Wpływ nawozów zielonych na wzrost i plonowanie selera korzeniowego

ANDRZEJ BOROWY

Department of Horticultural Nursery and Seed Production, University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

MONIKA PODOLSKA

Department of Horticultural Nursery and Seed Production, University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

SALWINA PALONKA

Department of Horticultural Nursery and Seed Production, University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinAbstrakt

Łubin wąskolistny (200 kg nasion na ha) oraz mieszanka wyki kosmatej (80 kg · · ha–1) i żyta (120 kg · ha–1), posiane na początku sierpnia, a następnie rozdrobnione i przyorane w połowie listopada, nie miały wpływu na plonowanie selera korzeniowego odmiany ‘Mentor’. Natomiast plon całych roślin selera z liśćmi i korzeniami, jak również plon ogółem i plon handlowy zgrubień użytkowych selera odmiany ‘Albin’ były istotnie wyższe w uprawie po przyoraniu mieszanki żyta z wyką, w porównaniu z plonem zebranym z poletek nawiezionych łubinem i kontrolnych. Nawozy zielone nie miały wpływu na zawartość azotu, fosforu, wapnia i magnezu w liściach selera, natomiast wpływ tych nawozów na zawartość potasu był zależny od odmiany oraz jej współdziałania z nawozem zielonym. Zgrubienia użytkowe obu odmian wytworzone przez rośliny nawożone nawozami zielonymi zawierały więcej suchej masy niż zgrubienia roślin kontrolnych. Zawartość włókna, kwasu L-askorbinowego oraz cukrów prostych i cukrów ogółem była niezależna od odmiany i od nawożenia nawozami zielonymi. W lipcu wzrost roślin obu odmian rosnących na poletkach nawiezionych mieszanką żyta i wyki był szybszy niż na poletkach z pozostałymi kombinacjami; pod koniec okresu wegetacji liście roślin odmiany ‘Mentor’ nawiezione mieszanką wyki i żyta były najdłuższe, a liście roślin odmiany ‘Albin’ – najkrótsze.

Słowa kluczowe:

łubin wąskolistny, wyka kosmata, żyto, sucha masa, makroelementy, cukry, kwas L-askorbinowy

Borna Z., 1959. Wpływ następczy międzyplonowych ozimych oraz przedplonowych nawozów zielonych na plony warzyw. Biul. Warz. 4, 27–32.

Borna Z., 1960. Wpływ międzyplonowych nawozów zielonych na plony warzyw. Biul. Warz. 5, 121–126.

Buczak E., 1959. Uprawa ogórków, cebuli i porów na zielonych nawozach w świetle trzyletnich doświadczeń. Biul. Warz. 4, 33–43.

Buczak E., 1960. Uprawa selerów i kalafiorów późnych na zielonych nawozach w świetle 3-letnich doświadczeń. Biul. Warz. 5, 127–143.

Buczak E., 1964. Wpływ zielonych nawozów stosowanych w płodozmianie na plony kilku gatunków warzyw. Rocz. Nauk Rol., ser. A, Produkcja Roślinna (88) 2, 363–403.

Buczak E., 1967. Nawożenie organiczne i mineralne w płodozmianach warzywnych. Cz. III. Wpływ nawożenia obornikiem i nawozami zielonymi oraz wyłącznie mineralnego na plony warzyw. Rocz. Nauk Rol., ser. A, Produkcja Roślinna 92 (4), 629–652.

Buczak E., 1969. Wpływ dodatku do gleby świeżej masy organicznej międzyplonów ozimych na wzrost selerów i ogórków. Biul. Warz. 9, 173–201.

Charłampowicz Z., 1966. Analizy przetworów z owoców, warzyw i grzybów. WPLS, Warszawa, 115–120.

Chmielewska I. (red.), 1955. Metody badania niektórych składników roślin. PWRiL, Warszawa, 18.

Christiansen J.S., Thorup-Kristensen K., Kristensen H. L., 2006. Root development of beetroot, sweet corn and celeriac, and soil N content after incorporation of green manure. J. Hort. Sci. Biotechnol. 81 (5), 831–838.

Henneberg W., Stohmann F., 1859. Über das Ehrnährungsfutter volljährigen Rindviehs. J. Landwirtsch. 3, 485–551.

Jabłońska-Ceglarek R., 1981a. Dalsze badania nad wartością nawozową poplonów letnich w uprawie pod warzywa. Biul. Warz. 25, 125–137.

Jabłońska Ceglarek R., 1981b. Wpływ nawadniania, nawożenia obornikiem, nawożenia mineralnego oraz uprawy po poplonach na wartość odżywczą kapusty białej późnej i selera korzeniowego. Biul. Warz. 25, 109–123.

Jabłońska-Ceglarek R., Franczuk J., Zaniewicz-Bajkowska A., Rosa R., 2002. The effect of summer catch crops on yielding and chosen elements of nutritious value of onion and red beet. Folia Hort. 2, 11–23.

Jabłońska-Ceglarek R., Kowalski R., 1985. Plonowanie selera korzeniowego uprawianego w pierwszym roku po przyoraniu poplonów. Zesz. Nauk. WSRP Siedlce, 6 (1), 27–41.

Jabłońska-Ceglarek R., Rosa R., 2002. Wpływ różnych form nawożenia organicznego na plonowanie i skład chemiczny kapusty głowiastej białej. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 1 (2), 25–32.

Jabłońska-Ceglarek R., Rosa R., Zaniewicz-Bajkowska A., Franczuk J., 2004a. Wielkość i jakość plonu selera korzeniowego odmiany Odrzański uprawianego po nawozach zielonych i wapnowaniu gleby. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 3 (1), 97–105.

Jabłońska-Ceglarek R., Zaniewicz-Bajkowska A., Rosa R., 2004b. The effect of green manure and soil liming on the yielding of rooted celery, ‘Edward’ EJPAU, Horticulture 7 (1), #09.

Jabłońska-Ceglarek R., Rosa R., Franczuk J., Zaniewicz-Bajkowska A., Kosterna E., 2007. Następcze działanie nawozów zielonych w uprawie marchwi ‘Flacoro’. Rocz. AR w Poznaniu 383, Ogrodnictwo 41, 493–497.

Kołota E., 2007. Seler korzeniowy. In: E. Kołota, M. Orłowski, A. Biesiada (eds.), Warzywnictwo, Wyd. UP we Wrocławiu, Wrocław, 280–285.

Korenman I. M., 1973. Analiza fitochemiczna. Metody oznaczania związków organicznych. WNT, Warszawa, 280–281.

Księżak J., 2000. Rola roślin strączkowych w systemie rolnictwa zrównoważonego. Pam. Puł. 120, 239–245.

Kunachowicz H., Nadolna J., Przygoda B., Iwanow K., 2005. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa, 244–251.

Lal R., 2008. Sustainable Horticulture and Resource Management. Acta Hortic. 767, 19–44.

Markowski K. (ed.), 2012. Statistical Yearbook of the Lubelskie Voivodship 2012. Statistical Office in Lublin, Lublin, 293.

Songin W., 1998. Międzyplony w rolnictwie proekologicznym. Post. Nauk. Roln. 2, 43–51.

Świetlik J., 2007. Rynek warzyw korzeniowych w Polsce i UE. Now. Warzyw. 45, 41–42.

Wadas W., 1997. Plonotwórcze działanie nawozów zielonych i słomy w uprawie warzyw. Fragm. Agron. 3, 63–71.

Opublikowane
2013-12-29ANDRZEJ BOROWY 
Department of Horticultural Nursery and Seed Production, University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
MONIKA PODOLSKA 
Department of Horticultural Nursery and Seed Production, University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
SALWINA PALONKA 
Department of Horticultural Nursery and Seed Production, University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora