Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Usługi ekosystemowe Parku Zdrojowego w Nałęczowie

Halina Lipińska

Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska

Malwina Michalik-Śnieżek

Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska

Teresa Wyłupek

Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska

Małgorzata Stachorzecka

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska

Weronika Kamińska

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska

Rozalia Sowisz

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska

Agata Wrona

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska


Abstrakt

Celem badań była próba oszacowania wartości świadczeń ekosystemowych Parku Zdrojowego w Nałęczowie oraz pozyskanie wiedzy na temat znaczenia dla społeczeństwa poszczególnych jego funkcji oraz najcenniejszej kategorii usług ekosystemowych. W pracy postawiono następujące hipotezy badawcze: najważniejszymi funkcjami pełnionymi przez park są funkcje lecznicze, środowiskowe i wypoczynkowe, natomiast najcenniejszą kategorią jego usług ekosystemowych są usługi zaopatrzeniowe. W pracy założono, że społeczeństwo jest gotowe ponosić koszty z tytułu możliwości korzystania ze zdrowego środowiska oraz z dóbr i usług pochodzących z parku, a także żądać rekompensaty za ograniczenie dostępu do tych dóbr i usług. Badania poprzedzono analizą literatury przedmiotu oraz wizją lokalną. Do oszacowania wartości usług ekosystemowych wykorzystano metody wyceny, takie jak obserwacja i spacer badawczy, analiza dokumentów, oraz metodę wyceny warunkowej. Badania potwierdziły, że park pełni szereg usług ekosystemowych wynikających z jego wielofunkcyjności, co przekłada się na wysoką wartość tych usług. Najcenniejszą kategorią usług ekosystemowych są usługi zaopatrujące, a najważniejszymi funkcjami są funkcje lecznicze i środowiskowe oraz wypoczynkowe.

Słowa kluczowe:

Park Zdrojowy w Nałęczowie, usługi ekosystemowe, funkcje parku, najcenniejsze kategorie usług ekosystemowych

Apanowicz J., 2002. Metodologia ogólna. Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Gdynia, 68–69.

Chmielewska W., Zaczkiewicz W., Szatkowska I., Górecka Z., 2013, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nałęczów, t. 1. Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/201/13 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 13 czerwca 2013 r.

Czajkowski M., 2014. Metody wyboru warunkowego i wyceny warunkowej. W: A. Bartczak, M. Czajkowski, A. Kopańska, A. Markowska, T. Żylicz, K. Rykowski, E. Pöyry, M. Zandersen, M. Termansen, Wartości nierynkowych korzyści z lasów. Metody wyceny oraz zastosowanie wyników w analizach ekonomicznych. www.polforex.wne.uw.edu.pl, Polforex, 28–64, http://www.polforex.wne.uw.edu.pl/docs/przewodnik_v3_final.pdf [dostęp: 24.06.2020].

Kałamucka W., Neścior A., 2004. Studium zieleni Nałęczowa. W: M. Kistowski (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk, 313–319.

Kelemen E., García-Llorente M., Pataki G., Martín-López B., Gómez-Baggethun E., 2014. Non-monetary techniques for the valuation of ecosystem services. OpenNESS Synthesis Paper 6, 1–5.

Kondracki J., 1994. Geografia Polski: mezoregiony fizyczno-geograficzne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 217.

Kostecka J., 2010. Edukacyjne znaczenie pojęcia świadczenie ekosystemów dla ochrony awifauny miast. Inż. Ekol. 22, 34–42.

Kożuchowski Z., Rogalski M., 2006. Z dziejów dawnego i współczesnego Nałęczowa. W 125. rocznicę powstania Zakładu Leczniczego i oddania źródeł mineralnych do użytku publiczności. Zbiorowe wydawnictwo historyczno-pamiątkowe o Nałęczowie i jego okolicach z działem statystyczno-naukowym i literackim, Nałęczów, 91.

Kronenberg J., 2016. Usługi ekosystemów – nowe spojrzenie na wartość środowiska przyrodniczego. W: A. Rzeńca (red.), Ekomiasto Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 63–88. DOI: https://doi.org/10.18778/7969-576-8.04

Lorek E., Lorek A., Słupik S., 2018. Ocena roli usług ekosystemów miejskich w zrównoważonym rozwoju lokalnym. Kwart. Kol. Ekon.-Społ. Studia i Prace 1, 145–162. DOI: https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2018.1.8

Mroczko F., 2014. Jakościowe metody badań. Obserwacja naukowa. Pr. Nauk. Wałbrzych. Wyż. Szk. Zarz. Przeds. 26(1), 65–78.

Nowacki M., 2009. Skłonność do zapłaty a cena wstępu do atrakcji turystycznej. Ekon. Probl. Tur. 13, 101–104.

Nóżka M., Martini N., 2015. Metody mobilne i wizualne w praktyce badawczej. Zastosowanie fotospaceru w socjologicznych badaniach map mentalnych i zachowań terytorialnych ludzi. Prz. Socjol. Jakościowej 11(4), 34–50. DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.11.4.02

Obwieszczenie nr 1/2016 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego i rejestru zabytków archeologicznych województwa lubelskiego. Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 15 stycznia 2016 r., poz. 289.

Pascual U., Muradian R., Brander L., Gómez-Baggethun E., Martín-López B., Verma M., 2010. The economics of valuing ecosystem services and biodiversity. W: P. Kumar (red.), The economics of ecosystems and biodiversity: The ecological and economic foundations. Earthscan, London, 16–32.

Pawlikowska-Piechotka A., 2012. Turystyka i rekreacja w zabytkowych parkach uzdrowiskowych. Inż. Ekol. 30, 129–140.

Solon J., 2008. Koncepcja ,,Ecosystem Services” i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych. Probl. Ekol. Kraj. 21, 25–44.

Szumacher I., Ostaszewska K., 2010. Funkcje parków śródmiejskich w opinii przyrodników i użytkowników – przyczynek do dyskusji. Probl. Ekol. Kraj. 27, 491–494.

Świeca A., Brzezińska-Wójcik T., 2009. Zasoby turystyczne i możliwości ich wykorzystania na obszarze miasta i gminy Nałęczów oraz gminy Wojciechów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B 64(1), 145–170.

Berghöfer A., Mader A., Patrickson S., Calcaterra E., Smit J., Blignaut J., de Wit J., van Zyl H., 2011. Poradnik TEEB dla miast – usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej. Fundacja Sendzimira, Kraków, 3–4.

Wróblewska A., 2014. Wartościowanie dóbr środowiskowych w świetle badań ankietowych według metody wyceny warunkowej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 2(46), 155–171.

www.naleczow.pl [dostęp: 11.03.2020].

www.uzdrowisko-naleczow.pl [dostęp: 11.03.2020].

Zydroń A., Kayzer D., Szoszkiewicz K., 2014. Czynniki różnicujące wysokość rekompensaty w przypadku uniemożliwienia korzystania z Wielkopolskiego Parku Narodowego. Barometr Regionalny 12(4), 165–170. DOI: https://doi.org/10.56583/br.994

Zydroń A., Sikora A., 2015. Wycena wartości Parku Sołackiego w Poznaniu metodą wyceny warunkowej. Zesz. Nauk., Stud. Prace Wydz. Nauk Ekonom. Zarz. (Uniw. Szczec.) 42/2, 245–256. DOI: https://doi.org/10.18276/sip.2015.42/2-21

Zydroń A., Szoszkiewicz K., 2013. Wartość środowiska a gotowość społeczeństwa do zapłacenia za to dobro. Rocz. Ochr. Śr. 15, 2874–2886.

Żylicz T., 2017. Wartość ekonomiczna przyrody. Zarz. Publiczne 1(39), 114–124. DOI: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.39.1.10

Pobierz

Opublikowane
25-01-2023Halina Lipińska 
Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska
Malwina Michalik-Śnieżek  
Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska
Teresa Wyłupek 
Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska
Małgorzata Stachorzecka 
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska
Weronika Kamińska 
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska
Rozalia Sowisz 
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska
Agata Wrona 
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 15, 20-950 Lublin, PolskaLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>