszczalnych i fosforanów wapnia.

Słowa kluczowe:

fosfor przyswajalny, mineralne frakcje, plon, pobranie

Adamus M., Fotyma M., Gosek S., Kesik K., 1981. Wartości progowe testów określających zawartość przyswajalnych form fosforu w glebie. Pam. Puł. 76, 79–95.
Bednarek W., 1987. Phosphorus uptake by multiflorous darnel in dependence on the content of mineral forms of this component in the soil. Pol. J. Soil Sc. 20, 2, 25–30.
Bednarek W., 1991. Przemiany fosforu w glebie oraz pobranie tego składnika przez kupkówkę pospolitą (Dactylis glomerata L.) w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Cz. II. Pobranie fosforu. Annales UMCS sec. E Agricultura 46, 17, 125–132.
Bednarek W., 1992. Pobranie fosforu przez rośliny uprawne z gleby nawożonej niekonwencjonalnymi nawozami fosforowymi. Cz. III. Zależność pobrania fosforu przez rośliny od zawartości w glebie różnych form P. Annales UMCS sec. E Agricultura 47, 13, 109–121.
Bednarek W., Lipiński W., 1994. The influence of mineral fertilization and liming on phosphorus uptake by spring barley from various soil phosphorus form. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 413, 41–46.
Bosch M., Amberger A., 1986. Einfluss langjähriger Düngung mit verschiedenenen N-Formen auf die Phosphat-Dynamik einer Ackerbraunerde. Z. Pflanzenernaehr. Bodenk. 149, 1, 51–59.
Chojnacki A., Filipiak K., Ponikiewska A., 1981. Zależność między zawartością przyswajalnych form składników pokarmowych w glebie a ich zawartością w materiale roślinnym zbóż. Pam. Puł. 76, 97–105.
Kęsik K., Pietrasz-Kęsik G., 1981. Utilization of mineral phosphorus fractions from phosphorus-fertilized soils. Rocz. Gleb. 32, 3, 123–130.
Lipiński W., 1997. Wpływ wapnowania i nawożenia magnezem na przemiany fosforu w glebie oraz pobranie tego składnika przez jęczmień jary. Cz. III. Zależność pobrania i wykorzystania fosforu od zawartości jego frakcji i form w glebie. Annales UMCS sec. E Agricultura 52, 29, 257–268.
Sims J. T., Ellis B. G., 1983. Adsorption and availability of phosphorus following the application of limestone to an acid aluminous soil. Soil Sci. Soc. Am. J. 47, 888–893.
Tran Sen T., Giroux M., 1987. Disponibilite du phosphore dans les sols neutres et calcaires du Quebec en relation avec leurs caracteristiques chimiques et physiques. Can. J. Soil Sci. 67, 1, 1–16.

Opublikowane
2008-09-22Wiesław Bednarek 
Renata Reszka Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>