Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ warunków opadowo-termicznych na plonowanie średnio późnych i późnych odmian ziemniaka jadalnego

MAREK KOŁODZIEJCZYK

Instytut Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków


Abstrakt

Ocenę wpływu warunków pogodowych na kształtowanie się wielkości i struktury plonu bulw ziemniaka prowadzono w latach 2006-2011. Badano sześć średnio późnych i późnych odmian ziemniaka jadalnego: Jelly, Medea, Niagara, Syrena, Ursus i Zeus. Plon ogólny bulw w poszczególnych latach badań kształtował się w szerokim zakresie od 19,1 do 66,9 t . ha-1, natomiast plon handlowy od 17,1 do 61,1 t . ha-1. Największe plony stwierdzono w sezonie charakteryzującym się nadmierną w stosunku do potrzeb ilością opadów w maju i czerwcu oraz ich umiarkowanym niedoborem w pozostałych miesiącach, najmniejsze natomiast w roku skrajnie wilgotnym. Warunki opadowo-termiczne istotnie różnicowały także strukturę plonu bulw. Niedobór opadów w maju i czerwcu wpływał niekorzystnie na liczbę bulw zawiązanych przez rośliny ziemniaka. Z kolei większa w stosunku do potrzeb ilość opadów w lipcu korzystnie oddziaływała na średnią masę bulwy. Odmiany ziemniaka istotnie różniły się wielkością plonu ogólnego i handlowego bulw, liczbą zawiązanych bulw, ich średnią masą oraz udziałem frakcji bulw handlowych i dużych w plonie ogólnym.

Słowa kluczowe:

ziemniak, odmiana, plonowanie, warunki opadowo-termiczne

Biniak M., Kostrzewa S., Żyromski A., 2007. Uwarunkowania termiczne i opadowe potrzeb wodnych w rejonie Wrocławia na przykładzie ziemniaków średnio późnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 519, 31–45.

Bombik A., 1998. Studia nad prognozowaniem plonów ziemniaka. Fragm. Agron. 3, 4–57.

Dzieżyc J., Nowak L., Panek K., 1987. Dekadowe wskaźniki potrzeb opadowych roślin uprawnych w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 314, 11–33.

Górski T., Doroszewski A., 1986. Wpływ opadów atmosferycznych na plonowanie ziemniaków w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 284, 369–368.

Janiak W., Lubecka-Ziembinska J., 2012. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Ziemniak 2011. COBORU, Słupia Wielka, 84, ss. 27.

Kalbarczyk R., 2004. Czynniki agrometeorologiczne a plony ziemniaka w różnych rejonach Polski. Acta Agrophysica 4 (2), 339–350.

Kalbarczyk R., 2005a. Strefy klimatycznego ryzyka uprawy ziemniaka późnego w Polsce. Folia Univ. Stetin. Agricultura 244 (99), 83–90.

Kalbarczyk R., 2005b. Wpływ opadów atmosferycznych na plonowanie ziemniaka w Polsce. Biul. Nauk. 25 (1), 133–145.

Kalbarczyk R., Kalbarczyk E., 2009. Potrzeby i niedobory opadów atmosferycznych w uprawie ziemniaka średnio późnego i późnego w Polsce. Infrast. Ekol. Ter. Wiej. 3, 129–140.

Klikocka H., Sachajko J., 2007. Wpływ nawożenia ziemniaka siarką na plon bulw handlowych i sadzeniaków. Acta Agrophysica 10 (2), 383–396.

Kołodziej J., 1996. Wpływ opadów atmosferycznych na plonowanie ziemniaków późnych na stacji COBORU w Węgrzcach k. Krakowa. Fragm. Agron. 52 (4), 100–106.

Kołodziejczyk M., 2000. Kształtowanie się plonu bulw łanu i pojedynczej rośliny ziemniaka jadalnego. Biul. IHAR 214, 221–230.

Lenartowicz T., 2008. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Ziemniak 2007. COBORU, Słupia Wielka, 51, ss. 23.

Lenartowicz T., 2009. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Ziemniak 2009. COBORU, Słupia Wielka, 68, ss. 25.

Łukasiewicz S., 2006. Propozycja modyfikacji metody wykreślania okresu wilgotnego, humidowego, w „diagramie klimatycznym Gaussena-Waltera”. Bad. Fizjograf. Pol. Zach., ser. A, Geografia Fizyczna 57, 95–99.

Nowak L., 1989. Potrzeby opadowe roślin okopowych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 343, 27–42.

Nowak L., 2006. Potrzeby wodne roślin okopowych. W: Nawadnianie roślin. Red. S. Kaczmarczyk, L. Nowak. PWRiL Poznań, 368–372.

Rębarz K., Borówczak F., 2006. Wpływ deszczowania, technologii uprawy i nawożenia azotowego na wielkość bulw, plon handlowy i występowanie strat w czasie przechowywania ziemniaków. Rocz. AR w Poznaniu, Rolnictwo 66, 305–313.

Sawicka B., 2002. Syntetyczne regulatory wzrostu Mival i Moddus 250 ME w uprawie ziemniaka. Część II. Wpływ regulatorów wzrostu na strukturę plonu bulw. Biul. IHAR 221, 131–146.

Sawicka B., Krochmal-Marczak B., 2005. Wpływ czynników agrometeorologicznych na długość faz rozwojowych bardzo wczesnych i wczesnych odmian ziemniaka. Acta Agrophysica 6 (1), 225–236.

Sawicka B., Pszczółkowski P., 2004. Fenotypowa zmienność struktury plonu odmian ziemniaka w warunkach środkowo-wschodniej Polski. Biul. IHAR 232, 53–66.

Skowera B., Puła J., 2004. Skrajne warunki pluwiotermiczne w okresie wiosennym na obszarze Polski w latach 1971–2000. Acta Agrophysica 3 (1), 171–177.

Trawczyński C., 2009. Wpływ nawadniania kroplowego i fertygacji na plon i wybrane elementy jakości bulw ziemniaka. Infrast. Ekol. Ter. Wiej. 3, 55–67

Trętowski J., Boligłowa E., Bombik A., 1989. Zmienność plonu i zawartości skrobi u odmian ziemniaka różnych grup wczesności. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 382, 69–77.

Trybała M., 1996. Potrzeby wodne roślin uprawnych. W: Gospodarka wodna w rolnictwie. Red. M. Trybała. PWRiL Warszawa, 120–142.

Zawora T., Ziernicka-Wojtaszek A., 2005. Wpływ pogody i klimatu na działalność agrotechniczną i plonowanie roślin uprawnych na obszarze Polski. Prob. Ekol. 9 (5), 269–271.

Ziernicka A., 2004. Globalne ocieplenie a efektywność opadów atmosferycznych. Acta Agrophysica 3 (2), 393–397.
Pobierz

Opublikowane
05-12-2013MAREK KOŁODZIEJCZYK 
Instytut Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 KrakówLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora