Ekologiczna produkcja żywności na Lubelszczyźnie

MAREK BABICZ

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

KINGA KROPIWIEC

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

MALWINA MERSKA

Department of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

KAROLINA KASPRZAK

Department of Breeding and Conservation Genetic Resources of Cattle University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

Celem pracy było przedstawienie prawnych, ekonomicznych oraz społecznych uwarunkowań produkcji ekologicznej żywności na Lubelszczyźnie. W pracy uwzględniono prawne aspekty funkcjonowania gospodarstw ekologicznych, zasady znakowania produktów ekologicznych oraz zmiany liczby gospodarstw w ostatnich latach. Zwrócono uwagę na niektóre produkty ekologiczne dostępne na terenie Lubelszczyzny, identyfikację problemów i barier oraz szans dla rozwoju tego sektora produkcji.

Słowa kluczowe:

ekologia, żywność, zwierzęta gospodarskie, Lubelszczyzna

Barłowska J., Litwińczuk Z., 2006. Technological usefulness of milk from two local breeds maintained in the regions with great grassland share. Arch. Tierz., Dummerstorf, 49, 207–213.

Benbrook C.M., Butler G., Latif M.A., Leifert C., Davis D.R., 2013. Organic production enhances milk nutritional quality by shifting fatty acid composition. A United States–Wide, 18-Month Study. PLOS ONE 8(12).

Bogusz-Kaliś W., 2011. Znakowanie mięsa i jego przetworów – wymagania przepisów prawnych. Przem. Spoż. 65, 3, 22–26.

Cywa-Benko K., Krawczyk J., Wężyk St., 2000. Poziom cholesterolu w jajach rodzimych ras kur. Przeg. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 268–270.

Czarniecka-Skubina E., Przybylski W., Jaworska D., Wachowicz I., Urbańska I., Niemyjski S., 2007. Charakterystyka jakości mięsa wieprzowego o zróżnicowanej zawartości tłuszczu śródmięśniowego. ŻNTJ 6, 55, 285–294.

Dolatowski J., 2011. Ekologiczne metody przetwarzania mięsa i wyrobu przemysłu mięsnego bez stosowania dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów. Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2011. Lublin, 14.11.2011.

Gill S., 2007. Perspektywy rozwoju krajowego przemysłu mleczarskiego w obliczu zmian konkurencyjności polskiego mleczarstwa w UE po 2013 roku. Podejście mikroekonomiczne. In: Polskie Mleczarstwo. Raport o stanie branży i perspektywach jego rozwoju. Wyd. ZPPM, Warszawa, 46–54.

Gustaw W., Kozioł J., Solarska E., 2011. Produkcja, właściwości i przetwórstwo mleka ekologicznego. Prz. Mlecz. 1, 4–7.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 2013. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011–2012. GIJHARS, Warszawa.

Jończyk K., 2014. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zesz. Nauk. WSEI, Ekonomia, 8, 129–140.

Jóźwiak W., Mirowska Z., 2006. Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna gospodarstw rolnych w Polsce i w innych krajach unijnych. IERiGŻ PIB, Warszawa.

Komorowska D., 2007. Gospodarstwa ekologiczne w Polsce w świetle danych liczbowych GUS. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie – Probl. Rol. Świat. 2(17), 352–359.

Krawczyk J., 2009. Quality of eggs from Polish native breed of Greenleg Partridge hens reared in different production systems. Anim. Sci. Pap. Rep. 27 (3), 227–235.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250,z 18.09.2008).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności (Dz.U. L 295, 12.11.2011).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produktów ekologicznych (Dz.U. L 84/9, 31.03.2010).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej z dnia 18 marca 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 56 poz. 348).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz.U. L 304, 22.11.2011).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 z dnia 20 lipca 2007 r. (Dz.U. L 189/1, 20.07.2007).

Sokołowicz Z., Krawczyk J., Herbut E., 2012. Jakość jaj z chowu ekologicznego w pierwszym i drugim roku użytkowania niosek. ŻNTJ 4, 185–194.

Szajner P., Szczególska M., 2007. Stan polskiego mleczarstwa na tle pozostałych krajów członkowskich UE i świata. In: Polskie Mleczarstwo. Raport o stanie branży i perspektywach jego rozwoju. Wyd. ZPPM, Warszawa, 30–45.

Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.U. 2001 Nr 42 poz. 471).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2008 Nr 213 poz. 1342, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2009 Nr 116 poz. 975).

Zuba M., 2012. Szanse i bariery w integracji łańcucha żywności ekologicznej w Polsce. Zesz. Nauk. WSEI, Ekonomia, 3, 261–288.

Opublikowane
2014-10-17MAREK BABICZ 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
KINGA KROPIWIEC 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
MALWINA MERSKA 
Department of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
KAROLINA KASPRZAK 
Department of Breeding and Conservation Genetic Resources of Cattle University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>