Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Udział polskich i zagranicznych odmian Lolium perenne L. w runi łąki pobagiennej

MARIUSZ KULIK

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

RYSZARD BARYŁA

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

MARIANNA WARDA

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

EWA STAMIROWSKA-KRZACZEK

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Instytut Nauk Rolniczych ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm

PIOTR JULIAN DOMAŃSKI

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Pracownia WGO Roślin Pastewnych, 63-022 Słupia Wielka


Abstrakt

Celem badań była ocena udziału wybranych polskich i zagranicznych odmian Lolium perenne L. w runi łąki pobagiennej oraz ich odporności na niekorzystne warunki hydrotermiczne. Badania przeprowadzono w latach 1999–2003 na kompleksie siedliska pobagiennego (gleba torfowo-murszowa Mt II) w Sosnowicy, w dolinie rzeki Piwonii. W badaniach oceniano udział 18 odmian L. perenne, różniących się poliploidalnością i pochodzeniem, które wysiano w mieszankach z Phleum pratense L. i Trifolium repens L. Istotnie największym średnim udziałem w runi łaki pobagiennej charakteryzowały się odmiany Fanda (47,2%), Napoleon (46,2%) i Husky (46,1%), a istotnie najmniejszym Barezane (28,6%) i Hercules (30,3%). Do grupy odmian odpornych na niedobór wody w glebie torfowo-murszowej w okresie letnim należą: Barezane, Heraut, Tivoli, Arka, Hercules i Fanda. Najbardziej odpornymi odmianami na niskie temperatury okresu zimowego okazały się Barylou, Husky i Baristra.

Słowa kluczowe:

gleba torfowo-murszowa, Lolium perenne L, odmiana

Baryła R., 2001. Zmiany składu gatunkowego w runi łąkowej w siedlisku pobagiennym (synteza 30-letnich badań przeprowadzonych w Sosnowicy – rejon Kanału Wieprz-Krzna). Annales UMCS, sec. E, Agricultura 56, 65–75.

Baryła R., Kulik M., 2006. Trwałość i stabilność różnych odmian Lolium perenne L. w runi pastwiskowej i łąkowej na glebach torfowo-murszowych. Acta Sci. Pol., Agricultura, 5(2), 5–13.

Baryła R., Kulik M., 2012. Trwałość wybranych odmian Lolium perenne L. w runi mieszanek łąkowych na glebie torfowo-murszowej. Łąk. Pol. 15, 29–39.

Baryła R., Warda. M., 1999. Wpływ czynników siedliskowych na udział Lolium perenne L. w zbiorowiskach trawiastych na glebie torfowo-murszowej. Łąk. Pol. 2, 9–14.

Broda Z., Kozłowski S., Kaszuba J., 2003. Perspektywy hodowli Lolium perenne. Łąk. Pol. 6, 29–36.

Chaves B., De Vliegher A., Van Waes J., Carlier L., Marynissen B., 2009. Change in agronomic performance of Lolium perenne and Lolium multiflorum varieties in the past 40 years based on data from Belgian VCU trials. Plant Breed. 128, 6, 680–690.

Conaghan P., Casler M.D., 2011. A theoretical and practical analysis of the optimum breeding system for perennial ryegrass. Irish J. Agric. Food Res. 50, 1, 47–63.

Domański P.J., 2004. Ocena efektów hodowli kostrzewy łąkowej i życicy trwałej. Woda Środ. Obsz. Wiej. 4, 2a (11), 233–254.

Domański P.J., Dolata A., 2006. The evaluation of foreign cultivars of Lolium perenne L. in Polish conditions. In: 60 years of research at the Latvian Agricultural Institute, Jansone B., Rasals I., Svirskis A., Benders A., Skriveri A. (ed.), LLU Agentura Zemkopibas Zinatniskais Instituts, 97–102.

Goliński P., Kozłowski S., 2003. Rola mieszanek odmianowych Lolium perenne L. i Trifolium repens w podsiewie pastwiska. Biul. IHAR 225, 151–158.

Grzyb S., Rutkowska B., 1989. Zastosowanie gatunków i odmian traw oraz roślin motylkowatych w mieszankach na użytki zielone. Wiad. Melior. Łąk. 2, 28–33.

Hartmann S., 2003. Improvement of persistence in perennial ryegrass (Lolium perenne L.) under the specific environmental conditions of Bavaria as an example of an integrated concept at the Bavarian Research Center for Agronomy. International Symposium on Grass Breeding of EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding) – Fodder Crops and Amenity Grasses Section, Vorträge für Pflanzenzüchtung Bd. 59, 54–57.

Jurek M., 1994. Zmienność reakcji życicy trwałej (Lolium perenne L.) na suszę. Genet. Pol. 35A, 127–134.

Kozłowski S., Goliński P., Stuczyńska E., 1995. Właściwości Lolium perenne istotne dla jej wykorzystania w renowacji użytków zielonych. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 50, suppl. 179–183.

Kulik M., Baryła R. and Ciesielski D., 2012. Persistency of selected grass species in meadow sward in post-boggy habitat. Grassland Sci. Eur. 17, 145–147.

Kulik M., Baryła R., Lipińska H., 2004. Zimotrwałość Lolium perenne w runi pastwiskowej i łąkowej na glebie torfowo-murszowej. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2), 215–220.

Lista Odmian Roślin Rolniczych, 2001. COBORU, Słupia Wielka.

Lista Odmian Roślin Rolniczych, 2014. COBORU, Słupia Wielka.

Skowera B., Puła J., 2004. Skrajne warunki pluwiotermiczne w okresie wiosennym na obszarze Polski w latach 1971–2000. Acta Agrophys. 3(1), 171–177.

Szajda J., 2006. Ocena ewapotranspiracji rzeczywistej użytków zielonych na podstawie plonu aktualnego. Woda Środ. Obsz. Wiej. 6, z. 1 (16), 403–412.

Thomson A.J., Wright A.J., 1971. Principles and problems in grass breeding. Plant Breeding Institute Annual Report, 31–67.

Warda M., Stamirowska-Krzaczek E., Kulik M., 2008. Persistency of Lolium perenne in sward under 10-year pasture utilization at varied wetness of peat-muck soil. Grassland Sci. Eur. 13, 344–347.

Wróbel B., Jankowska-Huflejt H., Zastawny J., 2003. Trwałość i plonowanie traw pastewnych w fenologicznie zróżnicowanych mieszankach łąkowych. Biul. IHAR, 225, 53–64.

Yu Y.W., Fraser M. D., Evans J.G., 2010. Long-term effects on sward composition and animal performance of reducing fertilizer inputs to upland permanent pasture. Grass Forage Sci. 66, 138–151.

Zarzycki J., 2010. Evaluation of the effect of various systems of extensive utilization on the species diversity of grasslands. Acta Sci. Pol., Agricultura 9(2), 35–45.
Pobierz

Opublikowane
10-04-2015MARIUSZ KULIK 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
RYSZARD BARYŁA 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
MARIANNA WARDA 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
EWA STAMIROWSKA-KRZACZEK 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Instytut Nauk Rolniczych ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm
PIOTR JULIAN DOMAŃSKI 
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Pracownia WGO Roślin Pastewnych, 63-022 Słupia WielkaLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>