Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ stosowania nanoboru na stężenie niektórych składników pokarmowych w liściach i na zawartość suchej masy dwóch odmian Vicia faba L. (Partim)

ALI HULAIL NOAEMA

Department of Field Crops College of Agriculture, Al-Muthanna University, Iraq

ALI RAHEEM KAREEM ALHASANY

Department of Field Crops College of Agriculture, Al-Muthanna University, Iraq

DHURGAM SABEEH KAREEM ALTAI

Department of Plant Protection, College of Agriculture, Misan University, Iraq

BARBARA HELENA SAWICKA

Department of Plant Production Technology and Commodities Science, University of Life Science in Lublin, Poland


Abstrakt

Celem niniejszego badania było określenie wpływu opryskiwania nawozem dolistnym nanoboron na zawartość niektórych składników odżywczych i chlorofilu w liściach oraz suchej masy roślin dwóch odmian bobiku. Doświadczenie polowe przeprowadzono na jednym z pól uprawnych gubernatorstwa Al-Muthanna w Iraku (30°12'N, 45°21'E), w sezonach 2016/2017–2018/2019. Doświadczenie przeprowadzono w układzie zależnym, split-plot, w trzech powtórzeniach, gdzie czynnikiem pierwszego rzędu były odmiany (‘Aquadlegi’, ‘Aquadols’), a czynnik drugiego rzędu stanowiły nawożenie nawozem nanoboron – w stężeniu 5 i 10 mg‧dm–3 oraz obiekt kontrolny bez nawożenia nawozem nanoboron. Dolistne nawożenie tym nawozem w stężeniu 10 mg‧ dm–3 zwiększyło zawartość azotu, fosforu, boru i chlorofilu w liściach bobiku oraz zawartość suchej masy roślin, w porównaniu z obiektem kontrolnym, bez nawożenia nawozem nanoboron. Zawartość chlorofilu w liściach bobiku zwiększyła się istotnie dopiero po zastosowaniu podwójnego stężenia nawozu nanoboron, w opryskiwanym roztworze, w porównaniu z obiektem kontrolnym. Odmiana ‘Aquadols’ charakteryzowała się wyższą zawartością suchej masy, azotu i chlorofilu w liściach niż odmiana ‘Aquadlegi’. Można zalecić zastosowanie w szerokiej praktyce rolniczej 2-krotny oprysk bobiku nawozem nanoboron w stężeniu 10 mg‧dm–3.

Słowa kluczowe:

bobik, nanonawozy, składniki odżywcze, chlorofil, sucha masa, odmiany

Abbas S.H., 2012. Analysis of the performance of genetic structure traits in the rest under the influence of different levels of fertilization NPK. Kufa J. Agric. Sci. 4(2), 13–21.

Abedi J.A., 2011. Directory of Chemical and Organic Fertilizers in Iraq. Plant Agron. 38(1), 1–21.

Alag M.K., Mubarak M., Abdul-Razak A., Ahmed S.A.H., Hamzah I.A., 2015. Effect of spraying Benzyl adenine (BA), Zinc and Boron on yield and components of faba bean. J. Center Biotechnol. Res. 9(1), 67–76 [in Arabic].

Ali N.S., Rahi H.S., Shaker A.A., 2014. Soil fertility. Scientific Book House. College of Agriculture, University of Baghdad, pp. 88.

Al-Hassani R., Abbas H., 2018. Synthesis, Characterization and Biological Activities of New Azo Dyes – Azomethine Compound and Their Metal Complexes. J. Glob. Pharma Technol. 289–301.

Al-Rawi K.M., Allah K.A.M., 2000. Design and analysis of agricultural experiments. Dar Al Kutub, Printing & Publishing Est. University of Al Mosul, Ministry of Higher Education and Scientific Research, The Republic of Iraq, 7–13.

Al-Tamimi B.H., Jabbar I.I., Al-Tamimi H.M., 2019. Synthesis and characterization of nanocrystalline diamond from graphite flakes via a cavitation-promoted process. Heliyon 5, e01682.

Bahkuni G., Khurana N., Chatterjee C., 2010. Impact of boron deficiency on changes in biochemical attributes, yield and seed reserves in Chickpea. Commun. Soil Sci. Plant Anal. Book Abstract 42(2), 199–206.

Chkhartishvili L., 2011. Nanoboron (Overview). Nano Stud. 3, 227–314.

Davarpanah S., Tehranifar A., Davarynejad G., Abadía J., Khorasani R., 2016. The influence of foliar and boron nano fertilizers on pomegranate fruit (Punica granatum cv. Ardestani) fruit yield and quality. Sci. Hortic. 210, 57–64.

Gasim S., Hamad S.A.A., Abdelmula A., Ahmed I.A.M., 2015. Performance and quality character-istics of inbred broad bean lines grown in marginal Sudan environmental conditions. Food Sci. Nutr. 3(6), 539–547, https://doi.org/10.1002/fsn3.245

Governor Muthanna, 2019. https://en.wikipedia.org/wiki/Muthanna_Governorate

Hassani A.R., 2018. Effect of spraying with bromine and a hormonal nutrient mixture on the growth and yield of Vicia faba L. varieties. Doctoral Thesis. Department of Field Crops Science. Faculty of Agriculture, Muthanna University, Iraq, pp. 98 [in Arabic].

Hussein J.A., Obaid A.S., 2013. The Effect of Spraying Some Paper Fertilizers and Their Interaction with Boron in the Concentration of Some Nutrients in Leaves of Vicia faba L. Al-Furat J. Agric. Sci. 4(5), 56–63 [in Arabic].

Jarecki W., Buczek J., Bobrecka-Jamro D., 2016. Influence of foliar fertilization on chlorophyll content in leaves and chemical composition of horse bean seeds (Vicia faba L. (Partim)). J. Elementol. 21(4), 1305–1313, https://doi.org/10,5601/jelem.2015.20.2.94

Jasim A.H., Obaid A.S., 2014. Effect of foliar fertilizers spray, boron and their interaction on broad bean (Vicia faba L.) yield. Sci. Pap., Ser. B, Hortic. 58, 271–276.

Khalil N.A., Metwally A.M., Magdy M.S., Morshedi O.A., 2015. Cereal crops and pulses. Faculty of Agriculture, Cairo University, pp. 186.

Khazaei H., Santanen A., Frederick KSL., Stoddard F.L., 2018. Genotype variability in the amount of broadleaf leaf wax in the germline collection of large horse bean (Vicia faba L.). Genet. Resour. Plants 17(03), 1–3, https://doi.org/10.1017/S1479262118000461

Khattab E.A., Badr E.A., Afifi M.H., 2016. Response of some varieties of faba bean (Vicia faba L.) to boron and potassium. Int. J. Chem. Tech. Res. 9, 98–103.

Krełowska-Kulas M., 1993. Badanie jakości produktów spożywczych [Quality assurance of food products]. PWE, Warszawa.

Machul M., 2001. Ocena stanu odżywienia roślin azotem przy użyciu rośliny testowej [Assessment of nutritional status of plants with nitrogen using a test plant]. Post. Nauk Rol. 3, 71–83.

Meier U. (ed.), 2001. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. BBCH Monograph. 2nd ed., Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry, https://www.politicheagricole.it/flex/AppData/WebLive/Agrometeo/MIEPFY800/BBCHengl2001.pdf

Moon C.S., Zhang Z.W., Shimbo S., Hokimoto S., Shimazaki K., Saito T., ‎Shimizu A., ‎Imai Y., Watanabe T., Ikeda M., 1996. A comparison of the food ‎composition table-based ‎estimates of dietary element intake with the values obtained by ‎inductively coupled plasma ‎atomic emission spectrometry: an experience in a Japanese ‎population. J. Trace. Elem. Med. Biol. 10(4), 237–244. ‎

Patrick J.W., Stoddard L.F., 2010. The physiology of flowering and filling horse bean seeds. Field Crops Res. 115(3), 234–242, https://doi.org/10.1016/j.fcr.2009.06.005

Ramadi R.H., Abdullah N.A.M., Shawl T.A., Al Saidi A.H., Al Sikhan M.S., Shalabi T.A., 2016. Botany and Environmental Nanotechnology. Faculty of Agriculture, Kafr El-Sheikh University, 1st ed. pp. 189 (in Arabic).

Rutkowska U., Budzyńska-Topolowska J., 1981. Wybrane metody badania składu i wartości odżywczej żywności [Selected methods of testing the ‎composition ‎and nutritional value of food]. PZWL, Warszawa, pp. 358.

Ryżak M., Bartmiński P., Bieganowski A., 2009. Methods for determination of particle size distribution of mineral soils. Acta Agrophys. 175, 1–97.

Salem A.K., El-Harty E.H., Ammar M.H., Alghamdi S.S., 2014. Evaluation of faba bean (Vicia faba L.) performance under various micronutrient foliar applications and plant spacing. Life Sci. J. 11(10), 1298–1304.

SAS, I.I. 2008. SAS/STAT®9.2. Users Guide.

Shireen F., Nawaz M.A., Chen C., Zhang Q., Zheng Z., Sohail H., Sun J., Cao H., Huang Y., Bie Z., 2018. Boron: Functions and Approaches to Enhance Its Availability in Plants for Sustainable Agriculture. Int. J. Mol. Sci. 19(7), 1856–1870.

Singh A., Prasad S.M., 2017. Nanotechnology and its role in agro-ecosystem: a strategic perspective. Int. J. Environ. Sci. Technol. 14(10), 2277–2300.‏

WRB, 2014. World reference base for soil resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2015, http://www.fao.org/3/i3794en/I3794en.pdf


Opublikowane
27-12-2019ALI HULAIL NOAEMA 
Department of Field Crops College of Agriculture, Al-Muthanna University, Iraq
ALI RAHEEM KAREEM ALHASANY 
Department of Field Crops College of Agriculture, Al-Muthanna University, Iraq
DHURGAM SABEEH KAREEM ALTAI 
Department of Plant Protection, College of Agriculture, Misan University, Iraq
BARBARA HELENA SAWICKA 
Department of Plant Production Technology and Commodities Science, University of Life Science in Lublin, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora