WPŁYW CZASU I TEMPERATURY PARZENIA SUSZONYCH LIŚCI MNISZKA LEKARSKIEGO (Taraxacum officinale F.H. Wiggers coll.) NA ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW ANTYOKSYDACYJNYCH W NAPARACH

Kałwa Klaudia

Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin

Kamil Wilczyński

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin


Abstrakt

Celem pracy było oznaczenie zawartości związków polifenolowych, w tym także flawonoidów, w naparach z liści mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) w zależności od czasu i temperatury parzenia, a także wyznaczenie aktywności przeciwutleniającej badanych naparów. Próby suszonych liści mniszka lekarskiego o masie 2 g (±0,0001 g) zalewano wodą dejonizowaną (100 ml) o temperaturze początkowej 100°C, 80°C oraz 50°C. Oznaczenie zawartości polifenoli przeprowadzono przy użyciu odczynnika Folina-Ciocalteu. Zawartość flawonoidów w przeliczeniu na epikatechinę oznaczano spektrofotometrycznie. Aktywność antyoksydacyjną oznaczano z użyciem syntetycznego rodnika DPPH. Stwierdzono, że ogólna zawartość polifenoli w przeliczeniu na kwas galusowy wahała się od 14,18 mg/100 ml ±0,07 do 37,52 mg/100 ml ±0,04 w zależności od początkowej temperatury oraz czasu parzenia. Podobne uwarunkowanie wystąpiło w przypadku oznaczenia zawartości flawonoidów, która wynosiła od 9,61 mg/100 ml ±0,02 do 25,26 mg/100 ml ±0,2. Zdolność redukowania rodnika antyoksydacyjnego DPPH wahała się od 38,24% do 62,05%. Wyniki badań potwierdzają dużą zależność zawartości związków fenolowych w naparach z liści mniszka lekarskiego zarówno od czasu, jak i od temperatury parzenia.

Słowa kluczowe:

mniszek lekarski, polifenole, właściwości antyoksydacyjne, DPPH, właściwości zdrowotne

Astafieva, A.A., Enyenihi, A.A., Rogozhin, E.A., Kozlov, S.A., Grishin, E.V., Odintsova, T.I., Zubarev R.A., Egorov, T.A. (2015). Novel proline-hydroxyproline glycopeptides from the dandelion (Taraxacum officinale Wigg.) flowers: de novo sequencing and biological activity. Plant Sci., 238, 323−329.

Brand-Williams, W., Cuvelier, M.E., Berset, C. (1995). Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. LWT-Food Sci. Technol., 28, 25−30.

Bruckert, E., Giral, P., Ratziu, V., Poynard, T., Chapman, M.J., Opolon, P. (2002). A constellation of cardiovascular risk factors is associated with hepatic enzyme elevation in hyperlipidemic patients. Metabolism, 51, 1071–1076.

Chatterjee, S.J., Ovadje, P., Mousa, M., Hamm, C., Pandey, S. (2011). The efficacy of dandelion root extract in inducing apoptosis in drug-resistant human melanoma cells. Evid. Based Complement. Alternat. Med., 129045. DOI: 10.1155/2011/129045

Choi, U.K., Lee, O.H., Yim, J.H., Cho, C.W., Rhee, Y.K., Lim, S.I., Kim, Y.C. (2010). Hypolipidemic and antioxidant effects of dandelion (Taraxacum officinale) root and leaf on cholesterol-fed rabbits. Int. J. Mol. Sci., 2, 11(1), 67–78.

Cieszyńska, A., Michocka, K., Wieczorek, D., Zieliński, R. (2011). Wpływ czasu ekstrakcji na aktywność przeciwrodnikową naparów herbaty zielonej. Probl. Hig. Epidemiol., 92(4), 872–875.

Gheribi, E. (2011). Związki polifenolowe w owocach i warzywach. Med. Rodz., 4, 111–115.

Gomez, M.K., Singh, J., Acharya, P., Jayaprakasha, G.K., Patil, B.S. (2018). Identification and quantification of phytochemicals, antioxidant activity, and bile acid-binding capacity of garnet stem dandelion (Taraxacum officinale). Food Sci., 83(6), 1569–1578.

Greenlee, H., Atkinson, C., Stanczyk, F.Z., Lampe, J.W. (2007). A pilot and feasibility study on the effects of naturopathic botanical and dietary interventions on sex steroid hormone metabolism in premenopausal women. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev., 16(8), 1601–1609.

Hong-Bin, W. (2014). Cellulase-assisted extraction and antibacterial activity of polysaccharides from the dandelion Taraxacum officinale. Carbohydr. Polym., 103, 140–142.

Ivanov, I.G. (2014). Polyphenols content and antioxidant activities of Taraxacum officinale F.H. Wigg (Dandelion) Leaves. Int. J. Pharmacogn. Phytochem. Res., 15, 6(4), 889–893.

Ivanova, D., Gerova, D., Chervenkov, T., Yankova, T. (2005). Polyphenols and antioxidant capacity of Bulgarian medicinal plants. J. Ethnopharmacol., 96, 145–150.

Karadeniz, F., Burdurlu, H.S., Koca, N., Soyer, Y. (2005). Antioxidant activity of selected fruits and vegetables grown in Turkey. Turk. J. Agric. For., 29(4), 297–303.

Kasianningsih, S., Rivanti, E., Pratama, R.H., Pratama, N.R., Ikawati, M., Meiyanto, E. (2011). Taraxacum officinale leaves ethanolic extract as immunostimulatory agent for reducing side effect of doxorubicin in Sprague dawley rats. Indones. J. Cancer Chemoprev., 2(1), 135–140.

Koo, H.N., Hong, S.H., Song, B.K. (2004). Taraxacum officinale induces cytotoxicity through TNF-alpha and IL-1alpha secretion in Hep G2 cells. Life Sci., 74(9), 1149–1157.

Kratchanova, M., Denev, P., Ciz, M., Lojek, A., Mihailov, A. (2010). Evaluation of antioxidant activity of medicinal plants containing polyphenol compounds. Comparison of two extraction systems. Acta Biochim. Pol., 57(2), 229–234.

Lis, B., Grabek-Lejko, D. (2016). Mniszek lekarski (Taraxacum officinale) – potencjalne właściwości prozdrowotne. Nauka Przyr. Technol., 10(3), 1–15.

Menke, K., Schwermer, M., Felenda, J., Beckmann, C., Stintzing, F., Schramm, A., Zuzak, T.J. (2018). Taraxacum officinale extract shows antitumor effects on pediatric cancer cells and enhance mistletoe therapy. Complement. Ther. Med., https://doi.org/10.1016/j.ctim.2018.03.005

Okwu, D.E. (2001). Evaluation of the chemical composition of indigenous spices and flavoring agents. Global J. Pure Appl. Sci., 7(3), 455−459.

Perucka, I. (2001). Skład chemiczny liści herbaty. Biul. Magnezoil., 6(3), 443−451.

Rodino, S., Butu, A., Butu, M., Cornea, P.C. (2015). Comparative studies on antibacterial activity of licorice, elderberry and dandelion. Digest J. Nanomater. Biostruct., 10(3), 947−955.

Sigstedt, S.C., Hoosten, C.J., Callewaert, M.C., Jenkins, A.R., Romero, A.E., Pullin, M.J., Singleton, V.L., Rosi, J.A. (1965). Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic phosphotungstic reagents. Am. J. Enol. Viticult., 16, 144−158.

Witzum, J.L., Steinberg, D. (2001). The oxidative modification hypothesis of atherosclerosis: Dose it hold for humans? Trends Cardiovasc. Med., 1, 93–102.

You, Y., Yoo, S., Yoon, H.G., Park, J., Lee, Y.H., Kim, S., Oh, K.T., Lee, J., Cho, H.Y., Jun W. (2010). In vitro and in vivo hepatoprotective effects of the aqueous extract from Taraxacum officinale (dandelion) root against alcohol-induced oxidative stress. Food Chem. Toxicol., 48(6), 1632–1637.

Pobierz

Opublikowane
2017-12-16Kałwa Klaudia 
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin
Kamil Wilczyński 
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora