ANALYSIS OF THE APHID POPULATION COLONIZING ROSES IN DIFFERENT TYPES OF CITY GREEN AREAS OF LUBLIN

Bożenna Jaśkiewicz

Agricultural University of LublinAbstract

Observations on the aphid number were carried out in the years 2001–2003, simultaneously in four different sites. In each of these three shrubs were marked: of park rose ‘Grandhotel’, rugosa rose, multiflorous rose and five shrubs of border roses of various cultivars. The purpose of these study was to conduct a quantitative analysis of the aphid fauna colonizing roses growing in various types of city green areas. As a result of studies conducted the occurrence of 10 aphid species was found out on the analyzed shrubs. No significant differences were observed in the species composition of aphids colonizing roses growing in various types of city green areas. The studies showed significant differences in the aphid number between the analyzed sites. The road and street sites on the one hand and the road and housing estate ones on the other were most similar regarding the number of aphids.

Keywords:

aphids, roses, green area, population, anthropopressure

Chudzicka E., 1979. Wpływ struktury zieleni miejskiej na skład gatunkowy i liczebność fitofagów koron (na przykładzie Tilia sp.). Mat. konf. „Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie”. Wyd. PAN, 74–83.
Chudzicka E., Skibińska E., Winiarska G., 1998. Zasiedlanie środowiska miejskiego przez owady (na przykładzie Warszawy). [w:] Fauna miast, T. Barczak, P. Indykiewicz (red.). Wyd. ATR, Bydgoszcz, 47–55.
Cichocka E., Goszczyński W., 1991. Mszyce zasiedlające drzewa przyuliczne w Warszawie. [w:] Mszyce – ich bionomia, szkodliwość i wrogowie naturalni, E. Cichocka, W. Goszczyński (red.). PAN, Warszawa, 9–18.
Cichocka E., Goszczyński W., Szybczyński K., 1998. Mszyce i ich naturalni wrogowie na klonach w Warszawie. [w:] Fauna miast, T. Barczak, P. Indykiewicz (red.). Wyd. ATR, Bydgoszcz, 83–88.
Cichocka E., Sahajdak A., 1996. Liczebność i rozwój mszycy jabłoniowej na jabłoniach o różnym stopniu zanieczyszczenia środowiska. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 32 (2), 354–356.
Czechowska W., Pisarska R., Skibińska E., Wegner E., 1979. Wpływ presji urbanizacyjnej na kompleks mszyce-afidofagi. Mat. konf. „Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie”. Wyd. PAN, 106–115.
Draber-Mońko A., Garbarczyk H., Skibińska E., Wegner E., 1979. Kształtowanie się zależności między fitofagami i zoofagami koron drzew w urbicenozie Warszawy. Mat. konf. „Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie”. Wyd. PAN, 95–105.
Jaśkiewicz B., 1999. Aphids on chosen ornamental shrubs in Lublin. Aphids and Other Homopterous Insects, PAS Olsztyn, 7, 67–73
Jaśkiewicz B., Łagowska B., Gantner M., 2001. Aphids inhabiting certain ornamental shrubs in urban conditions. Annales UMCS, sectio EEE, IX, 99-107.
Jaworska M., Gospodarek J., 2001. Wpływ zanieczyszczenia powietrza i gleby na mszycę trzmielinowo-burakową (Aphis fabae Scop.). Progr. Plant Protect./Post. Ochr. Rośl. 41(2), 395–398.
Kasprzak K., Niedbała W., 1981. Wskaźniki biocenotyczne stosowane przy porządkowaniu i analizie danych w badaniach ilościowych. [w:] M. Górny, L. Grüm (red.) Metody stosowane w zoologii gleby. PWN, Warszawa, 397–416.
Klimaszewski S.M., Wojciechowski W., Czylok A., Gębicki C., Herczek A., Jasińska J., 1980. Zgrupowania wybranych grup pluskwiaków równoskrzydłych (Homoptera) i różnoskrzydłych (Heteroptera) w lasach rejonu huty „Katowice”. Acta Biol., Prace Nauk. Uniw. Śl. 8(348), 22–39.
Lubiarz M., Cichocka E., 2003. Aphids and scale insects on pedunculate oak in two different environments, in Poleski National Park and in the neighbourhood of nitrogen fertilisers’ factory (Zakłady Azotowe in Puławy). Aphids and Other Hemipterous Insects, Monograph, PAG, Rogów, 9, 69–91.
Milevoj L., Kravanja N., 1999. Health problems of trees in urban areas. Zbornik predavanj in referatov 4. Slovenskega Posvetovanja o Varstvu Rastlin v Portorozu, 421–428.
Minoranskij V.A., Wojciechowski W., 1988. Wpływ spalin transportu samochodowego na liczebność mszycy Protaphis artemisiae Narz., biedronki Coccinella septempunctata L. i mrówki Lasius niger (L.) w strefie przydrożnej. Acta Biol. Prace Nauk. UŚl. 10(27), 21–27.
Pisarski B., 1979. Presja urbanizacyjna a zespoły fauny. Mat. konf. „Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie”. Wyd. PAN, 116–120.
Płonka P., 1990. Wpływ zanieczyszczeń przemysłowych na układ roślina – roślinożerca na przykładzie owadów żerujących na liściach dębów w Puszczy Niepołomickiej. Kosmos 39(4), 365–371.
Rychlik B., 1979. Liczebność i struktura dominacyjna mszyc występujących na liściach dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w różnych typach zieleni miejskiej. Mat. konf. „Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie”. Wyd. PAN, 88–94.
Sahajdak A., Boczek J., Cichocka E., Kropczyńska D., 1995. Liczebność mszyc i roztoczy w środowisku skażonym emisjami przemysłowymi. Mat. XXXV Sesji Nauk. IOR Poznań, cz. II, Postery, 129–132.
Wilkaniec B., 1994. Aphidofauna of selected tree species in the urban area of Poznań. Aphids and other homopterous insects, PAS, Skierniewice, 4, 71–79.
Wilkaniec B., 1996. Występowanie Eucalipterus tiliae (L.) (Homoptera: Phyllaphididae) na lipie w warunkach miejskich. Rocz. AR Pozn. CCLXXXVIII. Ogrodn. 24, 85–92.
Wilkaniec B., 2001. Afidofauna Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu. [w:] Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych, P. Indykiewicz, T. Barczak, G. Kaczorowski (red.), Wyd. Nice, Bydgoszcz, 32–37.
Download

Published
2005-12-31Bożenna Jaśkiewicz 
Agricultural University of LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)