Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ systemu uprawy roli oraz nawożenia i ochrony roślin na zachwaszczenie ziemniaka uprawianego na glebie lekkiej

Piotr Kraska

Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158

Edward Pałys

Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158Abstrakt

The field research was carried out in the years 1997-2000 in farm Bezek near Chełm, which is a part of Agricultural University in Lublin. The experimental field was situated on light and sandy clay soil. The phosphorus content in the soil was high, medium for potassium, low for magnesium. Humus contents was 1.2%. The purpose of this work was to determine the influence of conventional and ploughless tillage system on light soil in crop rotation: potato - spring barley - winter rye upon the number of weeds, species composition and dry matter of weeds - before closing rows and before tubers harvest - in two differentiated fertilization and plant protection levels in a conopy of potato. The number of dicotyledonous weeds was higher on the treatment with ploughless soil cultivation before potato tubers harvest in comparison with conventional tillage. Intensive fertilization and plant protection level decreases weed infestation and dry matter of weeds before closing rows and before potato tubers harvest in comparison with the basic one. Conventional system of soil cultivation decreases the number the following species of weeds before closing of the rows and before tubers harvest in a conopy of potato: Chenopodium album and Amaranthus retroflexus. Intensive chemicalization decreases Echinochloa crus-galli, Chenopodium album, Geranium pusillum.

Słowa kluczowe:

potato, tillage system, fertilization, plant protection, weed infestation

Bujak K. 1996. Plonowanie i zachwaszczenie roślin 4-polowego płodozmianu w warunkach uproszczonej uprawy roli na erodowanej glebie lessowej. I. Ziemniak. Annales UMCS, Sec. E, 51, 11-17.
Cannell R.Q. 1985. Reduced tillage in north-west Europe - a review. Soil Tillage Res. 5, 129-177.
Ceglarek F., Jabłońska-Ceglarek R., Dąbrowska 1989. R.Q. 1985. Uproszczenia w pielęgnowaniu ziemniaków. Cz. I. Sposoby pielęgnacji a zachwaszczenie i plonowanie ziemniaków. Rocz. Nauk
Rol., Ser. A, 108, 4, 9-23.
Gawrońska-Kulesza A. 1997. Część III. Systemy i metody uprawy roli. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 439, 185-193.
Głuska A. 1999. Wpływ agrotechniki na kształtowanie jakości plonu. Mat. Konf. Ziemniak jadalny i dla przetwórstwa - czynniki agrotechniczne i przechowalnicze warunkujące jakość. Radzików, 19-24.
Gruczek T., Pastusiak A. 1999. Efektywne sposoby walki z chwastami i ich wpływ na jakość produkowanych bulw. Mat. Konf. Ziemniak jadalny i dla przetwórstwa spożywczego - czynniki agrotechniczne i przechowalnicze warunkujące jakość. Radzików, 72-76.
Jabłoński B., Szumilak G. 1980. Wpływ ograniczania liczby orek w płodozmianie na właściwości gleby i plony. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 227, 173-181.
Jędruszczak M., Bujak K., Wesołowski M. 1997. The impact of tillage systems on weed community on loessial soil in the region of Lublin. Bibl. Fragm. Agron. 2A, 299-302.
Kapeluszny J. 1980/1981. Zachwaszczenie upraw ziemniaka na niektórych glebach środkowo-wschodniej Polski. Część II. Struktura ilościowo-jakościowa zachwaszczenia. Annales UMCS, Sec. E, 35/36, 23-37.
Kapsa J., Pawińska M., Osowski J., Gawińska H., Urbanowicz J., Erlichowski T. 1999. Kompleksowa ochrona plantacji ziemniaka jadalnego przed agrofagami. Mat. Konf. Ziemniak jadalny i dla przetwórstwa spożywczego czynniki agrotechniczne i przechowalnicze warunkujące jakość. Radzików, 76-79.
Malicki L., Nowicki J., Szwejkowski Z. 1997. Soil and crop responses to soil tillage systems: a Polish perspective. Soil Tillage Res. 43, 65-80.
Pałys E. 1998a. Wpływ metod pielęgnowania ziemniaka na zachwaszczenie jego łanu na rędzinie. Annales UMCS, Sec. E, 53, 39-50.
Pałys E. 1998b. Wpływ sposobów zwalczania perzu właściwego na zachwaszczenie łanu ziemniaka na rędzinie. Annales UMCS, Sec. E, 53, 51-70.
Pałys E., Podstawka-Chmielewska E. 1995. Wpływ systemu uprawy roli na zachwaszczenie łanu roślin na rędzinie. Mat. Konf. Siew bezpośredni w teorii i praktyce. Szczecin - Barzkowice, 135-144.
Pawłowski F., Pomykalska A. 1982. Wpływ niektórych zabiegów agrotechnicznych na zachwaszczenie ziemniaków. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 105, 3, 69-81.
Pawłowski F., Wesołowski M. 1989. Wpływ niektórych herbicydów na plonowanie i zachwaszczenie ziemniaków. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 108, 2, 85-93.
Pomykalska A. 1982. Wpływ niektórych zabiegów agrotechnicznych na plon ziemniaków. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 105, 3, 57-67.
Pomykalska A. 1988. Wpływ stopnia zachwaszczenia na plonowanie ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 349, 25-34.
Radecki A. 1977. Badania możliwości ograniczenia zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie ziemniaków. Cz. III. Badania zależności plonowania ziemniaków od stopnia ich zachwaszczenia. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 102, 4, 21-33.
Sawicka B., Skalski J. 1996. Zachwaszczenie ziemniaka w warunkach stosowania herbicydu Sencor 70 WP. Cz. I. Skuteczność chwastobójcza herbicydu. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 112, ½, 169-181. Stankiewicz J., Kąkol-Hoffman I., Dzienia S. 1993. Plonowanie ziemniaków w zależności od długości przebywania chwastów w łanie. Fragm. Agron. 4, 119-120.
Śmierzchalski L. 1980. Aktualne kierunki zmian w uprawie roli. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 227, 131-147.
Zarzecka K. 1997a. Badania nad stosowaniem zabiegów pielęgnacyjnych na plantacjach ziemniaka. Cz. I. Sposoby pielęgnowania a zachwaszczenie ziemniaków. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 112, ¾, 141-150.
Zarzecka K. 1997b. Skuteczność chwastobójcza pielęgnacji mechanicznej i mechaniczno-chemicznej w uprawie ziemniaka. Bibl. Fragm. Agron. 3, 241-246.
Pobierz

Opublikowane
31-12-2002Piotr Kraska 
Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158
Edward Pałys 
Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>