Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ dokarmiania dolistnego na zdrowotność roślin ziemniaka w okresie wegetacji

BARBARA SAWICKA

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akadmicka 15, 20-950 Lublin

DOMINIKA SKIBA

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akadmicka 15, 20-950 Lublin


Abstrakt

Badania oparto na wynikach doświadczenia polowego, przeprowadzonego w latach 2004–2006 na glebie kompleksu żytniego dobrego. Eksperyment założono metodą losowanych podbloków, a badano technologie uprawy: technologię z zastosowaniem bioregulatora wzrostu  Asahi SL (B), technologię z użyciem nawozu dolistnego Chrońplon PK (C), technologię z użyciem nawozu dolistnego Ekolist Zm (D), technologię tradycyjną, bez bioregulatora i nawozów dolistnych, jako obiekt kontrolny (A). Czynnik II rzędu stanowiło 10 odmian ziemniaka wszystkich grup wczesności. Najlepszy efekt ochronny, w postaci przedłużenia wegetacji roślin, przyniosło zastosowanie nawozu dolistnego Chrońplon PK, w porównaniu z obiektem kontrolnym. Preparat Asahi SL i Ekolist Zm pozwoliły również na znaczne ograniczenie tempa szerzenia się alternariozy i zarazy ziemniaka. Ich działanie może się okazać szczególnie cenne, gdy rośliny są narażone na stresowe warunki pogodowe.

 

Słowa kluczowe:

ziemniak, nawozy dolistne, biostymulatory, alternarioza, zaraza

Czeczko R. Mikos-Bielak M., 2004. Efekty stosowania biostymulatora Asahi w uprawie różnych gatunków warzyw. Annales UMCS, Sec. E, Agricultura, 59, 3, 1073–1079

Jarociński B.Z., Nowosielski O., 2006. Nawozy „U” w uprawach sadowniczych. http://www.polskiesadownictwo.pl/pdf

Kapsa J. 2001. Late blight (Phytophthora infestans [Mont.] De Bary) on potato stems. Monogr. Rozpr. Nauk. IHAR, 11, 1–108.

Kapsa J., Osowski J., 1997. Skuteczność zwalczania zarazy ziemniaka z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska i czynników ekologicznych. Ochrona ziemniaka. Konf. Nauk. Kołobrzeg, 9–10 kwietnia, 54–59.

Kubiak J., 2007. Technika nawożenia dolistnego i ochrona upraw kontenerowych roślin ozdobnych z mikoryzą. Inż. Roln. 3 (91), 117–122.

Malonova H., Koupil S., 1997. Toxicity of biologically active preparations Atonik and Racine. Voj. Zdrov. Lis, 2, 12.

Osowski J., 2003. Occurrence and control of early blight (Alternaria sp.) on potato crops. 8th International Congress of Plant Pathology, Christchurch, New Zealand, 2–7 March 5, 4.

Osowski J., 2007. Termin wystąpienia pierwszych objawów alternariozy ziemniaka w zależności od roku i województwa. Progr. Plant Protect./Post. Ochr. Rośl., 47, (2), 216–223.

Pietkiewicz J., 1985. Metodyka oceny porażenia części nadziemnych ziemniaka przez zarazę (Phytophthora infestans). Biul. Inst. Ziemn., 32, 51–62, 1985.

Rudkiewicz F., 1980. Terminy pojawu i epidemicznego rozwoju zarazy ziemniaka (Phytophthora infestans [Mont] de Bary) w warunkach środkowej Polski. Biul. Inst. Ziemn., 25, 153–168.

Sawicka B., 2003. Wpływ dolistnego stosowania stymulatorów wzrostu na tempo szerzenia się Phytophthora infestans na roślinach ziemniaka. Acta Agroph., 85, 157–168.

Sawicka B. 2005. Terminy pojawiania się i rozwoju Phytophthora infestans [Mont.] de Bary w zmiennych warunkach pola uprawnego. Acta Agroph. 6 (2), 537–547.

Sawicka B., Kuś J., 2000. Plon i jakość ziemniaka w zależności od systemu produkcji. Pam. Puł., 120 (2), 379–389.

Sawicka B.J., Kapsa J., 2001. Effect of varietal resistance and chemical protection on the potato late blight (Phytophthora infestans [Mont.] de Bary) development. Potato Res. 44 (3), 303–304.

Stutte C.A., Clark T.H., 1990. Radiolabeled studies of Atonic in cotton HPLC. Edd. University Arkansas, Depart. of Agronomy, 171–174.

Warchołowa M., 1998. Fizjologiczne podstawy dolistnego dokarmiania roślin. Mat. Sem. Nauk. Dolistne dokarmianie roślin w świetle badań i doświadczeń praktyki rolniczej. Wyd. IUNG, Puławy, 5–23.

Pobierz

Opublikowane
19-06-2009BARBARA SAWICKA 
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akadmicka 15, 20-950 Lublin
DOMINIKA SKIBA 
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akadmicka 15, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>