Zoometric characteristics of the european roe deer (Capreolus capreolus) hunter-harvested in north-eastern Poland

Paweł Janiszewski

Department of Fur-Bearing Animal Breeding and Game Management, Faculty of Animal Bioengineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn; Oczapowskiego 5, 10-917 Olsztyn, Poland

Andrzej Gugołek

Department of Fur-Bearing Animal Breeding and Game Management, Faculty of Animal Bioengineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn; Oczapowskiego 5, 10-917 Olsztyn, Poland

Vladimir Hanzal

University of South Bohemia, Faculty of Agriculture, Department of Fishing and Wildlife Management, Studentska 13, 370 05 České Budějovice, Czech RepublicAbstrakt

The aim of this study was to characterize the carcasses of European roe deer (Capreolus capreolus) hunter-harvested in north-eastern Poland. The average carcass weights and measurements of male, female and young roe deer, and the correlations between these parameters were determined. The average carcass weight of bucks (after the removal of the head with antlers), does and yearlings, harvested in the study area, was 17.19 kg, 17.24 kg and 11.03 kg, respectively. The height at sacrum and the height at withers of bucks, does and fawns reached 71.62 and 66.55 cm; 71.48 and 64.88 cm; 64.68 and 58.87 cm, respectively. The carcasses of male fawns were smaller and heavier than the carcasses of female fawns, which could result from stronger and thicker muscles and bones in the former. There was a high correlation between chest circumference and the other body measurements in individuals of both sexes and all age groups, which suggests that chest circumference may be a good indicator of carcass size and quality in roe deer.

Słowa kluczowe:

roe deer, carcass weight, zoometric measurements

Bobek B., Morow K., Perzanowski K., 1984. Ekologiczne podstawy łowiectwa. PWRiL, Warszawa.
Bochno R., Lewczuk A., Michalik D., 2001. Biometria stosowana. Wyd. UWM, Olsztyn.
Brzuski P., Bresiński W., Hędrzak M., 1997. Sarna-modele i efekty gospodarowania. PZŁ. Warszawa.
Czyżowski P., Karpiński M., Drozd L., Tajchman K., 2009. Individual condition evaluation of female European Roe Deer by biometric measurement. EJPAU, Animal Husbandry 12(4), 26, WWW.ejpau.pl
Dziedzic R., 1991. Ocena wybranych cech fenotypowych samców saren (Capreolus capreolus L.) oraz wpływ na nie czynników środowiskowych na przykładzie makroregionu środkowowschodniej Polski. Rozprawy Naukowe AR w Lublinie, 140.
Gaillard J.M., Delorme D., Boutin J.M., 1996. Body mass of roe deer fawns during winter in two contrasting populations. J. Wild. Manag. 60, 29–36.
Graczyk R., 1978. Charakter powiązań ekologicznych populacji sarn (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) z ekosystemami leśnym i polnym. Roczn. AR Poznań, C, 24, 23–29.
Janiszewski P., Kolasa S., 2007. Biometric characteristics of roebucks (Capreolus capreolus) from Tabórz Forests, Poland. Baltic Forestry 13 (2), 215–220.
Janiszewski P., Gugołek A., Głowala A., 2008. Jakość sarny europejskiej (Capreolus capreolus) bytującej w wybranych łowiskach północno-wschodniej Polski. Folia Univ. Agric. Stetin. Zoot. 260 (5), 29–36
Janiszewski P., Daszkiewicz T., Gugołek A., 2009. Wpływ czynników przyrodniczych i terminu odstrzału na masę tuszy sarny europejskiej (Capreolus capreoplus L.). Leś. Pr. Bad., 70 (2), 123–130.
Kałuźiński J., 1978. Badania biometryczne i obserwacje biologiczne sarny (Capreolus Capreolus L.) populacji polnej. Roczn. Akad. Rol., 24, 73–81
Klein D.R., Strandgaart H., 1972. Factors affecting growth and body size of roe deer. J. Wildl. Manage. 36, 1, 64–79.
Kulak G., Wajdzik M., 2009. Klasyfikacja ekotypowa samców sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) na podstawie wybranych pomiarów ich ciała. Sylwan 153 (8), 563–574.
Pelliccioni E.R., Scremin M., Toso S., 2004. Early body development of roe deer Capreolus capreolus in a sub–Mediterranean ecosystem. Wild. Biol. 10 (2),107–113.
Perzanowski K., 1997. Environmental factors affecting variability in the weight of roe deer antlers in Poland. Wild. Conserv. 2 (2), 61–91.
Petelis K., Brazaitis G., 2003. Morphometric data on the field ecotype roe deer in southwest Lithuania. Acta Zool. Lituanica, 13, 1, 61–64.
Pettorelli N., Gaillard JM., Van Laere G., 2002. Variations in adult body in roe deer: the effects of population density at birth and habitat quality. Proceed. Royal Soc. Biol. Sci. Ser. B. 269 (1492), 747–753.
Toigo C., Gaillard J.M., Van Laere G., Hewison M., Morellet M., 2006. How does environmental variation influence body mass, body size, and body condition? Roe deer as a case study. Ecography 29, 301–308.
Vach M., 1993. Srnci zver. Silvestris, Praha.
Wajdzik M., Jamrozy G., 2001. O sarnach leśnej i polnej raz jeszcze. Łowiec Pol. 10, 22–23.

Opublikowane
2011-06-30Paweł Janiszewski 
Department of Fur-Bearing Animal Breeding and Game Management, Faculty of Animal Bioengineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn; Oczapowskiego 5, 10-917 Olsztyn, Poland
Andrzej Gugołek 
Department of Fur-Bearing Animal Breeding and Game Management, Faculty of Animal Bioengineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn; Oczapowskiego 5, 10-917 Olsztyn, Poland
Vladimir Hanzal 
University of South Bohemia, Faculty of Agriculture, Department of Fishing and Wildlife Management, Studentska 13, 370 05 České Budějovice, Czech RepublicLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora