Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ sposobów odchwaszczania na zawartość azotu ogólnego i białkowego w bulwach ziemniaka

Marek Gugała

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
https://orcid.org/0000-0001-5048-3432

Łukasz Patryk Domański

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
https://orcid.org/0000-0002-2624-7509

Krystyna Zarzecka

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
https://orcid.org/0000-0002-7792-6448

Anna Sikorska

Wydział Inżynierii i Ekonomii, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska
https://orcid.org/0000-0003-4465-1609

Iwona Mystkowska

Zakład Dietetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, ul. Sidorska 105, 21-500 Biała Podlaska, Polska
https://orcid.org/0000-0002-8361-5806


Abstrakt

Celem badań było określenie wpływu herbicydów i biostymulatorów na zawartość azotu ogólnego, białkowego i pobranie azotu ogólnego przez bulwy trzech odmian ziemniaka jadalnego. Wyniki uzyskano z trzyletniego doświadczenia polowego, z następującymi czynnikami: I – trzy odmiany ziemniaka jadalnego – Bartek, Gawin, Honorata; II – pięć sposobów stosowania herbicydów i biostymulatorów: 1 obiekt kontrolny; 2 zabiegi mechaniczno-chemiczne i herbicyd Harrier; 3 zabiegi mechaniczno-chemiczne i herbicyd Harrier + pod koniec wschodów roślin biostymulator Kelpak SL; 4 zabiegi mechaniczno-chemiczne i herbicyd Sencor 70 WG; 5 zabiegi mechaniczno-chemiczne i herbicyd Sencor 70 WG + pod koniec wschodów roślin biostymulator Asahi SL. Zawartość azotu ogólnego oznaczono w suchej masie bulw metodą Kjeldahla. Wykazano istotny wpływ czynników na zawartość azotu ogólnego i białkowego w bulwach oraz na pobranie azotu ogólnego przez bulwy ziemniaka. Największą zawartość azotu ogólnego i białkowego odnotowano w bulwach odmiany Bartek, a największe pobieranie azotu z plonem odmiany Honorata.

Słowa kluczowe:

Solanum tuberosum L, środki ochrony roślin, herbicyd, biostymulator

Aldrich R.J., 1997. Ekologia chwastów w roślinach uprawnych. Podstawy zwalczania chwastów. Wyd. Tow. Chemii i Inżynierii Ekologicznej Opole.

Baranowska A., Zarzecka K., Mystkowska I.T., Gugała M., Zarzecka M., 2018. Crude and true protein content in potato tubers (Solanum tuberosum L.) depending on the ways of application on the microbiological preparation UGmax. Fressenium Environ. Bull. 27, 7967–7972.

Baranowska A., Mystkowska I.T., Zarzecka K., Gugała M., 2016. Efficacy of herbicides in potato crop. J. Ecol. Eng. 17(1), 82–88. http://dx.doi.org/10.12911/22998993/61194 DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/61194

Barbaś P., Sawicka B., 2017. Total and true protein content in two varieties of potato tubers depending on methods of weed control. Fragm. Agron. 34, 7–18. https://doi.org/10.3390/agronomy10081106

Barbaś P., Sawicka B., 2020. Effect of herbicides and their application dates on the content of phosphorus, potassium and total nitrogen in potato tubers. J. Elem. 25(4), 1517–1530. http://dx.doi.org/10.5601/jelem.2020.25.2.1993 DOI: https://doi.org/10.5601/jelem.2020.25.2.1993

Du Jardin P., 2015. Plant biostimulants: Definition, concept, main categories and regulation. Sci. Hortic. 196, 3–14. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.021 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.021

Dzwonkowski W., 2017. Ewolucja produkcji ziemniaków w Polsce i w UE. Zesz. Nauk. Szk. Gł. Gospod. Wiej. Warsz., Probl. Rol. Światowego 17(32), 71–80. http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.54 DOI: https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.54

Gugała M., Zarzecka K., Dołęga H., Sikorska A., 2018. Weed infestation and yielding of potato under conditions of varied use of herbicides and bio-stimulants. J. Ecol. Eng. 19, 191–196. https://doi.org/10.12911/22998993/89654 DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/89654

Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., 2017. The effect of herbicides on the protein content in tubers of edible potato cultivars. Acta Sci. Pol. Agric. 16, 17–23. https://doi.org/10.3390/agronomy10081106 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy10081106

Horwitz W., Latimer G.W., 2006. Official methods of analysis of AOAC international, 18th ed. AOAC International, Gaithersburg, MA, USA.

Kołodziejczyk M., 2014. Wpływ opadowo-termiczny na skład chemiczny oraz wybrane parametry jakości bulw średnio późnych i późnych odmian ziemniaka jadalnego. Agron. Sci. 69(3), 1–10. https://doi.org/10.24326/as.2014.3.1 DOI: https://doi.org/10.24326/as.2014.3.1

Mystkowska I.T., 2018. Content of total and true protein in potato tubers in changing weather conditions under the influence of biostimulators. Acta Agrophys. 25, 475–483. https://doi.org/10.31545/aagr/102470 DOI: https://doi.org/10.31545/aagr/102470

Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z., 1991. Methods of analysis and assessment of soil and plant properties. Institute of Environment Protection, 1–334.

Piotrowski K., Romanowska-Duda Z., 2018. Positive impact of biostimulators on growth and physiological

activity of willow in climate change conditions. Int. Agrophys. 32, 279–286. https://doi.org/10.1515/intag-2017-0006 DOI: https://doi.org/10.1515/intag-2017-0006

Sawicka B., Michałek W., Pszczółkowski P., 2015. Dependence of chemical composition of potato (Solanum tuberosum L) tubers on physiological indicators. Zemdirbyste Agriculture 102(1), 41–50. DOI: https://doi.org/10.13080/z-a.2015.102.005

Skowera B., Puła J., 2004. Skrajne warunki pluwiotermiczne w okresie wiosennym na obszarze Polski w latach 1971–2000. Acta Agrophys. 3(1), 172.

Stanko S., Mikula A., 2021. Zmiany w produkcji, handlu zagranicznym i zużyciu krajowym ziemniaków w Polsce w latach 2001–2019. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie 21(3). http://dx.doi.org/10.22004/ag.econ.310960 DOI: https://doi.org/10.22630/PRS.2021.21.1.3

Szczepanek M., Wilczewski E., Pobereżny J., Wszelaczyńska E., Keutgen A., Ochmian I., 2015. Effect of biostimulants and storage on macroelement content in storage roots of carrot. J. Elem. 20, 1021–1031. http://dx.doi.org/10.5601/jelem.2015.20.1.768 DOI: https://doi.org/10.5601/jelem.2015.20.1.768

Trawczyński C., 2016. Wpływ odmiany i warunków pogodowych okresu wegetacji na zawartość wybranych składników odżywczych i antyżywieniowych w bulwach ziemniaka. Acta Agrophys. 23(1), 119–128. DOI: https://doi.org/10.12775/HERB.2016.010

Trętowski J., Wójcik R., 1991. Metodyka doświadczeń rolniczych. Wyd. Wyższa Szkoła Rolniczo–Pedagogiczna, Siedlce, 1–500.

Wierzbowska J., Cwalina-Ambroziak B., Głosek-Sobieraj M., Sienkiewicz S., 2015. Effect of biostymulators on yield and selected chemical properties of potato tubers. J. Elem. 20, 757–768. http://dx.doi.org/10.5601/jelem.2014.19.4.799 DOI: https://doi.org/10.5601/jelem.2014.19.4.799

Yakhin O.I., Lubyanov A.A., Yakhin I.A., Brown P.H., 2017. Biostimulants in plant science: A global perspective. Front. Plant Sci. 7, 2049. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2016.02049

Zarzecka K., Gugała M., 2006. Zawartość białka ogólnego i właściwego w bulwach ziemniaka w zależności od sposobów uprawy roli i odchwaszczania. Acta Sci. Pol., Agricultura 5(2), 110–111.

Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I.T., Sikorska A., 2021. Modifications of vitamin C and total protein content in edible potato tubers under the influence of herbicide and biostimulants.

Wpływ sposobów odchwaszczania na zawartość azotu ogólnego i białkowego w bulwach ziemniaka 59 J. Elem. 26(4), 861–870. http://dx.doi.org/10.5601/jelem.2021.26.3.2180 DOI: https://doi.org/10.5601/jelem.2021.26.3.2180

Pobierz

Opublikowane
27-07-2022Marek Gugała 
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska https://orcid.org/0000-0001-5048-3432
Łukasz Patryk Domański 
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska https://orcid.org/0000-0002-2624-7509
Krystyna Zarzecka 
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska https://orcid.org/0000-0002-7792-6448
Anna Sikorska 
Wydział Inżynierii i Ekonomii, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska https://orcid.org/0000-0003-4465-1609
Iwona Mystkowska 
Zakład Dietetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, ul. Sidorska 105, 21-500 Biała Podlaska, Polska https://orcid.org/0000-0002-8361-5806Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>