Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Rzadkie i zagrożone wyginięciem gatunki flory segetalnej gminy Turobin

MAŁGORZATA REKIEL

Department of Agricultural Ecology, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce

JANINA SKRZYCZYŃSKA

Department of Agricultural Ecology, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce

MARIA ŁUGOWSKA

Department of Agricultural Ecology, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce


Abstrakt

Celem badań była inwentaryzacja oraz opis stanowisk interesujących gatunków występujących w zbiorowiskach segetalnych gminy Turobin, uznanych w Polsce i Europie za zagrożone wyginięciem. W pracy przedstawiono wyniki badań terenowych prowadzonych w latach 2011–2013 w uprawach rolniczych, na glebach brunatnych i rędzinach. W miejscu występowania fitocenoz z udziałem interesujących i zagrożonych gatunków wykonywano zdjęcie fitosocjologiczne metodą Brauna-Blanqueta. Do oceny siedliska wykorzystano mapy glebowo-rolnicze, w miejscu wykonania zdjęcia zbadano pH gleby. Na terenie badań gminy Turobin stwierdzono występowanie 32 interesujących gatunków, niektóre z nich uznane są za rzadkie i zagrożone wyginięciem na terenie Polski. Wśród tej grupy na uwagę zasługuje Asperugo procumbens, który znajduje się na czerwonej liście roślin naczyniowych jako gatunek wymierający.

Słowa kluczowe:

gatunki ginące, uprawy rolnicze, gmina Turobin

Bengtsson J., Ahnström J., Weibull A.C., 2005. The effects of organic agriculture on biodiversity and abundance: a meta-analysis. J. Appl. Ecol. 42, 261–269.

Chamberlain D.E., Fuller, R.J., 2000. Local extinction and changes in species richness of lowland farmland birds in England and wales in relation to recent changes in agricultural land-use. Agr. Ecosyst. Environ. 78, 1–17.

Davies K.E., Margules C.R., Lawrence K.F., 2000. Which traits of species predict population declinesin experimental forest fragments? Ecology 81, 1450–1461.

Dembek W., Liro A., 2001. Ochrona i kształtowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów wiejskich. Woda Śr. Obsz. Wiej. 1(2), 7–26.

Falińska K., 1996. Ekologia roślin. PWN, Warszawa, 277–339.

Fijałkowski D., Nycz B., 1998. Zagrożone gatunki roślin segetalnych na Lubelszczyźnie. Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 13, 199–208.

Fijałkowski D., 2003. Ochrona przyrody i środowiska na Lubelszczyźnie. Wyd. LTN, 408.

Frieben B., Köpke U., 1995. Effect of farming systems on biodiversity. W: J. Isart, J.J. Llerenea (eds.), Biodiversity and Land Use: The Role of Organic Farming, Proceedings of the first ENOF Workshop, Bonn, 11–21.

Frieben B., 1998. Organic farming as a sustainable system – biodiversity in fields. In: N. El Bassam, R.K. Behl, B. Prochnow (eds.), Sustainable Agriculture for Food, Energy and Industry. Vol. I. Proceedings International Conference Sustainable Agriculture for Food, Energy and Industry, James & James Ltd., London, 603–608.

Harasimowicz S., Kostrubiec A., 2005. Ocena punktowa waloryzacji przyrodniczej obszarów o charakterze naturalnym (na terenach wiejskich). Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Geodezja 21(417), 145–152.

Henle K., Davies K.F., Kleyer M., Margules C., Settele J., 2004. Predictors of species sensitivity to fragmentation. Biodivers. Conserv. 13, 207–251.

Hyvönen T., Ketoja E., Salonen J., Jalli H., Tiainen J., 2003. Weed species diversity and community composition in organic and conventional cropping of spring cereals. Agr. Ecosyst. Environ. 97, 131–149.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W., 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5–8, 95–127.

Kapeluszny J., Haliniarz M., 2010. Ekspansywne i zagrożone gatunki flory segetalnej w środkowo-wschodniej Polsce. Annales UMCS, sec. E., Agricultura 65(1), 26–33.

Koh L.P., Sodhi N.S, Brook B.W., 2004. Ecological correlates of extinction proneness in tropical butterflies. Conserv. Biol. 18, 1571–1578.

Kornaś J., 1987. Zmiany roślinności segetalnej w Gorcach w ostatnich 35 latach. Zesz. Nauk. UJ 834 Prace Bot. 15, 7–26.

Kuszewska K., Fenyk M.A., 2010. Różnorodność biologiczna w krajobrazie rolniczym. Acta Sci. Pol., Adm. Locorum 9(1), 57–67.

Lososová Z., Simonová D., 2008. Changes Turing the 20th Century in species Composition of synantrophic vegetation in Moravia (Czech Republic). Preslia 80, 291–305.

Maes D., Van Dyck. H., 2001. Butterfly diversity loss in Flanders (north Belgium): Europe’s worst case scenario. Biol Converv. 99, 263–276.

Májeková J., Zeliberová M., 2005. Reassessment of rareness and threat of segetal plant species in the Borská nĭžina Lowland. Institute of Botany SAS. In: Threatened Weedy Plant Species. Book of proceedings from the International Scientific Conference. Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, 29–35.

Michałowski A., 2003. Koncepcja metody oceny działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej na etapie programowania rozwoju jednostek organizacyjnych. Ekon. Śr. 1(23), 178–191.

Myklestad A., Saetersdal M., 2004. The importance of traditional meadow management techniques for conservation of vascular plant species richness in Norway. Biol Conserv. 118, 133–229.

Piękoś-Mirkowa H., 2003. Zagrożenie różnorodności biologicznej flory Polski w świetle regionalnych ,,czerwonych list”. Instytut Ochrony Przyrody. PAN, Kraków.

Rzymowska Z., Skrajna T., 2011. Segetal flora in the Łuków plain. Acta Agrobot. 64(2), 93–108.

Schippers P., Joenje W., 2002. Modelling the effect of fertilizer, mowing, disturbance and width on the biodiversity of plant communities of field boundaries. Agr. Ecosyst. Environ. 93, 351–365.

Siciński J.T., 2001. Gatunkowa różnorodność biologiczna chwastów segetalnych i jej zagrożenia w Polsce. Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 16, 73–86.

Skrzyczyńska J., Rzymowska Z., 2001. Flora segetalna Podlaskiego Przełomu Bugu. Acta Agrobot. 54(1), 121.

Skrzyczyńska J., Ługowska M., 2006. Rzadkie gatunki segetalne wschodniej części Doliny Środkowej Wisły. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13 (1), 11–15.

Stehlik I., Caspersen J.P., Wirth L., Holderegger R., 2007. Swiss lowlands: environmental determinants of local plant extinction in a per-urban landscape. J. Ecol. 95, 734–744.

Storkey J., Mayer S., Still K.S., Leuschner C., 2011. The impact of agricultural intensification and land-use change on the European arable flora. Proc. R. Soc. B. 1–9.

Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Stępniak K., Dąbrowska T., Łabza T., 2004. Różnorodność zbiorowisk chwastów w uprawach zbóż w Beskidach. Fragm. Agron. 4 (84), 45–54.

Trąba C., Ziemińska M., 1998. Stan gatunków chwastów segetalnych uważanych za zagrożone w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego (State of threatened segetal species in the surrounding area of the Roztocze National Park). Acta Univ. Lodz. Folia Bot. 13, 265–272.

Trąba Cz., Ziemińska-Smyk M., 2006. Różnorodność florystyczna zbiorowisk chwastów w uprawach roślin okopowych otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego. Pam. Puł. 14, 195–206.

Trzcińska-Tacik H., 2003. Znaczenie różnorodności gatunków chwastów segetalnych. Pam. Puł. 134, 253–262.

Warcholińska A.U., 1994. List of threatened segetal plant species in Poland. In: S. Mochnackỳ, A. Terpó (eds.), Anthropization and the environment of rural settlements flora and vegetation. Proceedings of International Conference. Sátoraljaújhely, 22–26 August 1994, 206–219.

Warcholińska A.U., 1998. Właściwości zagrożonych segetalnych roślin naczyniowych Polski. Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 13, 7–14.

Zając M., Zając A., Tokarska-Guzik B., 2009. Extinct end endangered archeophytes and the Dynamics of their diversity in Poland. Biodiv. Res. Conserv. 13, 17–24.

Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U., 2002. Ecological Indicator Values of Vascular Plants of Poland. Biodiversity of Poland. Kraków, 19–123.

Zarzycki K., Szeląg Z., 2006. Czerwona lista roślin naczyniowych w Polsce. In: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. (eds.): Czerwona lista roślin i grzybów w Polsce. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 9–20.
Pobierz

Opublikowane
09-07-2015MAŁGORZATA REKIEL 
Department of Agricultural Ecology, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce
JANINA SKRZYCZYŃSKA 
Department of Agricultural Ecology, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce
MARIA ŁUGOWSKA 
Department of Agricultural Ecology, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce Bolesława Prusa 14, 08-110 SiedlceLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>