Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Gospodarka wodą wybranych gatunków traw w warunkach zróżnicowanego poziomu wody gruntowej na glebie torfowo-murszowej

HALINA LIPIŃSKA

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka 15


Abstrakt

Celem badań, prowadzonych w lizymetrach na glebie torfowo-murszowej, było określenie ewapotranspiracji rzeczywistej oraz efektywności produkcyjnej wody runi Poa pratensis, Phleum pratense i Lolium perenne w zależności od poziomu wody gruntowej (50 i 90 cm). Każdy gatunek wysiano w monokulturze, a P. pratensis także w mieszankach z Ph. pratense i L. perenne. W sezonie wegetacyjnym ruń ścinano trzykrotnie. Największe zużycie wody na ewapotranspirację rzeczywistą wykazano na obiektach z monokulturą L. perenne. Najmniej wody zużywała ruń P. pratensis + Ph. pratense oraz monokultura P. pratensis. Największe zużycie wody stwierdzono przy wysokim poziomie wody gruntowej oraz w pierwszym odroście runi. W warunkach 50 cm poziomu wody gruntowej największą efektywnością produkcyjną wody odznaczała się ruń P. pratensis + Ph. pratense, natomiast przy niższym poziomie – 90 cm – mieszanka P. pratensis + L. perenne. Małą efektywnością produkcyjną wody charakteryzowała się ruń Ph. pratense. Woda była wykorzystywana najefektywniej w drugim odroście runi.

Słowa kluczowe:

trawy, lizymetry, ewapotranspiracja rzeczywista, efektywność produkcyjna wody, poziomy wody gruntowej

Baranowski P., Mazurek W., 1996. Modelowanie procesu ewapotranspiracji – przegląd metod. VIII szkoła „Fizyka z elementami agrofizyki. Modele wzrostu i plonowania roślin”. PAN Lublin, 107–121.

Chrzanowski S., 1999. Ewapotranspiracja i plonowanie łąki dwukośnej w warunkach różnego poziomu wody gruntowej w rejonie Biebrzy. Wiad. IMUZ, 20, 2, 45–58.

Kasperska W., 1999. Zmienność ewapotranspiracji i plonowania łąki trzykośnej w dolinie Noteci w zależności od poziomu wody gruntowej i warunków meteorologicznych. Wiad. IMUZ, 20, 2, 9–30.

Kopeć S., Misztal A., 2001. Ewapotranspiracja górskich użytków zielonych w świetle badań prowadzonych w rejonie Małych Pienin. [W:] Produkcyjne zużycie wody przez agrocenozy i jej wpływ na środowisko wodno-glebowe. Wyd. IMUZ, Falenty, 35–46.

Lipińska H., 2006. Efektywność produkcyjna wody zużytej w produkcji biomasy wybranych gatunków traw. Acta Sci. Pol., 5(2), 45–56.

Łabędzki L., 1997. Potrzeby nawadniania użytków zielonych – uwarunkowania przyrodnicze i prognozowanie. Rozpr. hab., Falenty, Wyd. IMUZ, ss. 121.

Łąbędzki L., 2000. Wpływ poziomu wody gruntowej i wilgotności gleby torfowo-murszowej na ewapotranspirację łąki dwukośnej w dolinie Noteci. Wiad. IMUZ, 20, 3, 125–140.

Martyniak L., 2001. Zużycie wody przez zbiorowisko trawiaste na glebie mineralnej zasilanej wodą gruntową. Łąkarstwo w Polsce (Grassl. Sci. Pol.), 4, 91–105.

Misztal A., 2001. Produkcyjne wykorzystanie wody oraz odpływ wgłębny na użytkach zielonych. [W:] Produkcyjne wykorzystanie wody oraz odpływ wgłębny w zależności od sposobu użytkowania gleby w warunkach górskich. Wyd. IMUZ, Falenty–Kraków, 14–38.

Nazaruk M., Piekut K., 1997. Wpływ gospodarki wodą na produkcyjność łąk. Wiad. Mel. Łąk., 1, 11–15.

Pawłat H., 1986. Efektywność wody w zróżnicowanych warunkach intensyfikacji produkcji łąkowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 284, 635–643.

Pawłat H., 1990. Ewapotranspiracja nawadnianych zbiorowisk trawiastych w warunkach zróżnicowanego nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 121–132.

Piekut K., 1997. Stan zrównoważenia ekosystemów łąkowych w warunkach zróżnicowanej gospodarki wodno-pokarmowej. Rozpr. Nauk. i Monogr. Warszawa, Wyd. SGGW, ss. 120.

Rivers E., Garcia de Cortazar V., Landi H., 1994. Productivity – evapotranspiration relationship in a temperature high quality pasture. Proc. 15th Gen. Met. EGF Wageningen Pers, 117–123.

Roguski W., Łabędzki L., Weyna A., 1990. Zależność ewapotranspiracji użytków zielonych od wskaźnika klimatycznego (Etp), poziomu wody gruntowej, opadu i plonu. Zesz. Nauk. AR Wroc., 191, Melior., 35, 9–14.

Szajda J., 1997. Roślinne i glebowo-wodne wskaźniki ewapotranspiracji łąki na glebie torfowo- -murszowej. Rozpr. hab., Wyd. IMUZ, 62.

Szuniewicz J., Churska Cz., Churski T. 1992. Potencjalne hydrogeniczne siedliska wilgotnościowe i ich zróżnicowanie pod względem dyspozycyjnych zapasów wody użytecznej. [W:] Hydrogeniczne siedliska wilgotnościowe. Bibl. Wiad. IMUZ, 79.

Zawadzki S., Olszta W., 1986. Plonowanie użytków zielonych w zależności od stanów wody gruntowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 284, 679–688.
Pobierz

Opublikowane
28-10-2010HALINA LIPIŃSKA 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka 15Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>