Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ metody strip-till na plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej w zależności od odmiany i zakresu uprawy pożniwnej. Część I. Plon

Marcin Różewicz

Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska
https://orcid.org/0000-0002-3281-5533

Jerzy Grabiński

Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska
https://orcid.org/0000-0003-0427-9398

Marta Wyzińska

Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska
https://orcid.org/0000-0002-2763-7955


Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań było określenie zmienności plonowania pszenicy ozimej uprawianej pasowo w zależności od zakresu uprawy pożniwnej oraz odmiany. Pierwszym czynnikiem był sposób uprawy roli: płużny – orka siewna średnio głęboka + uprawa pasowa połączona z siewem pszenicy (UO); uproszczony – zruszenie ścierni agregatem talerzowym + uprawa pasowa połączona z siewem pszenicy (UU); zerowy – uprawa pasowa zmulczowanej ścierni połączona z siewem pszenicy (UZ). Drugim czynnikiem były 3 odmiany: Formacja, Metronom i Desamo. Doświadczenie założono metodą split-block w 4 powtórzeniach. Odmiany istotnie różnicowały plony ziarna. Najwyższy plon uzyskano z odmiany Formacja, a najniższy z Desamo. Zakres zabiegów uprawowych poprzedzających siew pszenicy metodą strip-till miał istotny wpływ na jej plonowanie. Istotnie wyższy plon uzyskano w przypadku stosowania tej metody uprawy po wykonanej wcześniej orce.

Słowa kluczowe:

uprawa pasowa, pszenica ozima mieszańcowa, odmiany, plon ziarna, struktura plonu

Cheshkova A.F., Stepochkin P.I., Aleynikov A.F., Grebennikova I.G., Ponomarenko V.I., 2020. A comparison of statistical methods for assessing winter wheat grain yield stability. J. Genet. Breed. 24(3), 267–275. https://doi.org/10.18699/VJ20.619 DOI: https://doi.org/10.18699/VJ20.619

Derpsch R., Friedrich T., Landers J.N., Rainbow R., Reicosky D.C., Sa J.C.M., Weiss K., 2011. About the necessity of adequately defining no-tillage - a discussion paper. In: Proceedings of the 5th World Congress of Conservation Agriculture, 1–4.

Evers T., Millar S., 2002. Cereal grain structure and development: Some implications for quality. J. Cereal Sci. 36(3), 261–284. https://doi.org/10.1006/jcrs.2002.0435 DOI: https://doi.org/10.1006/jcrs.2002.0435

Figura M., 2020. Upraszczanie uprawy roli w gospodarstwach województwa warmińsko-mazurskiego w świetle badań wybranych gospodarstw – wstępna ocena. Zag. Doradz. Rol. 3(101), 89–97.

Holka M., Bieńkowski J., 2020. Ocena emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia produkcji pszenicy ozimej w różnych systemach uprawy roli. Agron. Sci. 75(3), 69–79. https://doi.org/10.24326/as.2020.3.5 DOI: https://doi.org/10.24326/as.2020.3.5

Jańczak-Pieniążek M., Buczek J., Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D., 2020. Wpływ intensywności uprawy na produkcyjność mieszańcowych i populacyjnych odmian pszenicy ozimej. Biul. IHAR 288, 59–66. https://doi.org/10.37317/biul-2020-0007 DOI: https://doi.org/10.37317/biul-2020-0007

Jaskulska I., Romaneckas K., Jaskulski D., Gałęzewski L., Breza-Boruta B., Dębska B., Lemanowicz J., 2020. Soil properties after eight years of the use of strip-till one-pass technology. Agronomy 10(10), 1596. https://doi.org/10.3390/agronomy10101596 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy10101596

Khaledian M. R., Mailhol J. C., Ruelle P., Mubarak I., Perret S., 2010. The impacts of direct seeding into mulch on the energy balance of crop production system in the SE of France. Soil Tillage Res. 106(2), 218–226. https://doi.org/10.1016/j.still.2009.10.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.still.2009.10.002

Lepiarczyk A., Łabza T, Pużyńska K., 2010. Produkcyjność pszenicy ozimej odmiany Turnia i Rysa wysiewanej w siewie czystym i mieszanym w zależności od systemu uprawy roli. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 65, 42–50. DOI: https://doi.org/10.24326/as.2010.3.5

Murawska B., Spychaj-Fabisiak E., Keutgen A., Wszelaczyńska E., Pobereżny J., 2014. Cechy technologiczne badanych odmian ziarna pszenicy ozimej uprawianych w warunkach Polski i Wielkiej Brytanii. Inż. Ap. Chem. 2, 96–98.

Parylak D., Pytlarz E., 2013. Skutki produkcyjne monokultury pszenicy ozimej w warunkach upraszczania uprawy roli. Fragm. Agron. 30(4), 114–121.

Philipp N., Weichert H., Bohra U., Weschke W., Schulthess,A.W., Weber H., 2018. Grain number and grain yield distribution along the spike remain stable despite breeding for high yield in win-ter wheat. PLoS One 13(10). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205452 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205452

Rachoń L., Bobryk-Mamczarz A., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Woźniak A., Stojek Z., Zajdel-Stępień P., 2022. Plonowanie i jakość wybranych gatunków i odmian pszenicy makaronowej. Cz. I. Plonowanie. Agron. Sci. 77(1), 65–78. https://doi.org/10.24326/as.2022.1.5 DOI: https://doi.org/10.24326/as.2022.1.6

Różniak M., 2016. Ocena możliwości uprawy pszenicy ozimej w technologii strip-till. Praca doktorska, UTP Bydgoszcz.

Rudnicki F., Piekarczyk M., 2019. Postęp hodowlany w polskim rejestrze odmian pszenicy ozimej w latach 1969–2016. Część II. Odporność na czynniki biotyczne i abiotyczne. Fragm. Agron. 36(2), 65–85. https://doi.org/10.26374/fa.2019.36.17

Sandhu K. S., Mihalyov P. D., Lewien M. J., Pumphrey M. O., Carter A. H., 2021. Combining genomic and phenomic information for predicting grain protein content and grain yield in spring wheat. Front. Plant Sci. 12, 170. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.613300 DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.613300

Weber R., Podolska G., 2008. Wpływ sposobu uprawy roli, terminu i gęstości siewu na plonowanie odmian pszenicy ozimej. Inż. Rol. 12, 395–400.

Zimny L., Zych A., Wacławowicz R., 2015. Systemy uprawy buraka cukrowego w Polsce w badaniach ankietowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 581, 135–145.

Pobierz

Opublikowane
09-06-2023Marcin Różewicz 
Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska https://orcid.org/0000-0002-3281-5533
Jerzy Grabiński 
Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska https://orcid.org/0000-0003-0427-9398
Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska https://orcid.org/0000-0002-2763-7955Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora