Wpływ suszenia sublimacyjnego na wybrane właściwości mechaniczne pieczarek

Ryszard Kramkowski

Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław

Bogdan Stępień

Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław

Krzysztof Banasik

Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław


Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań pracy ściskania i pracy przecinania suszu uzyskanego podczas suszenia sublimacyjnego pieczarek. Zamrażanie surowca następowało z szybkością 0,5 K·min-1 do temperatury -20°C. Suszenie sublimacyjnie prowadzono z zastosowaniem zarówno radiacyjnego, jak i kontaktowego sposobu dostarczania ciepła, stosowano każdorazowo temperatury płyty grzejnej 0, 20 i 40°C, przy stałej wartości ciśnienia równej 25 Pa. Zmiany zachodzące w kostkach pieczarek na skutek suszenia oceniano na podstawie porównania materiału świeżego oraz suszu poddanego rehydracji. Stwierdzono, że podczas suszenia sublimacyjnego zachodzą wyraźne zmiany badanych cech wytrzymałościowych.

Słowa kluczowe:

suszenie sublimacyjne, pieczarki, cechy wytrzymałościowe

Goldblith S. A., Rey L., Rothmayr W. W., 1975. Freeze drying and advanced food technology. Acadamic Press London, New York, San Francisco.

Irzyniec Z., Klimczak J., Niedzielski Z., 1988. Temperatura suszenia jako parametr wpływający na jakość liofilizatu soku truskawkowego. Chłodnictwo 23, 3, 16–17.

Kawala Z., Kramkowski R., Kapłon J., 1994. Badania suszenia sublimacyjnego wybranych produktów spożywczych. Przem. Spoż. 3, 134–137.

Kramkowski R., 1998. Analiza suszenia sublimacyjnego wybranych surowców spożywczych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 333.

Kramkowski R., Gawlik P., Banasik K., Czachor G., 2001a. Kinetyka rehydracji wybranych warzyw korzeniowych suszonych sublimacyjnie. Inż. Rol. 12 (32), 137–143.

Kramkowski R., Pasławska M., Peroń S., 2001b. Ocena wpływu suszenia sublimacyjnego na cechy wytrzymałościowe selera korzeniowego. Inż. Rol. 12 (33), 161–167.

Le Loch-Bonazzi C., Wolff E., Gilbert H., 1992. Quality of rehydrated cultivated mushrooms. Lebensm. Wiss. Technol. 25, 334–339.

Witrowa-Rajchert D., 1999. Rehydracja jako wskaźnik zmian zachodzących w tkance roślinnej podczas suszenia. Rozprawa habilitacyjna. SGGW Warszawa.

Pobierz

Opublikowane
2002-06-30Ryszard Kramkowski 
Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
Bogdan Stępień 
Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
Krzysztof Banasik 
Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 WrocławLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora