Opłacalność stosowania biostymulatorów w uprawie fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.) odmiany ‘Orzeł’


Abstrakt

Celem pracy była ocena opłacalności stosowania biostymulatorów w uprawie fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.) odmiany ‘Orzeł’. Badania polowe przeprowadzono w latach 2016–2018. Nasiona fasoli odmiany ‘Orzeł’ wysiewano w każdym roku badań, w pierwszej dekadzie maja. W okresie wegetacji zastosowano biostymulatory: Asahi SL (w stężeniu 0,1 i 0,2%), Kelpak SL (w stężeniu 0,7 i 1%) i Terra Sorb Complex (w stężeniu 0,3 i 0,5%), w formie jednokrotnego (BBCH 12–13) lub dwukrotnego oprysku (BBCH 12–13 i BBCH 61). Po zbiorze roślin określono plon nasion (t·ha–1) z każdego poletka i obiektu badawczego oraz dokonano oceny opłacalności stosowania biostymulatorów. Zwiększyły one istotnie plon nasion fasoli o 14% i pozytywnie wpłynęły na opłacalność ich stosowania, jednak uzyskany efekt zależał od stężenia preparatu i przebiegu pogody w latach badań. W 2016 i 2017 r. najbardziej ekonomicznie opłacalne okazało się jednokrotne stosowanie Asahi SL, niezależnie od zastosowanego stężenia. Natomiast w 2018 r. korzystniejsze było jednokrotne stosowanie 0,2% roztworu tego preparatu, jak też jednokrotna aplikacja preparatu Kelpak SL w stężeniu 0,7%. Podsumowując, najbardziej opłacalne w ocenianym 3-leciu było jednokrotne (BBCH 12–13) stosowanie Asahi SL w wyższym stężeniu (0,2%).


Słowa kluczowe

Phaseolus vulgaris; biostymulatory; opłacalność uprawy; aminokwasy; Ecklonia maxima; związki nitrofenolowe

Budzyński W., Dubis B., Jankowski A., 2008. Response of winter oilseed rape to the biostimulator Asahi SL applied in spring. W: Z.T. Dąbrowski (red.), Biostimulators in modern agriculture: field crops. Wieś Jutra, Warszawa, 47−55.
Calvo P., Nelson L., Kloepper J.W., 2014. Agricultural uses of plant biostimulants. Plant Soil 383(1−2), 3−41. https://doi.org/10.1007/s11104-014-2131-8
Du Jardin P., 2015. Plant biostimulants: Definition, concept, main categories and regulation. Sci. Hortic., 196, 3−14. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.021
Dwivedi S.K., Kumar A., Pal A., Sriwastava L.K., Meshram M., 2016. Effect of seaweed saps on growth, nutrient uptake and yield of potato (Solanum tuberosum L.). Appl. Biol. Res. 18(1), 1−7. https://doi.org/10.5958/0974-4517.2016.00001.X
Ertani A., Pizzeghello D., Francioso O., Sambo P., Sanchez-Cortez S., Nadi S., 2014. Capsicum chinensis L. growth and nutraceutical properties are enhanced by biostimulants in a long-term period: chemical and metabolomics approaches. Front. Plant Sci. 5, 1−12. https://doi.org/10.3389/fpls.2014.00375
Kocira A., 2017. Biostymulatory w uprawie soi jako czynnik determinujący cechy biometryczne, plon i skład chemiczny nasion. Monogr. Rozpr. Nauk. IUNG 54, 84−88.
Kocira A., Kocira S., Świeca M., Złotek U., Jakubczyk A., Kapela K., 2017. Effect of foliar application of a nitrophenolate-based biostimulant on the yield and quality of two bean cultivars. Sci. Hortic. 214, 76–82. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2016.11.021
Marhoon I.A., Abbas M.K., 2015. Effect of foliar application of seaweed extract and amino acids on some vegetative and anatomical characters of two sweet pepper (Capsicum annuum L.) cultivars. Int. J. Res. Stud. Agric. Sci. (IJRSAS), 1(1), 35−44.
Prabhu M., Kumar A.R., Rajamani K., 2009. Influence of biostimulants on growth, yield and economics of kalmegh, Andrographis paniculata. Madras Agric. J. 96(1−6), 150−155.
Prabhu M., Kumar A.R., Rajamani K., 2010. Influence of different organic substances on growth and herb yield of sacred basil (Ocimum sanctum L.). Ind. J. Agric. Res. 44, 48−52.
Pramanick B., Bramachari K., Ghosh A., Zodape S.T., 2014. Foliar nutrient management through Kappaphycus and Gracilaria saps in rice-potato-green gram crop sequence. J. Sci. Ind. Res. 73, 613−617.
Sau S., Sarkar S., Sarkar T., Ghosh B., 2016. Influential role of Biozyme on yield, leaf nutrient and quality of guava (Psidium guajava L.) cv. Allahabad safeda. Bioscan, Suppl. Agron. 11(4), 2679−2682.
Szparaga A., Kocira S., Kocira A., Czerwińska E., Świeca M., Lorencowicz E., Koszel M., Oniszczuk T., 2018. Modification of growth, yield, and the nutraceutical and antioxidative potential of soybean through the use of synthetic biostimulants. Front. Plant Sci. 9, 1401. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01401
Zarzecka K., Gugała M., Głuszczak B., Mystkowska I., 2018. Ekonomiczne uzasadnienie stosowania herbicydów i biostymulatorów w uprawie ziemniaków jadalnych. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. Agrobiz. 20, 169–173.
Pobierz

Opublikowane : 2020-04-01


NOWOSAD, N., KOCIRA, A., & KORNAS, R. (2020). Opłacalność stosowania biostymulatorów w uprawie fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.) odmiany ‘Orzeł’. Agronomy Science, 75(1), 17-28. https://doi.org/10.24326/as.2020.1.2

NATALIA NOWOSAD 
Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6009-1096
ANNA KOCIRA  akocira@pwsz.chelm.pl
Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6408-4552
RAFAŁ KORNAS 
Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9973-4896
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.