Skuteczność stosowania pełnych i zredukowanych dawek herbicydów w pszenicy jarejAbstrakt

Badania w latach 2004–2006 przeprowadzono na polu doświadczalnym należącym do Stacji Dydaktyczno-Badawczej Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Badano wpływ pełnych i zredukowanych o połowę dawek herbicydów, a także przydatność metody mechaniczno-chemicznej, w której aplikację połowy dawki środka poprzedzono dwukrotnym bronowaniem zasiewów. 

Czynnikami doświadczenia były: I. odmiany pszenicy jarej Zebra i Histra, II. sposoby odchwaszczania pszenicy jarej uwzględniające kombinacje dawek herbicydów Chwastox Trio 540 SL i Sekator 6,25 WG. Stosując dwukrotne bronowanie pszenicy jarej i połowę dawki herbicydów, uzyskano zbliżoną efektywność zwalczania chwastów jak po zastosowaniu pełnych dawek. Po zastosowaniu pełnych dawek herbicydów oraz zredukowanych dawek po wcześniejszym bronowaniu uzyskano istotnie wyższy plon ziarna w porównaniu z obiektem kontrolnym, średnio po Chwastoxie Trio 540 SL o 27,3% i o 24,4%, a po aplikacji Sekatora 6,25 WG o 33,8% i również o 24,4%. Natomiast zwyżka plonu ziarna w odniesieniu do kontroli na obiektach z połową dawki herbicydów wynosiła średnio od 12,6 (Chwastox Trio 540 SL) do 17,9% (Sekator 6,25 WG).


Słowa kluczowe

herbicydy; pszenica jara; odmiany; chwasty; plonowanie

Adamczewski K., Miklaszewska K., 2000. Zwalczanie chwastów dwuliściennych w zbożach herbicydem Sekator 6,25 WG. Post. Ochr. Rośl., 40(2), 783–787.

Banaszkiewicz T., 2005. Dynamika zachwaszczenia pola w zależności od uprawy wybranych gatunków roślin oraz sposobów zwalczania chwastów w jęczmieniu jarym. Acta Sci. Pol., Agricultura 4(1), 17–24.

Cacak-Pietrzak G., Sułek A., Ceglińska A., 2008. Wpływ substancji aktywnej i dawki herbicydu na plonowanie i cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej. Frag. Agron., 1, 76–83.

Domaradzki K., Rola H., 1999. Regulacja zachwaszczenia zbóż z zastosowaniem obniżonych dawek herbicydów. Pam. Puł., 114, 63–71.

Kierzek R., Wachowiak M., 2004. Efektywność zwalczania chwastów w pszenicy jarej z użyciem mechanicznej i chemicznej metody odchwaszczania. Post. Ochr. Rośl., 44(2), 831–835.

Klimont K., Osińska A., 2004. Wpływ herbicydów na plon ziarna i cechy morfologiczne zbóż. Biul. IHAR. 233, 59–71.

Krawczyk R., 2007. Wpływ terminu stosowania zredukowanych dawek herbicydów w zbożach jarych na efektywność zwalczania chwastów. Post. Ochr. Rośl., 47(3), 151–158.

Piekarczyk M., 2005. Możliwość redukcji dawek herbicydów Aminopielik Super 464 SL i Chisel 75 WG w odchwaszczaniu jęczmienia jarego. Acta Sci. Pol., Agricultura 4(1), 89–95.

Rola J., Domaradzki K., Nowicka B., 1997. Wyniki badań nad redukcją dawek do odchwaszczania zbóż. Post. Ochr. Rośl., 37 (1), 82–87.

Starczewski J., Żądełek J., 2000. Wpływ ilości wysiewu oraz redukcji dawek herbicydów na zachwaszczenie i plonowanie pszenżyta. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 55 (suppl.), 187–195.

Wesołowski M., 2003. Wpływ gęstości siewu i poziomu agrotechniki na zachwaszczenie pszenicy jarej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 490, 293–301.

Woźniak A., 2003. Wpływ przedplonu na aktualne i potencjalne zachwaszczenie pszenicy jarej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 490, 303–312.

Woźnica Z., Waniorek W., Miłkowski P., 2004. Wpływ sposobu stosowania herbicydów na zachwaszczenie i plony ziarna pszenicy ozimej. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1), 37–44.
Pobierz

Opublikowane : 2010-03-15


BUCZEK, J., TOBIASZ-SALACH, R., & BOBRECKA-JAMRO, D. (2010). Skuteczność stosowania pełnych i zredukowanych dawek herbicydów w pszenicy jarej. Agronomy Science, 65(1), 9-17. Pobrano z https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/883

JAN BUCZEK  jbuczek@univ.rzeszow.pl
Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów  Polska
RENATA TOBIASZ-SALACH 
Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów  Polska
DOROTA BOBRECKA-JAMRO 
Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów  PolskaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.