Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ nawożenia dolistnego nawozami mikroelementowymi na zawartość azotanów(V), azotynów(III) w bulwach ziemniaka

Bernadetta Bienia

Department of Herbarium, Carpathian State College in Krosno, Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno, Poland
https://orcid.org/0000-0002-8752-2295

Barbara Helena Sawicka

Department of Plant Production Technology and Commodities Sciences, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
https://orcid.org/0000-0002-8183-7624

Barbara Krochmal-Marczak

Department of Production and Food Safety, Carpathian State College in Krosno, Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno, Poland
https://orcid.org/0000-0001-8619-3031


Abstrakt

Badania oparto na 3-letnim doświadczeniu polowym przeprowadzonym w południowo-wschodniej Polsce, w latach 2013-2015, na glebie brunatnej, lekko kwaśnej. Eksperyment założono metodą losowanych podbloków, gdzie czynnikami I rzędu było nawożenie dolistne: (A) Fortis Zn Mn + Fortis Aminotop, (B) Fortis B Mo + Ferti Agro, (C) Fortis Zn Mn + Fortis B Mo i (0) obiekt standardowy, bez nawożenia dolistnego. Czynnikami II rzędu były 4 odmiany jadalne ziemniaka (‘Viviana’, ‘Vineta’, ‘Jelly’ i Agnes). Aplikacja dolistna, wszystkich kombinacji nawozowych, przyczyniła się do zmniejszenia zawartości azotanów i azotynów w bulwach ziemniaka. Reakcja odmian na nawożenie dolistne była jednak zróżnicowana. Najmniejszą skłonnością do akumulowania azotanów charakteryzowała się średnio późna odmiana ‘Jelly’, największą zaś wczesna odmiana ‘Vineta’. Największą zawartość, zarówno azotanów, jak i azotynów w bulwach odnotowano w roku suchym, o znacznym niedoborze opadów w okresie wegetacji ziemniaka, zaś najmniej w roku, o mokrym czerwcu i wrześniu.

Słowa kluczowe:

nitrates, nitrites, foliar feeding, cultivars, potato

Asef M., Khoramivafa M., Ismaili A., Saeidi M., 2019. Effect of urea fertilizer and poultry manure on nitrate reductase activity of potato and some tuber composition. J. Appl. Biotechnol Rep. 6(4), 180–185. https://dx.doi.org/10.29252/JABR.06.04.08

Ashraf M.N., Aziz T., Maqsood M.A., Bilal H.M., Raza S., Zia M., Mustafa A., Xu M., Wang Y., 2019. Evaluating organic materials coating on urea as potential nitrification inhibitors for enhanced nitrogen recovery and growth of maize (Zea mays L.). Intl. J. Agric. Biol 22(5), 1102–1108. https://doi.org.pl/10.17957/IJAB/15.1175.

Barbaś P., Sawicka B., 2016. Impact of weeding methods on the content of nitrates in potato tubers. Sci. Natur. Technol. 10(4), 49. DOI: http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016. 4.49.

Boncler M., Dudzińska D., Rywaniak J., Watała C., 2010. The use of the Griess method for the determination of nitrates/nitrites in agonist stimulated endothelial cell supernatants laboratory diagnostics. J. Med. Lab. Diagn. 46(3), 307−312.

Brkić D., Bošnir J., Bevardi M., Bošković A.G., Miloš S., Lasić D., Krivohlavek A., Racz A., Ćuić A.M., Trstenjak N.U., 2017. Nitrate in leafy green vegetables and estimated intake. Afr. J. Tradit. Complement. Altern. Med. 14(3), 31−41. https://doi.org/10.21010/ajtcam.v14i3.4

Burt T.P., Heathwaite A.L., Trudgill S.T., 1993. Nitrate: Process, formula, and management. Wiley, Chichester, England, 10‒28.

Chen J., Wu H., Hui Q., Gao Y., 2017. Assessment of nitrate and fluoride pollutants in drinking water and their health hazards to rural residents living in the semi-arid region of northwest China. Expo. Health, 9, 183–195. https://doi.org/10.1007/s12403-016-0231-9

Ciećko Z., Żołnowski A., Mierzejewska A., 2010. Effect of foliar nitrogen and magnesium fertilization on the total, protein nitrogen and nitrates (V) content in potato tubers. Ecol. Chem. Eng. S 17(6), 593−600.

Correira M., Barroso A., Barroso M., Soares D., Oliveira M.B., Deleruse-Matos C., 2010. Contribution of different vegetable types of exogenous nitrate and nitrite exposure. Food Chem. 120, 960−966.

Du S.T., Zhang Y.S., Lin X.Y., 2007. Accumulation of nitrate in vegetables and its possible implications to human health. Agric. Sci. China 6, 1246–1255. https://doi.org/10.1016/S1671-2927(07)60169-2

Elrys A.S., Abo A.I.E., El-Sayed M.D., 2018. Potato tubers contamination with nitrate under the influence of nitrogen fertilizers and spray with molybdenum and salicylic acid. Environ. Sci. Pollut. Res. 25(7), 7076–7089. https://doi.org/10.1007/s11356-017-1075-y

Elrys A.S., Abo El-Maati M.F., Abdel-Hamed E.M.W., Safaa E.M.E, Arnaout M.A.I., El-Tarabily

K.A., Desoky E.-S.M., 2021. Mitigate nitrate contamination in potato tubers and increase nitrogen recovery by combining dicyandiamide, moringa oil and zeolite with nitrogen fertilizer.

Ecotoxicol. Environ. Saf. 209(202), 111839. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.111839

Fernandez V., Sotiropoulos T., Brown P., 2013. Foliar Fertilization. Scientific, principles and field practices. International Fertilizer Industry Association (IFA). Paris, France, pp. 144.

Ferti Agro 10/45/5, 2013. Product label. Producent Przedsiębiorstwo Intermag Sp. z o.o., Al. 1000-lecia 15G, Olkusz.

Fortis Aminotop, 2013. Product label. Producent Trade Corporation International S.A.U. C/Alcala, 498 2nd floor, 28027 Madrid, Spain.

Fortis B Mo, 2013. Product label. Producent Przedsiębiorstwo Intermag Sp. z o.o., Olkusz.

Fortis Duotop Zn Mn, 2013. Product label. Producent Trade Corporation International S.A.U. C/Alcala, 498 2nd floor, 28027 Madrid, Spain.

Gorenjak A.H., Cencič A., 2013. Nitrate in vegetables and their impact on human health. A review. Acta Aliment. 42(2), 158−172. https://doi.org/10.1556/AAlim.42.2013.2.4

Gorenjak A.H., Urih H., Langerholc T., Kristl J., 2014. Nitrate content of potatoes grown in contaminated groundwater areas. J. Food Res. 3(10), 18−27. https://doi.org/10.5539/jfr.v3n1p18

Grudzińska M., Zgórska K., 2008. Impact of feather conditions on the content of nitrates(V) in potato tubers. Food Sci. Techn. Qual. 5(60), 98‒106.

Haddad H., Bani-Hani N.M., Al-Tabbal J.A., Al-Fraihat A.H., 2016. Effect of different potassium nitrate levels on yield and quality of potato tubers. J. Food Agric. Environ. 14(1), 101−107.

Hamouz K., Lachman J., Dvorak P., Pivec V., 2005. The effect of ecological growing on the potatoes yields and quality. Plant Soil Environ. 51(9), 397‒402.

Horwitz W. (ed.), 2006. Official methods of analysis of AOAC International, 18. ed. Gaithersburg, pp. 118.

Ierna A., 2009. Influence of harvest date on nitrate contents of Tyree potato varieties for off season production. J. Food Comp. Anal. 22(6), 551−555. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfca.2008.11.007

JECFA, 2002. Commission Regulation No. 563/2002 of 2 April 2002 amending Regulation (EC) No 466/2001 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. FAO/WHO

Expert Committee on Food Additives (JECFA). Official J. European Communities L86, 03/04/2002:5-6.11.

Kołodziejczyk M., 2014. Effectiveness of nitrogen fertilization and application of microbial preparations in potato cultivation. Turk. J. Agric. For. 38, 299−310. https://doi.org/10.3906/tar-1305-105

Kościańska B., Rodecka-Gustaw E., 2011. Fertilizers, nitrites, and malignant tumors. Gener Med. Health Sci. 17(1), 33–38.

KQ/PB-34 version 04 from 07.10.2011, Scope of accreditation No AB 1186, 2011.

Kujawska M., Olejnik A., Lewandowicz G., Kowalczewski P., Forjasz R., Jodynis-Liebert J., 2018.

Spray-dried potato juice as a potential functional food gomponent with gastrointestinal protective effects. Nutrients 10, 259. https://doi.org/10.3390/nu10020259

Kunsch U., Scharer H., Temperli A., 1981. Eine Schnellmethode zur Bestimmung von Nitrat in Frischungsanstalt für Obst-Wein und Gartenbau. Wadenswill, Schweiz, pp. 106.

Lachman J., Hamouz K., Dvořak P., Orsák M., 2005. The effect of selected factors on the content of protein and nitrates in potato tubers. Plant Soil Environ. 51(10), 431−438. https://doi.org/10.17221/3614-PSE

Laudański Z., Mańkowski, D., 2007. Planowanie i wnioskowanie statystyczne w badaniach rolniczych. Materiały szkoleniowe [Planning and statistical inference in agricultural research. Teaching materials]. IHAR, Radzików, ss. 142 [in Polish].

Mareček J., Fikselova M., Frančakova H., 2008. Nutritional and technological value of selected disable potatoes during storage. Exer. Probl. Progr. Agric. Sci. 530, 293−299.

Meier U., 2018. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. BBCH Monograph. Quedlinburg. https://doi.org/10.5073/20180906-074619

Mensinga T.T.G., Speijers J.A., Meulenbelt J., 2003. Health implications of exposure to environmental nitrogen compounds. Toxicol. Rev. 22(1), 41–51.

Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of Environmental Protection, 2004. Kodeks dobrej praktyki rolniczej [Code of Good Agricultural Practice], Warszawa, pp. 94 [in Polish].

Mocek A., 2015. Gleboznawstwo [Soil Sciences], Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, pp. 571 [in Polish].

Mozolewski W., Smoczynski S., 2004. Effect of culinary processes on the content of nitrates and nitrites in potatoes. Pak. J. Nutr. 3(6), 357−361. https://dx.doi.org/10.3923/pjn.2004.357.361

PN-ISO 10390:1997P. Soil quality – Determination of pH, 11-12-1997, pp. 15.

PN-R-04020:1994/Az1:2004P. Analiza chemiczno-rolnicza gleby [Chemical and agricultural analysis of soil]. PKN, Warszawa.

PN-R-04023:1996P. Analiza chemiczno-rolnicza gleby – Oznaczanie zawartości przyswajalnego fosforu w glebach mineralnych [Chemical and agricultural analysis of soil. Determination of available phosphorus content in mineral soils]. PKN, Warszawa [in Polish].

PN-R-04022:1996/Az1:2002P. Analiza chemiczno-rolnicza gleby – Oznaczanie zawartości przyswajalnego potasu w glebach mineralnych [Chemical and agricultural analysis of soil. Determination of available potassium content in mineral soils]. PKN, Warszawa [in Polish].

PN-R-04031:1997. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Pobieranie próbek [Chemical and agricultural analysis of soil. Sampling]. PKN, Warszawa.

Pobereżny J., Wszelaczyńska E., Wichrowska D., Jaskulski D., 2015. The content of nitrates in potato tubers depending on organic matter, soil fertilizer, applied cultivation simplifications and storage. Chilean J. Agric. Res. 75(1), 42-49. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-58392015000100006

Ruark M.D., Soratto R.P., Rosen C.J., 2018. Merits and limitations of enhanced efficiency fertilizers.In: R. Lal, B.A. Stewart (eds.), Soil nitrogen uses and environmental impacts, CRC Press, Boca Raton, FL, 289–314.

Shamloo E., Abdimoghadam Z., Yousefi M., Khorshidian N., Radfar R., Parastouei R., Ferdowsi R., 2018. Assessment of the impact of different cooking methods on nitrate and nitrite residues in potatoes on human health. Ann. Med. Health Sci. Res. 8, 346–349.

Simson R., Tartlan L., Nugis E., Eremeev V., 2016. The effect of fertilizer and growing season on tuber dry matter and nitrate content in potato. Agron. Res. 14(4), 1486–1493.

Skowera B., Kopcińska J., Kopeć B., 2014. Changes in thermal and precipitation conditions in Poland in 1971–2010. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW Land Reclam. 46(2). https://doi.org/10.2478/sggw-2014-0013

Souza E.F.C., Soratto R.P., Fernandes A.M., Rosen C.J., 2020. Nitrogen source and rate effects on irrigated potato in tropical sandy soils. Agron. J. 111(1), 378‒389. https://doi.org/10.2134/agronj2018.03.0198

Ustawa z dnia 7 maja 2020 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa [Act of 7 May 2020 amending the Act on fertilizers and fertilization and the Act on the state inspection for plant and seed protection], Dz.U. 2020, poz. 1069.

Wadas W., Łęczycka T., Borysiak-Marciniak I., 2012. Effect of fertilization with multinutrient complex fertilizers on tuber quality of very early potato cultivars. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11(3), 27−41.

Zarzecka K., Gugała M., Dołega H., Mystkowska I., Baranowska A., Sikorska A., Głuszczak B., 2016. Effect of some herbicides application on nitrates(V) content in potato tuber. J. Ecol. Eng. 17(3), 198−202. https://doi.org/10.12911/22998993/63315

Żołnowski A.C., 2013. Studia nad zmiennością plonowania i jakością ziemniaka jadalnego (Solanum tuberosum L.) w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego [Studies on the yield variability and quality of table potato (Solanum tuberosum L.) under the conditions of diversified mineral fertilization]. UWM, Olsztyn, pp: 259 [in Polish].


Opublikowane
19-11-2021Bernadetta Bienia 
Department of Herbarium, Carpathian State College in Krosno, Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno, Poland https://orcid.org/0000-0002-8752-2295
Barbara Helena Sawicka 
Department of Plant Production Technology and Commodities Sciences, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland https://orcid.org/0000-0002-8183-7624
Barbara Krochmal-Marczak 
Department of Production and Food Safety, Carpathian State College in Krosno, Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno, Poland https://orcid.org/0000-0001-8619-3031Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>