Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ zróżnicowanej ilości wysiewu nasion na rozwój i plonowanie łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)

WACŁAW JARECKI

Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

DOROTA BOBRECKA-JAMRO

Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów


Abstrakt

Ścisłe doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2011–2013. Zlokalizowane zostało w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Nowym Lublińcu. Celem badań było określenie reakcji dwóch odmian łubinu wąskolistnego na zróżnicowaną ilość wysiewu nasion. Obsada roślin na 1 m2 po wschodach i przed zbiorem była istotnie większa na obiektach ze zwiększoną normą wysiewu nasion. Termin wchodzenia roślin w poszczególne fazy rozwojowe był zmienny w latach badań. Wysokość osadzenia pierwszego rozgałęzienia owoconośnego wzrastała wraz ze wzrostem zagęszczenia roślin w łanie. Wskaźnik LAI był istotnie większy na obiekcie z zalecaną normą wysiewu nasion niż na obiekcie z normą zwiększoną o 50%. Badane czynniki nie wywarły istotnego wpływu na wskaźnik SPAD. Zwiększenie ilości wysiewu nasion istotnie zmniejszało liczbę osadzonych strąków na roślinie, nie modyfikowało zaś liczby nasion w strąku. Zwiększenie o 50% normy wysiewu w porównaniu z zalecaną spowodowało istotne zwiększenie MTN. Zmiana ilości wysiewu nasion nie wpłynęła istotnie na średni plon oraz podstawowy skład chemiczny nasion. Potwierdzono międzyodmianowe zróżnicowanie większości ocenianych parametrów

Słowa kluczowe:

łubin wąskolistny, ilość wysiewu nasion, odmiany, wskaźnik LAI, wskaźnik SPAD, struktura plonu, plon

Bieniaszewski T., Podleśny J., Olszewski J., Stanek M., Kaszuba M., 2012. Reakcja łubinu wąskolistnego form tradycyjnych i samokończących na zróżnicowaną obsadę roślin. Fragm. Agron. 29(4), 21–35.

Böhm H., Bramm A., Aulrich K., Rühl G., 2008. Effect of different sowing densities in mixed cultivation of blue lupin (Lupinus angustifolius) with spring crops on yield and quality. In: J.A. Palta, J.D. Berger, Lupins for Health and Wealth. Proceedings of the 12th International Lupin Conference, 14–18 September 2008, Fremantle, Western Australia, 42–46.

Domański P.J., Osiecka A., Paczocha J., 2013. Łubin wąskolistny. W: Lista opisowa odmian. Rośliny rolnicze: oleiste, okopowe, strączkowe, motylkowate drobnonasienne, trawy. COBORU, Słupia Wielka, 131–137.

Dymerska A., Grabowska K., Banaszkiewicz B., 2012. Warunki pogodowe a plonowanie łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) w północnej Polsce. Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie 12, 2 (38), 121–132.

Faligowska A., Szukała J., 2007. Wpływ systemów uprawy roli i dolistnego dokarmiania mikroelementami na jakość nasion i efektywność ekonomiczną uprawy łubinu wąskolistnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 522, 219–228.

Galek R., Kalińska H., Sawicka-Sienkiewicz E., 2006. Analiza wybranych cech morfologicznych i struktury plonu w kolekcji łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.). Biul. IHAR 240/241, 243–252.

Grochowicz J., Andrejko D., Mazur J., 2003. Określenie podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych nasion polskich odmian łubinów. Acta Agrophysica 2(3), 539–548.

Jansen G., 2008. Effects of temperature on yield and protein content of Lupinus angustifolius cultivars. In: J.A. Palta, J.D. Berger, Lupins for Health and Wealth. Proceedings of the 12th International Lupin Conference, 14–18 September 2008, Fremantle, Western Australia, 342–345.

Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., 2012. Reakcja łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) na zróżnicowaną ilość wysiewu nasion. Fragm. Agron. 29(4), 56–62.

Kozak K., Galek R., Sawicka-Sienkiewicz E., Zalewski D., 2010. Wybrane elementy struktury plonu nasion w kolekcji łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 550, 105–111.

Lqari H., Pedroche J., Girón-Calle J., Vioque J., Millán F., 2005. Production of Lupinus angustifolius protein hydrolysates with improved functional properties. Grasas y Aceites. 56(2), 135–140.

Podleśny J., 2007. Doskonalenie wybranych elementów technologii produkcji nasion roślin strączkowych. Wybrane elementy technologii produkcji roślinnej. Studia i Raporty IUNG–PIB Puławy 9, 189–208.

Podleśny J., Podleśna A., 2010a. Dynamika gromadzenia suchej masy przez termoneutralne i nietermoneutralne odmiany łubinu wąskolistnego w zależności od terminu siewu. Acta Agrophysica 16(1), 137–147.

Podleśny J., Podleśna A., 2010b. Effect of drought stress on yield of a determinate cultivar of blue lupine grown in pure sowing and in mixture with barley. Acta Sci. Pol., Agricultura 9(3), 61–74.

Podleśny J., Podleśna A., 2011. Effect of rainfall amount and distribution on growth, development and yields of determinate and indeterminate cultivars of blue lupin. Pol. J. Agron. 4, 16–22.

Podleśny J., Strobel W., 2006. Wpływ terminu siewu na kształtowanie wielkości plonu nasion i białka zróżnicowanych genotypów łubinu wąskolistnego. Acta Agrophysica 8(4), 923–933.

Podleśny J., Strobel W., Podleśna A., Kotlarz A., 2010. Wpływ terminu zbioru na plon i skład chemiczny nasion zróżnicowanych odmian łubinu wąskolistnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 550, 121–129.

Prusiński J., Kotecki A., 2006. Współczesne problemy produkcji roślin motylkowatych. Fragm. Agron. 23(3), 94–126.

Stanek M., Bogusz J., Sobotka W., Bieniaszewski T., 2012. Wartość odżywcza nasion łubinu wąskolistnego. Fragm. Agron. 29(4), 160–166.

Wiatr K., Dolata A., Mańczak T., 2007. Koncentracja i zmienność podstawowych cech jakościowych nasion odmian łubinów zarejestrowanych w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 522, 75–85.

Pobierz

Opublikowane
16-06-2014WACŁAW JARECKI 
Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
DOROTA BOBRECKA-JAMRO 
Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza 4, 35-601 RzeszówLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>