Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ sposobu nawożenia azotem na dynamikę zmian NH4 + i NO3- w liściach i korzeniach buraka ćwikłowego

ANNA SZURA

Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 29 listopada 54, 31-425 Kraków

IWONA KOWALSKA

Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 29 listopada 54, 31-425 Kraków

WŁODZIMIERZ SADY

Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 29 listopada 54, 31-425 Kraków


Abstrakt

W doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2005–2007 badano wpływ sposobu nawożenia azotem buraka ćwikłowego na zawartość azotanów i azotu amonowego w liściach i korzeniach roślin będących w różnych fazach wzrostu. Zastosowano następujące sposoby nawożenia azotem: 90 kg ∙ ha-1 N przedsiewnie rzutowo; 67,5 kg ∙ ha-1 N przedsiewnie rzutowo  + 22,5 kg ∙ ha-1 N pogłównie rzutowo; 67,5 kg ∙ ha-1 N przedsiewnie rzutowo + dokarmianie dolistne; 67,5 kg ∙ ha-1 N zlokalizowanie; 67,5 kg∙ ha-1 N zlokalizowanie + 22,5 kg ∙ ha-1 N pogłównie rzutowo; 67,5 kg ∙ ha-1 N zlokalizowanie + dokarmianie dolistne. Nawożenie doglebowe było przeprowadzone siarczanem amonu, a dokarmianie dolistne mocznikiem oraz Supervitem R. W badaniach wykazano spadek zawartości NO3- w roślinach dokarmianych dolistnie, a wzrost po zastosowaniu pogłównego doglebowego nawożenia azotem. Nie stwierdzono wpływu nawożenia metodą depozytu amonowego na zawartość NO3- w roślinach. Z wiekiem roślin zawartość NH4+ w liściach i korzeniach oraz NO3- w liściach zmniejszała się. Zawartość NO3- w korzeniach początkowo obniżała się, natomiast pod koniec wegetacji wzrastała. 

Słowa kluczowe:

dokarmianie dolistne, metoda Cultan, formy azotu, faza wzrostu

Biesiada A., 2005. Wpływ dokarmiania dolistnego mocznikiem i siarczanem amonu na zawartość azotanów w sałacie. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo 86, 515, 47–52.

Gabryś H., 2002. Gospodarka azotowa. [W:] J. Kopcewicz i S. Lewak (red.). Fizjologia roślin. PWN Warszawa, 246–257.

Grzebelus D., 1995. Changes in nitrate content of red beet with growing time. Folia Hort. Ann. 7/2, 35–41.

Korolev A.V., Tomos A.Q.D., Bowtell R. Farrar J.F., 2000. Spatial and temporal distribution of solutes in the developing carrot taproot measured at single – cell resolution. J. Exp. Bot. 51(344), 567–577.

Kowalska I., Sady W., Szura A., 2006. Wpływ formy azotu nawozowego, dokarmiania dolistnego i miejsca uprawy na plonowanie i jakość sałaty. Acta Agroph. 7, 619–631.

Millard P., 1988. The accumulation and storage of nitrogen by herbaceous plants. Plant, Cell Environ. 11, 1–8.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności (Dz.U. z 2003 r., nr 37, poz. 326).

Rożek S., Sady W., Kasprzyk A., 2000a. Wpływ pozakorzeniowego dokarmiania roślin na wielkość i jakość plonu marchwi. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 364, Sesja Nauk. 71, 159–162.

Rożek S., Wojciechowska R., Sady W., 2000b. Wpływ stanu fizjologicznego liści na zawartość azotanów w korzeniach marchwi. Zesz. Nauk. AR Krakowie, 364, Sesja Nauk. 71, 163–166.

Smoleń S., Wojciechowska R., Sady W., Szura A., 2006. Wpływ formy nawozu azotowego i dokarmiania dolistnego na plon i gospodarkę azotową korzeni spichrzowych marchwi (Daucus carota L.). Acta Agroph. 7, 721–732.

Sommer K., 2001. Grundlagen des „CULTAN”-Verfahrens. W: Landbauforschung Völkenrode, Anbauverfahren mit N-Injektion (CULTAN) Ergebnisse, Perspektiven. Sonderheft 245, 1–22.

Wierzbicka B., Majkowska J., 2003. Wpływ nawożenia dolistnego na zawartość wybranych składników w korzeniach spichrzowych buraka ćwikłowego. Acta Agroph. 85, 169–176.

Wojciechowska R., 2004 Wybrane aspekty metabolizmu azotanów w warzywach ze szczególnym uwzględnieniem sałaty masłowej ‘Sprinter F1’. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Ser. Rozprawy 297.

Wyszkowski M., 2005. Zmiany zawartości azotanów (V) w bulwach ziemniaka w zależności od fazy wegetacji i nawożenia mineralnego. [W:] Zanieczyszczenia środowiska azotem. Monografie WM w Olecku, 153–161.

Pobierz

Opublikowane
19-03-2009ANNA SZURA 
Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 29 listopada 54, 31-425 Kraków
IWONA KOWALSKA 
Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 29 listopada 54, 31-425 Kraków
WŁODZIMIERZ SADY 
Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 29 listopada 54, 31-425 KrakówLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.