Wpływ sposobów odchwaszczania na zawartość azotu ogólnego i białkowego w bulwach ziemniaka


Abstrakt

Celem badań było określenie wpływu herbicydów i biostymulatorów na zawartość azotu ogólnego, białkowego i pobranie azotu ogólnego przez bulwy trzech odmian ziemniaka jadalnego. Wyniki uzyskano z trzyletniego doświadczenia polowego, z następującymi czynnikami: I – trzy odmiany ziemniaka jadalnego – Bartek, Gawin, Honorata; II – pięć sposobów stosowania herbicydów i biostymulatorów: 1 obiekt kontrolny; 2 zabiegi mechaniczno-chemiczne i herbicyd Harrier; 3 zabiegi mechaniczno-chemiczne i herbicyd Harrier + pod koniec wschodów roślin biostymulator Kelpak SL; 4 zabiegi mechaniczno-chemiczne i herbicyd Sencor 70 WG; 5 zabiegi mechaniczno-chemiczne i herbicyd Sencor 70 WG + pod koniec wschodów roślin biostymulator Asahi SL. Zawartość azotu ogólnego oznaczono w suchej masie bulw metodą Kjeldahla. Wykazano istotny wpływ czynników na zawartość azotu ogólnego i białkowego w bulwach oraz na pobranie azotu ogólnego przez bulwy ziemniaka. Największą zawartość azotu ogólnego i białkowego odnotowano w bulwach odmiany Bartek, a największe pobieranie azotu z plonem odmiany Honorata.


Słowa kluczowe

Solanum tuberosum L; środki ochrony roślin; herbicyd; biostymulator

Aldrich R.J., 1997. Ekologia chwastów w roślinach uprawnych. Podstawy zwalczania chwastów. Wyd. Tow. Chemii i Inżynierii Ekologicznej Opole.
Baranowska A., Zarzecka K., Mystkowska I.T., Gugała M., Zarzecka M., 2018. Crude and true protein content in potato tubers (Solanum tuberosum L.) depending on the ways of application on the microbiological preparation UGmax. Fressenium Environ. Bull. 27, 7967–7972.
Baranowska A., Mystkowska I.T., Zarzecka K., Gugała M., 2016. Efficacy of herbicides in potato crop. J. Ecol. Eng. 17(1), 82–88. http://dx.doi.org/10.12911/22998993/61194
Barbaś P., Sawicka B., 2017. Total and true protein content in two varieties of potato tubers depending on methods of weed control. Fragm. Agron. 34, 7–18. https://doi.org/10.3390/agronomy10081106
Barbaś P., Sawicka B., 2020. Effect of herbicides and their application dates on the content of phosphorus, potassium and total nitrogen in potato tubers. J. Elem. 25(4), 1517–1530. http://dx.doi.org/10.5601/jelem.2020.25.2.1993
Du Jardin P., 2015. Plant biostimulants: Definition, concept, main categories and regulation. Sci. Hortic. 196, 3–14. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.021
Dzwonkowski W., 2017. Ewolucja produkcji ziemniaków w Polsce i w UE. Zesz. Nauk. Szk. Gł. Gospod. Wiej. Warsz., Probl. Rol. Światowego 17(32), 71–80. http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.54
Gugała M., Zarzecka K., Dołęga H., Sikorska A., 2018. Weed infestation and yielding of potato under conditions of varied use of herbicides and bio-stimulants. J. Ecol. Eng. 19, 191–196. https://doi.org/10.12911/22998993/89654
Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., 2017. The effect of herbicides on the protein content in tubers of edible potato cultivars. Acta Sci. Pol. Agric. 16, 17–23. https://doi.org/10.3390/agronomy10081106
Horwitz W., Latimer G.W., 2006. Official methods of analysis of AOAC international, 18th ed. AOAC International, Gaithersburg, MA, USA.
Kołodziejczyk M., 2014. Wpływ opadowo-termiczny na skład chemiczny oraz wybrane parametry jakości bulw średnio późnych i późnych odmian ziemniaka jadalnego. Agron. Sci. 69(3), 1–10. https://doi.org/10.24326/as.2014.3.1
Mystkowska I.T., 2018. Content of total and true protein in potato tubers in changing weather conditions under the influence of biostimulators. Acta Agrophys. 25, 475–483. https://doi.org/10.31545/aagr/102470
Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z., 1991. Methods of analysis and assessment of soil and plant properties. Institute of Environment Protection, 1–334.
Piotrowski K., Romanowska-Duda Z., 2018. Positive impact of biostimulators on growth and physiological
activity of willow in climate change conditions. Int. Agrophys. 32, 279–286. https://doi.org/10.1515/intag-2017-0006
Sawicka B., Michałek W., Pszczółkowski P., 2015. Dependence of chemical composition of potato (Solanum tuberosum L) tubers on physiological indicators. Zemdirbyste Agriculture 102(1), 41–50.
Skowera B., Puła J., 2004. Skrajne warunki pluwiotermiczne w okresie wiosennym na obszarze Polski w latach 1971–2000. Acta Agrophys. 3(1), 172.
Stanko S., Mikula A., 2021. Zmiany w produkcji, handlu zagranicznym i zużyciu krajowym ziemniaków w Polsce w latach 2001–2019. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie 21(3). http://dx.doi.org/10.22004/ag.econ.310960
Szczepanek M., Wilczewski E., Pobereżny J., Wszelaczyńska E., Keutgen A., Ochmian I., 2015. Effect of biostimulants and storage on macroelement content in storage roots of carrot. J. Elem. 20, 1021–1031. http://dx.doi.org/10.5601/jelem.2015.20.1.768
Trawczyński C., 2016. Wpływ odmiany i warunków pogodowych okresu wegetacji na zawartość wybranych składników odżywczych i antyżywieniowych w bulwach ziemniaka. Acta Agrophys. 23(1), 119–128.
Trętowski J., Wójcik R., 1991. Metodyka doświadczeń rolniczych. Wyd. Wyższa Szkoła Rolniczo–Pedagogiczna, Siedlce, 1–500.
Wierzbowska J., Cwalina-Ambroziak B., Głosek-Sobieraj M., Sienkiewicz S., 2015. Effect of biostymulators on yield and selected chemical properties of potato tubers. J. Elem. 20, 757–768. http://dx.doi.org/10.5601/jelem.2014.19.4.799
Yakhin O.I., Lubyanov A.A., Yakhin I.A., Brown P.H., 2017. Biostimulants in plant science: A global perspective. Front. Plant Sci. 7, 2049.
Zarzecka K., Gugała M., 2006. Zawartość białka ogólnego i właściwego w bulwach ziemniaka w zależności od sposobów uprawy roli i odchwaszczania. Acta Sci. Pol., Agricultura 5(2), 110–111.
Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I.T., Sikorska A., 2021. Modifications of vitamin C and total protein content in edible potato tubers under the influence of herbicide and biostimulants.
Wpływ sposobów odchwaszczania na zawartość azotu ogólnego i białkowego w bulwach ziemniaka 59 J. Elem. 26(4), 861–870. http://dx.doi.org/10.5601/jelem.2021.26.3.2180
Pobierz

Opublikowane : 2022-07-27


Gugała, M., Domański, Łukasz, Zarzecka, K., Sikorska, A., & Mystkowska, I. (2022). Wpływ sposobów odchwaszczania na zawartość azotu ogólnego i białkowego w bulwach ziemniaka. Agronomy Science, 77(2), 49-59. https://doi.org/10.24326/as.2022.2.5

Marek Gugała 
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5048-3432
Łukasz Patryk Domański  ld36@stud.uph.edu.pl
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2624-7509
Krystyna Zarzecka 
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7792-6448
Anna Sikorska 
Wydział Inżynierii i Ekonomii, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4465-1609
Iwona Mystkowska 
Zakład Dietetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, ul. Sidorska 105, 21-500 Biała Podlaska, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8361-5806
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.