Sok z czerwonego grejpfruta (Citrus paradisi) jako naturalna substancja ograniczająca niekorzystne zmiany jakości jaj konsumpcyjnych podczas ich przechowywania

KAMIL DRABIK

Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska

JUSTYNA BATKOWSKA

Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

ŁUKASZ WLAZŁO

Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

KARRAR I.A. AL- SHAMMARI

Department of Animal Production Techniques, Al-Musaib Technical College, Al-Furat Al-Awsat Technical University, Babylon, Iraq

MAGDALENA GRYZIŃSKA

Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

Celem badań była ocena wykorzystania soku z czerwonego grejpfruta (Citrus paradisi), nanoszonego powierzchniowo na skorupy jaj kurzych w celu spowolnienia procesu ich starzenia się w trakcie przechowywania. Materiał badawczy stanowiło 300 jaj kurzych o zbliżonej masie zebranych w tym samym dniu. Jaja podzielono na 2 równoliczne grupy, tzn. kontrolną (NC), w której skorup nie poddawano żadnym zabiegom, i doświadczalną (GT), w której skorupy pokryto świeżo wyciśniętym sokiem z czerwonego grejpfruta. Jaja układano w wytłaczankach transportowych tępym końcem ku górze i przechowywano w warunkach typowych dla przechowalni (temp. 14°C, wilgotność 70%). Oceny cech jakości jaj dokonano na początku doświadczenia, a następnie po 14 i po 28 dniach. Po 28 dniach przechowywania jaja pokryte sokiem z grejpfruta charakteryzowały się istotnie (p £ 0,05) większymi: ubytkami masy, przewodnością wodną skorupy oraz jej grubością. Jednocześnie stwierdzono istotnie większą gęstość skorupy (p £ 0,05) i jej wytrzymałość (p > 0,05). W grupie jaj doświadczalnych obserwowano również istotnie (p £ 0,05) większy udział białka w masie jaja i jego wyższe pH w 14 dniu przechowywania. Sok z grejpfruta wpłynął stabilizująco na pH żółtka w czasie przechowywania jaj przez 28 dni. Wyniki doświadczenia wskazują, że zastosowanie soku z grejpfruta nieznacznie ogranicza niekorzystne zmiany jakości jaj w czasie ich przechowywania.

Słowa kluczowe:

Citrus paradisi, konserwacja jaj, przechowywanie jaj, jakość jaj

Adamski M., Kuźniacka J., Kowalska E., Kucharska-Gaca J., Banaszak M., Biegniewska M., 2017. Effect of storage time on the quality of japanese quail eggs (Coturnix coturnix japonica). Pol. J. Nat. Sci. 32(1), 27–37.

Akyurek H., Okur A.A., 2009. Effect of storage time, temperature and hen age on egg quality in free-range layer hens. J. Anim. Vet. Adv. 8(10), 1953–1958.

Ar A., Paganelli C.V., Reeves R.B., Greene D.G., Rahn, H., 1974. The avian egg: water vapor conductance, shell thickness, and functional pore area. Condor 76(2), 153–158.

Batkowska J., Brodacki A., Gryzińska M., 2016. Effects of laying hen husbandry system and storage on egg quality. Europ. Poult. Sci. 80, https://doi.org/10.1399/eps.2016.158.

Batkowska J., Drabik K., Brodacki A., 2017. Quantity and quality of poultry products depending on birds’ rearing system. J. Anim. Sci. Biol. Bioecon. 35(3), 57–66, https://doi.org/10.24326/ jasbb.2017.3.6.

Batkowska J., Wlazło Ł., Drabik K., Nowakowicz-Dębek B., Karrar I., Gryzińska M., 2018. Evaluation of grapefruit juice (Citrus paradis) as an alternative disinfectant for hatching eggs. Pak. J. Zool. 50(2), 647–653, https://doi.org/10.17582/journal.pjz/2018.50.2.647.653.

Biesiada-Drzazga B., Janocha A., 2009. Wpływ pochodzenia i systemu utrzymania kur na jakość jaj spożywczych. Żywn. Nauka Technol. Jakość 64(3), 67–74.

Biladeau A.M., Keener K.M., 2009. The effects of edible coatings on chicken egg quality under refrigerated storage. Poult. Sci. 88, 1266–1274, https://doi.org/10.3382/ps.2008-00295.

Brodacki A., Batkowska J., Stępniowska A., Blicharska E., Drabik K., 2018. Quality and mineral composition of eggs from hens supplemented with copper-lysine chelate. Arch. Anim. Breed. 61(1), 109–113, https://doi.org/10.5194/aab-61-109-2018.

Calik J., 2013. Zmiany cech jakościowych jaj pochodzących od kur nieśnych żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33) w zależności od warunków ich przechowywania. Żywn. Nauka Technol. Jakość 2(87), 73–79.

Caner C., 2005. The effect of edible eggshell coating on egg quality and consumer perception. J. Sci. Food Agric. 85, 1897–1902, https://doi.org/10.1002/jsfa.2185.

Drabik K., Chabroszewska P., Vasiukov K., Adamczuk A., Batkowska J., 2018. Glycerin as a factor for moderating quality changes in table eggs during storage. Archiv. Anim. Breed. 61(3), 285–292, https://doi.org/10.5194/aab-61-285-2018.

Dyrektywa Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony kur niosek. Dz.U. L 203, 03.08.1999, 53–57.

Edwin S.C., Babu M., Moorthy M., Amutha R., Ranjendran K., Anandhi M., 2013. Quality preservation of commercial chicken eggs in different non-refrigeration methods. Indian Vet. J. 90(90), 87–89.

Eke M.O., Olaitan N.I., Ochefu J.H., 2013. Effect of storage conditions on the quality attributes of shell (table) eggs. Niger. Food J. 31(2), 18–24, https://doi.org/10.1016/S0189- -7241(15)30072-2

IBM, 2011. IBM SPSS Statistics for Windows. Ver. 20.0. Armonk, NY.

Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Niczyporuk W., Winter G., 2001. Ocena wpływu ekstraktu z grejpfruta na wzrost grzybów drożdżopodobnych z gatunku Candida albicans. Mikol. Lek. 8, 91–95.

Kralik Z., Kralik G., Grčević M., Galović D., 2014. Effect of storage period on the quality of table eggs. Acta Agrar. Kvár. 18, 200–206.

Krawczyk J., 2009. Effect of layer age and egg production level on changes in quality traits of eggs from hens of conservation breeds and commercial hybrids. Ann. Anim. Sci. 9(2), 185–193.

Menezes P.C.D., Lima E.R.D., Medeiros J.P.D., Oliveira W.N.K.D., Evêncio-Neto J., 2012. Egg quality of laying hens in different conditions of storage, ages and housing densities. Rev. Bras. Zootec. 41(9), 2064–2069, https://doi.org/10.1590/S1516-35982012000900014

Mikova K., Bovskova H., 2009. Optimization of egg white foam forming. WPSA, Proceedings of the 13th Eur. Symp. on the Quality of Eggs and Egg Products. Turku, Finland, 21–25 June 2009, 1–10.

Molnar A., Maertens L., Ampe B., Buyse J., Kempen I., Zoons J., Delezie E., 2016. Changes in egg quality traits during the last phase of production: is there potential for an extended laying cycle. Br. Poult. Sci. 57(6), 842–847, https://doi.org/10.1080/00071668.2016.1209738

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj. Dz.U. L 163, 24.06.2008, 6–23.

Ryu K.N., No H.K., Prinyawiwatkul W., 2011. Internal quality and shelf life of eggs coated with oils from different sources. J. Food Sci. 76(5), 325–329, https://doi.org/10.1111/j.1750- -3841.2011.02177.x

Samli H.E., Agma A., Senkoylu N., 2005. Effects of storage time and temperature on egg quality in old laying hens. J. Appl. Poult. Res. 14(3), 548–553, https://doi.org/10.1093/japr/14.3.548

Scott T.A., Silversides F.G., 2000. The effect of storage and strain of hen on egg quality. Poult. Sci. 79, 1725–1729, https://doi.org/10.1093/ps/79.12.1725

Shafey T.M., 2002. Effects of egg size and eggshell conductance on hatchability traits of meat and layer breeders flocks. Asian-Australas. J. Anim. Sci., 15(1), 1–6, https://doi.org/10.5713/ ajas.2002.1

Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M., 2016. Wpływ czasu przechowywania na jakość i właściwości funkcjonalne jaj od kur objętych w Polsce programem ochrony. Żywn. Nauka Technol. Jakość 2(105), 49–57.

Wardy W., Torrico D.D., Jirangrat W., No H.K., Saalia F.K., Prinyawiwatkul W., 2011. Chitosansoybean oil emulsion coating affects physico-functional and sensory quality of eggs during storage. LWT – Food Sci. Technol. 44(10), 2349–2355, https://doi.org/10.1016/j.lwt. 2011.07.009

Williams K.C., 1992. Some factors affecting albumen quality with particular reference to Haugh unit score. World Poult. Sci. 48(1), 5–16, https://doi.org/10.1079/WPS19920002
Pobierz

Opublikowane
2018-12-21KAMIL DRABIK 
Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska
JUSTYNA BATKOWSKA 
Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ŁUKASZ WLAZŁO 
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
KARRAR I.A. AL- SHAMMARI 
Department of Animal Production Techniques, Al-Musaib Technical College, Al-Furat Al-Awsat Technical University, Babylon, Iraq
MAGDALENA GRYZIŃSKA 
Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>