Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Występowanie zbiorowiska Poa pratensis-Festuca rubra w wa-runkach zaniedbań w użytkowaniu łąk

EWA STAMIROWSKA-KRZACZEK

Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm


Abstrakt

Celem badań przeprowadzonych w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym była charakterystyka zbiorowiska Poa pratensis-Festuca rubra, występującego na łąkach w środkowym fragmencie doliny Wieprza.  Zbiorowisko z Poa pratensis i Festuca rubra wyróżniono na podstawie 114 zdjęć fitosocjologicznych. Na badanym obszarze zbiorowisko występowało zarówno na glebach organicznych, jak i mineralnych, o zróżnicowanej zasobności w składniki pokarmowe oraz szerokim przedziale pH. Omawiany zespół opanowuje pasma łąk zlokalizowanych w dość suchych siedliskach w dolinie rzeki oraz w strefie przejścia doliny w pola uprawne, w pobliżu zabudowań. Ruń poszczególnych płatów odznaczała się wyraźną dominacją wiechliny łąkowej lub kostrzewy czerwonej. W siedliskach suchszych dominowała kostrzewa czerwona, a w wilgotniejszych – wiechlina łąkowa. Gatunki panujące w zbiorowisku osiągnęły V stopień stałości oraz charakteryzowały się wysokimi współczynnikami pokrycia (D = 2558 i D = 1281). W runi badanych płatów obok dominujących gatunków stwierdzono niewielki udział gatunków charakterystycznych dla rzędu Arrhenatheretalia.

Słowa kluczowe:

zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra, użytki zielone, gleby, Nadwie- przański Park Krajobrazowy

Baryła R., 1974. Zbiorowiska roślinne doliny rzeki Tyśmienicy. Cz. I i II. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 28/29, 197–227.

Fijałkowski D., Chojnacka-Fijałkowska E., 1990. Zbiorowiska z klasy Phragmitetea, Molinio-Arrhenatheretea i Scheuchzerio-Caricetea fuscae w makroregionie lubelskim. Rocz. Nauk Rol. D, Monografie 217, 414.

Gajda J., Sawicki J., 1993. Wpływ piętrzenia wód rzecznych na kształtowanie się zbiorowisk roślin-ności łąkowej na przykładach z Lubelszczyzny. Zesz. Prob. Post. Nauk. Rol. 412, 94–98.

Gawlik J., Guz T., Urban D., 2000. Próba waloryzacji przyrodniczej i produkcyjnej doliny rzeki Ciemięgi. Wiad. IMUZ, 20, 3,7–39.

Grzegorczyk S., Grabowski K., Benedycki S., 1999. Zmiany roślinności łąkowej obiektu Bezledy po zaprzestaniu użytkowania. Fol. Univ. Agric. Stetin. 197, Agricultura 75, 113–116.

Grzelak M., Murawski M., Knioła A., 2014. Geobotanical and economic valuation of meadow and pasture communities and their use. J. Res. Appl. Agric. Engin. 59, 3, 76–79.

Izdebska M., 1969. Zbiorowiska roślinne górnego odcinka doliny Wieprza ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowisk łąkowych. Fragm. Flor. Geobot. 15, 3, 283–332.

Janiec B., Rederowa E., 1992. Nadwieprzański Park Krajobrazowy. W: System obszarów chronio-nych województwa lubelskiego, red. T. Wilgat. Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Natu-ralnego, Lublin, 163–203.

Klarzyńska A., Strychalska A., 2011. Bioróżnorodność zbiorowisk łąkowych w dolinie Bogdanki. Pr. Kom. Nauk Rol. Kom. Nauk Leś. 102, 133–145.

Kostuch R., 1995. Przyczyny występowania różnorodności florystycznej ekosystemów trawiastych. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 50, 23–33.

Kondracki J., 1998. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.

Korzeniak J., 2012. Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion). W: Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny, red. W. Mróz, GIOŚ, Warszawa, 79–95.

Kryszak A., 2001. Różnorodność florystyczna zespołów łąk i pastwisk klasy Molinio- -Arrhenatheretea R. Tx. 1937 w Wielkopolsce w aspekcie ich wartości gospodarczej. Rocz. AR w Poznaniu, Rozprawy Naukowe 314, 182.

Kryszak A., Kryszak J., Grynia M., 2006. Zróżnicowanie geomorfologiczne terenów zalewanych doliny Warty a występowanie zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 61, 285–292.

Kucharczyk M., 1991. Szata roślinna. Nadwieprzański Park Krajobrazowy. W: System obszarów chronionych województwa lubelskiego, red. T. Wilgat, Lubelska Fundacja Ochrony Środowi-ska Naturalnego, Lublin, 186–189.

Kucharski L., 1999. Szata roślinna łąk Polski środkowej i jej zmiany w XX stuleciu. Wyd. UŁ, Łódź.

Malinowski R., Czyż H., Niedźwiecki E., Trzaskoś M., 2004. Charakterystyka zbiorowisk roślin-nych w obrębie polderu Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Woda Środ. Obsz. Wiej. 4, 2a(11), 303–320.

Matuszkiewicz W., 2007. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warsza-wa.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland a checklist. W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków.

Mosek B., Miazga S., 2006. Zróżnicowanie fitosocjologiczne zbiorowisk roślinnych w zmeliorowa-nych dolinach rzecznych Lubelszczyzny. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 61, 377–387.

Łysiak D., Piekut K., 2010. Ocena wartości przyrodniczo-rolniczej łąk w dolinie kanału Łasica w Kampinoskim Parku Narodowym. Infr. Ekol. Ter. Wiej. 9, 113–122

Osuchowska M., 1995. Zbiorowiska roślinne doliny Pilicy od Domaniewic do ujścia. Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom.

Paszkiewicz-Jasińska A., Nadolna L., 2013. Zbiorowiska łąk w powiecie wałbrzyskim – możliwości ich ochrony w ramach pakietów przyrodniczych programów rolnośrodowiskowych. Woda Środ. Obsz. Wiej. 13, 1(41), 115–128

Plan ochrony Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, 1996. GPiK, Lublin [maszynopis].

Powiat Łęczyński 2002. Monografia krajoznawcza. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ss. 267.

Roo-Zielińska E., 2004. Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i analiza porównawcza stosowanych metod. PAN IGiPZ, Warszawa.

Stamirowska-Krzaczek E., 2008. Różnorodność zbiorowisk trawiastych w środkowej części doliny Wieprza i ich walory krajobrazowe. Praca doktorska, UP w Lublinie.

Strychalska A., Klarzyńska A., Maćkowiak F., Kryszak A., Kryszak J., 2013. Wpływ migracji gatunków z agrocenoz na wartość przyrodniczą i użytkową runi zbiorowisk łąkowych. Fragm. Agron. 30(2), 143–152.

Szydłowska J., 2010. Charakterystyka florystyczna runi oraz ocena fitoindykacyjna warunków siedliskowych wybranych łąk śródleśnych. Rocz. Ochr. Środ. 12, 109–125.

Trąba Cz., Wolański P., 2011. Zróżnicowanie florystyczne łąk związków Calthion i Alopecurion w Polsce – zagrożenia i ochrona. Woda Środ. Obsz. Wiej. 11, 1 (33), 299–313

Urban D., 1999. Różnorodność florystyczna i fitosocjologiczna torfowisk w dorzeczu Piskornicy na Małym Mazowszu. Fol. Univ. Agric. Stein. 197, Agricultura 75, 335–338.

Urban D., Grzywna A., 2003. Zbiorowiska roślinności łąkowej z klasy Molinio-Arrhenatheretea w dolinie Ochoży. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 58, 155–166.

Warda M., Stamirowska-Krzaczek E., 2010. Ocena wartości runi oraz wilgotności i trofizmu siedlisk wybranych zbiorowisk trawiastych z klasy Molinio-Arrhenatheretea. Łąk. Pol. 13, 183–195.

Wolański P., Trąba Cz., 2009. Walory estetyczne i rekreacyjne łąk oraz zbiorowisk przyległych na Pogórzu Dynowskim. Nauka Przyr. Technol. 3, 1, #40, 1–8.

Wyłupek T., Trąba Cz., 2000. Łąki kostrzewowo-wiechlinowe w dolinie Poru. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 368, Sesja Naukowa 73, 321–326.

Żyszkowska M., 2007. Zbiorowiska z rzędu Arrhenatheretalia jako wskaźnik warunków siedli-skowych w dolinie Bystrzycy Dusznickiej. Woda Środ. Obsz. Wiej. 7. 2b (21), 205–218.
Pobierz

Opublikowane
09-05-2015EWA STAMIROWSKA-KRZACZEK 
Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ul. Pocztowa 54, 22-100 ChełmLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora