Individual quality of roe deer from field and forest hunting districts in the West Polesie Region

Marian Flis

Departament of Ecology of Wildlife Management, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The assessment of individual quality of roe deer originating from diverse habitats in Western Polesie was carried out on the basis of variability analysis of male, female, and fawn carcasses achieved in the hunting season 2008/2009. Evaluation of male antler weight variability was an additionally analyzed element. Variability in weights of carcass and antlers in roe deer males originating from the field and forest hunting circles within the analyzed area was recorded. Individuals from field circles prevailed in reference to both carcass and antlers weight. Correlation coefficients between carcass weight vs. antlers weight for both analyzed habitats were similar, and the values were statistically significant. The highest rate of body weight gain was observed in the group of the youngest animals, which could be attributed to the intensive somatic development of animals in that life period. Carcass weight of roe deer females increased during the life, while the feature variability in animals originating from different hunting circles types was negligible and statistically insignificant, although animals from field circles prevailed in the majority of age groups. Considering fawns, larger body weight diversification occurred in reference to sex rather than site where they were obtained, though these differences were statistically insignificant. Results of bi-factorial variance analysis taking into account the interaction between the animals’ age and origin indicated that body weight variability in adult roe deer – regardless of their sex – was determined by the age, while male antlers weight was affected both by the animal's age and habitat. For fawns, carcass weight depended mainly on sex, not the origin.

Słowa kluczowe:

roe deer, body mass, ontogenetic quality, antlers, West Polesie Region

Andersen R., Linnel J.D.C., 2000. Irruptive potential in roe deer: density-dependent effects on body mass and fertility. J. Wild. Manag. 64, 698–706.
Dziedzic R. 1991. Ocena wybranych cech fenotypowych samców saren (Capreolus capreolus L.) oraz wpływ na nie czynników środowiskowych na przykładzie makroregionu środkowowschodniej Polski. Rozpr. habil., WAR Lublin.
Dziedzic R., Flis M., 2006. Charakterystyka wybranych cech jakości osobniczej samców saren (Capreolus capreolus L. 1758) z Wyżyny Lubelskiej. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica 24, 415–422 .
Flis M., 2005. Funkcjonowanie populacji kopytnych w wybranych kompleksach leśnych Lubelszczyzny. Część II – Ocena jakości osobniczej samców jeleniowatych. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica 23, 221–229.
Flis M., 2008. Co kształtuje poroża. Łowiec Pol. 5, 30–34.
Flis M., 2010. Zróżnicowanie jakości osobniczej saren z obwodów polnych i leśnych na Wyżynie Lubelskiej. Rocz. Nauk. PTZ. 6, 3, 121–129.
Gaillard J.M., Delorme D., Jullien J.M., 1993. Effects of cohort, sex, and birth date on body development of roe deer (Capreolus capreolus) fawns. Oecologia 94, 1, 57–61.
Kjellander P., Gaillard J.M., Hewison A.J.M., 2006. Density-dependent responses of fawn cohort body mass in two contrasting roe deer populations. Oecologia, 146, 4, 521–530.
Kondracki J., 2000. Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa.
Pélabon C., Van Breukelen L., 1998. Asymmetry in antler size in roe deer (Capreolus capreolus): An index of individual and population conditions. Oecologia, 116, 1–2, 1–8.
Pielowski Z., 1999. Sarna. Wyd. Świat. Warszawa, 9–136.
Przybylski A., 2008. Klucz do oznaczania wieku jeleni, danieli, saren, muflonów i dzików. Wyd. Zachodni Poradnik Łowiecki, Piła.
Toïgo C., Gaillard J.M., Van Laere G., Hewison M., Morellet N., 2006. How does environmental variation influence body mass, body size, and body condition? Roe deer as a case study. Ecography, 29, 3, 301–308.
Trense W., 1981. The game-trophies of the world. Hamburg und Berlin. Verlag Paul Parey.
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie. (Dz.U. z 1995 r., nr 147, poz. 713).
Wajdzik M., Kubacki T., Kulak D., 2007. Diversification of the body weight and quality of the antlers in males of the roe deer (Capreolus capreolus L.) in southern Poland exemplified by surroundings of Cracow. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6 (2), 99–112.
Witek T., 1991. Warunki przyrodnicze produkcji rolnej – woj. lubelskie. IUNiG, Puławy.
Vanpé C., Gaillard J.M., Kjellander P., Mysterud A., Magnien P., Delorme D., Van Laere G., Klein F., Liberg O., Hewison A.J.M., 2007. Antler size provides an honest signal of male phenotypic quality in roe deer. Amer. Natur. 169, 4, 481–493.

Opublikowane
2011-06-30Marian Flis 
Departament of Ecology of Wildlife Management, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora