Floristic diversity of chosen grass communities in the Nadwieprzański Landscape ParkAbstrakt

The studies were carried out in 2005 on the meadows of the Nadwieprzański Landscape Park. Their aim was to recognize the flora and establish some grass communities in the middle course of the Wieprz river. Grass communities of the investigated area belong to MolinioArrhenatheretea and Phragmitetea class and show medium and high floristic differentiation. In the studied associations, a total number of 127 plant species, belonging to 36 botanical families were recorded. Due to the diversity of plant associations and abundance of species, the Wieprz valley meadows are very attractive as regards the landscape and, thus may be inviting for tourists and people sensitive to the beauty of nature.


Słowa kluczowe

floristic diversity; communities of valley meadows; Nadwieprzański Landscape Park

Bohner A., 2005. Soil chemical properties as indicators of plant species richness in grassland communities. Grassland Sci. Eur., 10, 48–51.

Kostuch R., 1995. Przyczyny występowania różnorodności florystycznej ekosystemów trawiastych. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, Suppl. 50, 23–32.

Kryszak J. Kryszak A. Grynia M., 2005. Zmiany w siedliskach i zbiorowiskach łąkowych w górnym odcinku Baryczy. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 60, 41–48.

Matuszkiewicz W., 2007. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.

Mosek B., 1995. Walory krajobrazowe użytków zielonych w dolinach rzecznych Lubelszczyzny.

Annales UMCS, sectio E, Agricultura, Suppl. 50, 277–280.

Rutkowski L., 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa.

Trzaskoś M., 1996. Florystyczne, paszowe i krajobrazowe walory łąk ziołowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 442, 417–430.

Wyłupek T., 2002. Różnorodność florystyczna oraz walory przyrodnicze użytków zielonych w dolinie Poru. Fragm. Agron. 73, 213–223.

Opublikowane : 2010-03-15


WARDA, M., & STAMIROWSKA-KRZACZEK, E. (2010). Floristic diversity of chosen grass communities in the Nadwieprzański Landscape Park. Agronomy Science, 65(1), 97-102. Pobrano z https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/1180

MARIANNA WARDA  wydawnictwo@up.lublin.pl
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin  Polska
EWA STAMIROWSKA-KRZACZEK 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin  PolskaArtykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.