Ocena plonowania i jakości bulw po aplikacji dolistnej krzemu i mikroelementów


Abstrakt

W latach 2017–2019 przeprowadzono na glebie lekkiej badania polowe nad określeniem wpływu dolistnego dokarmiania roślin ziemniaka nawozem krzemowym (Krzemian) na wielkość plonu i wybrane cechy jakości bulw ziemniaka. Użyty do badań nawóz zawierał: Si(OH)4 – 2,5%; Cu – 1,0%; Zn – 0,6%; B – 0,3%; Mo – 0,2%. W każdym roku wykonywano od jednego do trzech zabiegów dolistnego dokarmiania w fazach rozwojowych roślin ziemniaka BBCH 19, 39, 70. Kontrolę stanowił obiekt bez dolistnego dokarmiania. Nawożenie mineralne stosowano w dawkach: 100 kg·ha–1 N; 26,2 kg·ha–1 P i 99,6 kg·ha–1 K. Pod wpływem nawozu uzyskano istotny przyrost plonu bulw, średnio o 12,9% w porównaniu z obiektem kontrolnym. Układ pogody w latach i liczba zabiegów wykonanych nawozem istotnie różnicowały przyrost plonu bulw. Istotnie największy przyrost plonu bulw uzyskano w roku suchym, o największej średniej temperaturze powietrza, stosując dwukrotnie w okresie wegetacji dolistne dokarmianie nawozem. Stwierdzono tendencję zwiększenia w strukturze plonu udziału bulw o średnicy powyżej 60 mm oraz malejącą bulw zdeformowanych po zastosowaniu nawozu Krzemian w porównaniu do obiektu kontrolnego. Wykazano korzystne oddziaływanie nawozu Krzemian na zawartość skrobi i witaminy C w bulwach.


Słowa kluczowe

dolistne dokarmianie; jakość bulw; krzem; plon; ziemniak

Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K., 2014. The effect of foliar fertilization with marine calcite in sugar beet. Plant Soil Environ. 60, 413–417. https://doi.org/10.17221/451/2014-PSE
Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K., 2016. The effect of calcium and silicon foliar fertilization in sugar beet. Sugar Technol. 18(1), 109–114. https://doi.org/10.1007/s12355-015-0371-4
Artyszak A., 2018. Effect of silicon fertilization on crop yield quantity and quality – a literature review in Europe. Plants 7, 54. https://doi.org/10.3390/plants7030054
Bac S., Koźmiński C., Rojek M., 1998. Agrometeorologia. PWN, Warszawa, 274.
Birbal W., Singh R.K., Kumar V., Kushwah V.S., 2009. Effect of foliar application of plant growth regulators on growth, yield and postharvest losses of potato (Solanum tuberosum). Ind. J. Agric. Sci. 79(9), 684–686.
Chmura K., Chylińska E., Dmowski Z., Nowak L., 2009. Rola czynnika wodnego w kształtowaniu plonu wybranych roślin polowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 9, 33–44.
Crusciol C.A.C., Pulz A.L., Lemos L.B., Soratto R.P., Lima G.P.P., 2009. Effects of silicon and drought stress on tuber yield and leaf biochemical characteristics in potato. Crop Sci. 49, 949–954. https://doi.org/10.2135/cropsci2008.04.0233
Cwalina-Ambroziak B., Głosek-Sobieraj M., Kowalska E., 2015. The effect of plant growth regulators on the incidence and severity of potato diseases. Pol. J. Nat. Sci. 30(1), 5–20.
Głosek-Sobieraj M., Cwalina-Ambroziak B., Hamouz K., 2018. The effect of growth regulators and a biostimulator on the health status, yield and yield components of potatoes (Solanum tuberosum L.). Gesunde Pflanzen 70, 1–11.
Głuska A., 2004. Wpływ zmiennego rozkładu opadów na cechy bulw ziemniaka (Solanum tuberosum L) w warunkach polowych oraz wyznaczenie okresu krytycznego wrażliwości na niedobór wody u odmian o różnej długości okresu wegetacji. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 496, 217–227.
Górecki R.S., Danielski-Busch W., 2009. Effect of silicate fertilizers on yielding of greenhouse cucumber (Cucumis sativus L.) in container cultivation. J. Elem. 14(1), 71–78.
Grudzińska M., Zgórska K., 2008. Wpływ warunków meteorologicznych na zawartość azotanów(V) w bulwach ziemniaka. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 5(60), 98–106.
Guntzer F., Keller C., Meunier J.D., 2012. Benefits of plant silicon for crops: A review. Agron. Sustain. Dev. 32, 201–213. https://doi.org/10.1007/s13593-011-0039-8
Kołodziejczyk M., 2013. Fenotypowa zmienność plonowania, składu chemicznego oraz wybranych cech jakości bulw średnio późnych i późnych odmian ziemniaka jadalnego. Acta Agroph. 20(3), 411–422.
Kumar D., Minhas J.S., Singh B., 2003. Abiotic stress and potato production. In: Khurana, S.M.P., Minhas J.S., Pandey S.K. (Eds.). The Potato: Production and Utilization in Sub-tropics. Mehta Publishers, New Delhi, India, 314–322.
Laane H.M., 2017. The effects of the application of foliar sprays with stabilized silicic acid: An overview of the results from 2003–2014. Silicon 9, 803–807. https://doi.org/10.1007/s12633-016-9466-0
Leszczyński W., 1994. Wpływ czynników działających w okresie wegetacji ziemniaka na jego jakość. Post. Nauk Rol. 41/46(6), 55–68.
Lutomirska B., Jankowska J., 2012. Występowanie deformacji i spękań bulw ziemniaka w zależności od warunków meteorologicznych i odmiany. Biul. IHAR 266, 131–142.
Mitani N., Ma J.F., 2005. Uptake system of silicon in different plant species. J. Exp. Bot. 56, 1255–1261.
Panda D., Pramanik K.B., Naya R., 2012. Use of sea weed extracts as plant growth regulators for sustainable agriculture. Int. J. Biores. Stress Manag. 3(3), 404–411.
Raven J.A., 2003. Cycling silicon – The role of accumulation in plants. New Phytol. 158, 419–421.
Romero-Aranda M.R., Jurado O., Cuartero J., 2006. Silicon alleviates the deleterious salt effect on tomato plant growth by improving plant water status. J. Plant Physiol. 163, 847–855. https://doi.org/ 10.1016/j.jplph.2005.05.010
Ryakhovskaya N.I., Gaynatulina V.V., Makarova M.A., 2016. Effectiveness of potato cultivation using nanosized silica under conditions of Kamchatka Krai. Russian Agric. Sci. 42, 299–303. https://doi.org/10.3103/S1068367416050177
Rykaczewska K., 2013. The impact of high temperature during growing season on potato cultivars with different response to environmental stresses. Am. J. Plant Sci. 4, 2386–2393. https://doi.org/10.4236/ajps.2013.412295
Rymuza K., Radzka E., Lenartowicz T., 2015. Wpływ warunków środowiskowych na zawartość skrobi w bulwach odmian ziemniaka średnio wczesnego. Acta Agroph. 22(3), 279–289.
Sacała E., 2009. Role of silicon in plant resistance to water stress. J. Elem. 14, 619–630. https://doi.org/10.5601/jelem.2009.14.3.20
Sawicka B., Michałek W., Pszczółkowski P., 2011. Uwarunkowania potencjału plonowania średnio późnych i późnych odmian ziemniaka w warunkach środkowo-wschodniej Polski. Biul. IHAR 259, 219–228.
Sharma H.S., Fleming C., Selby C., Rao J.R., Martin T., 2014. Plant biostimulants: a review on the processing of macroalgae and use of extracts for crop management to reduce abiotic and biotic stresses. J. Appl. Phycol. 26, 465–490. https://doi.org/10.1007/s10811-013-0101-9
Sommer M., Kaczorek D., Kuzyakov Y., Breuer J., 2006. Silicon pools and fluxes in soils and landscapes – A review. J. Plant Nutr. Soil Sci. 169, 310–329. https://doi.org/10.1002/jpln.200521981
Trawczyński C., 2013. Wpływ dolistnego nawożenia preparatem Herbagreen na plonowanie ziemniaków. Ziemniak Polski 2, 29–33.
Trawczyński C., 2016. Wpływ odmiany i warunków pogodowych okresu wegetacji na zawartość wybranych składników odżywczych i antyżywieniowych w bulwach ziemniaka. Acta Agroph. 23(1), 89–98.
Trawczyński C., 2018. The effect of foliar preparation with silicon on the yield and quality of potato tubers in compared to selected biostymulators. Fragm. Agron. 35(4), 113–122. https://doi.org/10.26374/fa.2018.35.47
Ugrinović M., Oljača S., Brdar-Jokanović M., Zdravković J., Girek Z., Zdravković M., 2011. The effect of liquid and soluble fertilizers on lettuce yield. Serb. J. Agric. Sci. 60, 110–115.
Wierzbowska J., Cwalina-Ambroziak B., Głosek M., Sienkiewicz S., 2015. Effect of biostimulators on yield and selected chemical properties of potato tubers. J. Elem. 20, 757–768. https://doi.org/10.5601/jelem.2014.19.4.799
Wróbel S., 2012. Wpływ nawożenia ziemniaka odmiany Jelly dolistnymi preparatami YaraVita Ziemniak oraz Actisil na plon i cechy jego jakości. Biul. IHAR 266, 295–306.
Żołnowski A.C., 2013. Studia nad zmiennością i jakością ziemniaka jadalnego (Solanum tuberosum L.) w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Rozprawy i Monografie 191, ss. 259.
Pobierz

Opublikowane : 2021-05-11


Trawczyński, C. (2021). Ocena plonowania i jakości bulw po aplikacji dolistnej krzemu i mikroelementów. Agronomy Science, 76(1), 9-20. https://doi.org/10.24326/as.2021.1.1

Cezary Trawczyński  c.trawczynski@ihar.edu.pl
IHAR-PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Pracownia Nawożenia i Oceny Jakości  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2338-0707
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.