Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Plonowanie rzepaku ozimego w zależności od przedplonów i sposobów uprawy roli

IWONA JASKULSKA

Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ul. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz

DARIUSZ JASKULSKI

Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ul. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz

KAROL KOTWICA

Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ul. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz

MARIUSZ PIEKARCZYK

Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ul. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz

PIOTR WASILEWSKI

Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ul. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz


Abstrakt

Ze względów organizacyjnych, ekonomicznych i środowiskowych we współczesnej agrotechnice stosowane są uproszczenia jej elementów. W doświadczeniach polowych przeprowadzonych w latach 2010/2011–2012/2013 badano wpływ różnych sposobów uprawy roli na cechy morfologiczne roślin, elementy plonowania i plon nasion rzepaku ozimego w zależności od przedplonu. Rzepak ozimy uprawiany w stanowisku po sobie miał dłuższe pędy, bardziej rozgałęzione i zawierające więcej łuszczyn, a także większy plon nasion niż po jęczmieniu jarym oraz pszenicy ozimej. Ze względu na zmniejszający się plon nasion zastąpienie orki pod rzepak ozimy przez gruberowanie ścierniska na średnią głębokość lub płytką uprawę broną talerzową było nieuzasadnione. W stanowisku po rzepaku ozimym rezygnacja z płużnej uprawy roli nie wpłynęła negatywnie na wschody roślin, a redukcja plonu nasion następczo uprawianego rzepaku ozimego była nieco mniejsza niż w stanowiskach po zbożach, zwłaszcza jęczmieniu jarym.

Słowa kluczowe:

rzepak ozimy, przedplon, uprawa roli, cechy roślin, plon nasion

Blecharczyk A., 1994. Wpływ nawożenia na plonowanie oraz skład chemiczny nasion i słomy rzepaku uprawianego w monokulturze i zmianowaniu. Rocz. Nauk AR w Poznaniu 260, Rolnictwo 44, 3–10.

Bonari E., Mazzoncini M., Peruzzi A., 1995. Effects of conventional and minimum tillage on winter oilseed rape (Brassica napus L. ) in a sandy soil. Soil Till. Res. 33, 91–108.

Budzyński W., 2009. Jesienne czynniki plonotwórcze. W: Technologia produkcji surowca. Cz. I. Od wyboru odmiany do ochrony w stadium rozety. Wyd. PSPO, Warszawa 3, 42–66.

Budzyński W., Jankowski K., Szczebiot M., 2000. Wpływ uproszczenia uprawy roli i sposobu regulacji zachwaszczenia na plonowanie i koszt produkcji rzepaku ozimego. I. Zimotrwałość, zachwaszczenie i plonowanie rzepaku. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 21, 487–502.

Buraczyńska D., Ceglarek F., 2011. Wartość przedplonowa resztek pożniwnych i słomy pszenicy jarej, grochu siewnego oraz ich mieszanek dla pszenżyta ozimego. Cz. I. Masa i skład chemiczny resztek pożniwnych i słomy. Acta Sci. Pol., Agricultura 10(2), 3–18.

Chiriac G., Raus L., Coroi I.G., Gales D.C., Jitareanu G., 2013. Effect of tillage and cultivar on winter oilseed rape (Brassica napus L.) yield and economic efficiency in Suceava Plateau. ProEnvironment 6, 130–135.

Dzienia S.,1976. Uprawa rzepaku ozimego w zmianowaniach i monokulturze. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie 53, Rolnictwo 14, 49–57.

Hilton S., Bennett A.J., Keane G., Bending G.D., Chandler D., Stobart R., Mills P., 2013. Impact of shortened crop rotation of oilseed rape on soil and rhizosphere microbial diversity in relation to yield decline. PLoS One 8(4), e59859.

Małecka I., Swędrzyńska D., Blecharczyk A., Dytman-Hagedorn M., 2012. Wpływ systemów uprawy roli pod groch na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Fragm. Agron. 29(4), 106–116.

Mączyńska A., Krzyzińska B., Głazek M., 2012. Effect of forecrop on effectiveness of fungicides in integrated crop protection against disease. Wpływ przedplonu na skuteczność fungicydów w integrowanej ochronie przed chorobami. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl. 52(3), 584–589.

Morris N.L., Miller P.C.H., Orson J.H., Froud-Williams R.J., 2010. The adoption of non-inversion tillage systems in the United Kingdom and the agronomic impact on soil, crops and the environment. A review. Soil Till. Res. 108, 1–15.

Orzech K., Marks M., Stępień A., 2014. Wpływ ugniatania oraz zróżnicowanej uprawy roli na zachwaszczenie wtórne i plonowanie rzepaku ozimego. Fragm. Agron. 31(1), 53–63.

Romaneckas K., Sarauskis E., Pilipavicius V., Sakalauskas A., 2011. Impact of short-term ploughless tillage on soil physical properties, winter oilseed rape seedbed formation and productivity parameters. J. Food Agric. Environ. 9(2), 295–299.

Różyło K., Pałys E., 2011. Influence of crop rotation and row spacing on weed infestation of winter rape grown on rendzina soil. Acta Sci. Pol., Agricultura 10(1), 57–64.

Rudnicki F., Kotwica K., Sawińska E., 2005. Wpływ jakości gleby i przedplonu na plonowanie rzepaku ozimego. Fragm. Agron. 22(2), 183–189.

Sieling K., Christen O., Nemati B., Hanus H., 1997. Effects of previous cropping on seed yield and yield components of oil-seed rape (Brassica napus L.). Eur. J. Agron. 6, 3–4, 215–223.

Šařec P., Šařec O., Gil K., 2008. Wpływ pozostałych na powierzchni pola resztek pożniwnych na przygotowanie gleby pod zasiew jęczmienia słodowego. Inż. Rol. 5(103), 323–331.

Weber R., 2011. Wpływ wysokości ścierniska przedplonu i sposobu uprawy roli na plonowanie kilku odmian pszenicy ozimej. Probl. Inż. Rol. 1, 31–39.
Pobierz

Opublikowane
28-12-2014IWONA JASKULSKA 
Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ul. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz
DARIUSZ JASKULSKI 
Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ul. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz
KAROL KOTWICA 
Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ul. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz
MARIUSZ PIEKARCZYK 
Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ul. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz
PIOTR WASILEWSKI 
Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ul. Kordeckiego 20E, 85-225 BydgoszczLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora