Postawa pracowników wobec wymogu stosowania środków ochronnych układu oddechowego spowodowanego pandemią COVID-19

Damian Jaguszewski

SKN Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Sekcja Higieny pracy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul Akademicka 13, 20-950 Lublin

Katarzyna Karpińska

SKN Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Sekcja Higieny pracy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul Akademicka 13, 20-950 Lublin

Sebastian Jaguszewski

SKN Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Sekcja Higieny pracy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul Akademicka 13, 20-950 Lublin

Łukasz Wlazło

1Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
https://orcid.org/0000-0002-1086-182X

Bożena Nowakowicz-Dębek

1Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
https://orcid.org/0000-0003-2510-1062


Abstrakt

Stosowanie środków ochrony indywidualnej (ŚOI; PPE, z ang. personal protective equipment) jest najpopularniejszym sposobem zmniejszenia narażenia pracownika na czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy. Jedną z form ŚOI, niechętnie stosowaną przez pracowników, są środki ochrony układu oddechowego. Ich zadaniem jest ochrona pracownika przed wdychaniem zawieszonego w powietrzu aerozolu. Celem badań było poznanie postaw pracowników wobec obowiązku stosowania ochrony układu oddechowego w trakcie pracy – przed pandemią COVID-19 i w czasie jej trwania. Do realizacji celu badania utworzono autorską ankietę, korzystając z kwestionariusza formularza Google. Ankieta zawierała 25 pytań, w tym pytanie filtrujące, które wykluczało osoby inne niż grupa docelowa. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, korzystając z programu Statistica v.12.0. Główną ochroną stosowaną przez pracowników w trakcie pracy jest półmaska. Przed pandemią nie wszyscy pracownicy byli pozytywnie nastawieni do noszenia ŚOI. W grupie osób, które nie miały zdania na temat stosowania ochrony dróg oddechowych, 31,71% wymienia zużyte lub uszkodzone ŚOI na nowe, co potwierdzono statystycznie. Pracownicy zwracają dużą uwagę na wygodę noszenia ŚOI.

Słowa kluczowe:

środki ochrony układu oddechowego, środowisko pracy, COVID-19

Cockburn W., 2020. COVID-19: Powrót do miejsca zatrudnienia. Dostosowywanie środowiska pracy i ochrona pracowników. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Gacek W., Majchrzycka K., 2004. Środki ochrony indywidualnej. Podst. Met. Oceny Środ. Pr. 3(41), 53–60.

Gralewicz G., 2014. System automatycznej identyfikacji i zarządzania środkami ochrony indywidualnej w zakładzie pracy. Zarz. Przeds. 17(1), 31–36.

Jankowska-Polańska B., Uchmanowicz U., Rosińczuk-Tonderys J., 2012. Zagrożenia czynnikami chemicznymi pracowników służby zdrowia. Współcz. Pielęg. Ochrona Zdr. 1(1), 14–18.

Krzemińska S., Pośniak M., Szewczyńska M., 2016, Stosowanie środków ochrony indywidualnej w warunkach zawodowego narażenia na cytostatyki. Med. Pr. 67(4), 499–508. DOI: https://doi.org/10.13075/mp.5893.00323 DOI: https://doi.org/10.13075/mp.5893.00323

Majchrzycka K., Jachowicz M., Okrasa M., Bartkowiak G., Dąbrowska A., Gralewicz G., Owczarek G., Irzmańska E., 2015. Rozwój funkcjonalności i ergonomii środków ochrony indywidualnej z uwzględnieniem innowacyjnych materiałów, systemów i technologii. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Zarządz. Ochr. Pr. Katow. 1(11), 38–50.

Makowski K., Brochocka A., Irzmańska E., 2016. Ocena komfortu użytkownika wybranych modeli środków ochrony indywidualnej z wykorzystaniem techniki 3D. Bezp. Pr. – Nauka Prakt. 9, 14–19. DOI: https://doi.org/10.5604/01377043.1218436

Mayer A., 2007. Ocena właściwości ochronnych środków ochrony indywidualnej w warunkach użytkowania oraz reprezentatywności metod badań. Bezp. Pr., Nauka Prakt. 5, 4–7.

Nowakowska E., Sulimiera Michalak S., 2020. COVID-19 – choroba wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 globalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Post. Mikrobiol. 59(3), 227–236. DOI: 10.21307/PM-2020.59.3.16 DOI: https://doi.org/10.21307/PM-2020.59.3.16

Puchalski K., Korzeniowska E., 2017. Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników. Wyd. Inst. Med. Pr. im. prof. dra Jerzego Nofera, Łódź.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, (Dz.U. 2020, poz. 697).

WHO, 2020. Advice on the use of masks in the context of COVID-19: interim guidance, 5 June 2020. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/332293

Woźniak H., Stroszejn-Mrowca G., Kita N., 2002. Ocena stężeń pyłu na stanowiskach pracy w zakładzie porcelany z zastosowaniem pyłomierza laserowego Grimm. Med. Pr., 53(5), 405–411.

Pobierz

Opublikowane
2022-03-30Damian Jaguszewski 
SKN Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Sekcja Higieny pracy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul Akademicka 13, 20-950 Lublin
Katarzyna Karpińska 
SKN Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Sekcja Higieny pracy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul Akademicka 13, 20-950 Lublin
Sebastian Jaguszewski 
SKN Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Sekcja Higieny pracy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul Akademicka 13, 20-950 Lublin
Łukasz Wlazło 
1Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin https://orcid.org/0000-0002-1086-182X
Bożena Nowakowicz-Dębek 
1Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin https://orcid.org/0000-0003-2510-1062Licencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 > >>