Wpływ nawożenia organicznego i sposobów uprawy roli na produktywność buraka cukrowegoAbstrakt

Badania realizowano w latach 2002–2004 w RZD „Swojec” we Wrocławiu w oparciu o ścisłe dwuczynnikowe doświadczenie polowe, założone metodą split-plot w czterech powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu było nawożenie organiczne – międzyplon ścierniskowy uprawiany po przyoraniu słomy przedplonowej w ilości 5–6 t · ha-1 (obiekt 1) oraz bez słomy (obiekt 2). Czynnikiem II rzędu była zróżnicowana uprawa jesienno-wiosenna oraz nawożenie obornikiem. Największą zawartością cukru biologicznego charakteryzowały się korzenie po zastosowaniu uprawy konserwującej, a najmniejszą na poletkach z uprawą tradycyjną i zmniejszoną dawką obornika. Wskaźnik pokrycia liściowego (LAI), wskaźnik ulistnienia (LAR), powierzchnia asymilacyjna oraz liczba liści przypadająca na 1 dt cukru nie były istotnie zależne od zastosowanych sposobów uprawy. Nawożenie samym międzyplonem w porównaniu z nawożeniem międzyplonem uprawianym po przyoranej słomie przedplonowej nie wpływa negatywnie na produktywność buraka cukrowego.


Słowa kluczowe

burak cukrowy; produktywność; uproszczona uprawa roli; nawożenie organiczne

Baeumer K., Pape G., 1972. Ergebnisse und Aussichten des Anbaus von Zuckerrüben im Ackerbausystem ohne Bodenbearbeitung. Zucker 22, 711–718.

Baranowski R., Pabin J., 1980. Wpływ gęstości gleby lekkiej na plony buraków cukrowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 227, 61–67.

Ceglarek F., Buraczyska D., Płaza A., 1997. Reakcja buraka cukrowego na nawożenie obornikiem, słomą i międzyplonami wsiewek. Fragm. Agron. 4, 18–26.

Gandecki R., Malak D., Śniady R., Zimny L., 1999. Plonowanie buraka cukrowego przy zróżnicowanym nawożeniu organicznym i wzrastających dawkach azotu mineralnego. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, 361, Konferencje 22, 189–195.

Kordas L., 2000. Studia nad optymalizacją uprawy buraka cukrowego na glebie średniej. Rozpr. 171, AR Wrocław.

Kordas L., Zimny L., 1997. Wpływ wybranych poplonów ścierniskowych na plonowanie buraków cukrowych przy zastosowaniu siewu bezpośredniego. Biul. IHAR 202, 207–211.

Krężel R., 1991. Wpływ sposobów i terminów przyorywania obornika na plonowanie buraków cukrowych. Biul. IHAR 178, 41–45.

Kuś J., Jończyk K., 2000. Regenerująca rola międzyplonów w zbożowych członach zmianowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 470, 59–65.

Lazarow R., 1965. Koeficienti za opredeljane na listnata pov’rchnost pri njakoi selskostopanski kulturi. Rastieniev’d Nauki 2, 2, 27–37.

Malak D., 2000. Wpływ zróżnicowanego nawożenia organicznego przy wzrastających dawkach azotu mineralnego na właściwości gleby i plonowanie buraka cukrowego. Praca doktorska, AR Wrocław.

Pietkiewicz S., 1985. Wskaźnikowa analiza wzrostu roślin. Wiad. Bot. 29, 29–42.

Słowiński J., Nowak W., Gospodarczyk F., 1995. Wartość nawozowa wybranych poplonów ścierniskowych na tle obornika dla buraka cukrowego. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, ser. Rolnictwo, 262, 9–20.

Smoliński S., Kotwica K., Jaskulski D., Tomalak S., 1997. Wpływ poplonu ścierniskowego na aktywność mikrobiologiczną gleby. Zmiany liczebności bakterii uczestniczących w przemianach C i N. Konf. nauk. Drobnoustroje w środowisku. Występowanie, aktywność i znaczenie. AR Kraków, 625–630.

Szymczak-Nowak J., Nowakowski M., Kostka-Gościniak D., Redo L., Banaszak H., 1997. Wpływ nawożenia słomą na zdrowotność i plonowanie wybranych odmian buraka cukrowego. Prog. Plant Protec. 37, 2, 260–262.

Urbański B., 2001. Efektywność nawożenia ekologicznego w uprawie buraka cukrowego. Praca doktorska, UWM Olsztyn.

Wesołowski M., Bętkowski M., 1997. Sposób użyźniania stanowiska a plonowanie buraka cukrowego. Biul. IHAR 202, 145–148.

Zimny L., 1988. Wpływ spłyconej orki przedzimowej i wiosennej na wybrane właściwości fizyczne gleby i plonowanie buraków cukrowych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 356, 269–276.

Zimny L., 1995. Produktywność buraka cukrowego w warunkach zróżnicowanych systemów uprawy roli. Fragm. Agron. 1, 62–69.

Zimny L., 1997. Modyfikacje uprawy pod burak cukrowy. Post. Nauk Rol. 1, 35–47.

Zimny L., 1999. Uprawa konserwująca. Post. Nauk Rol. 5, 41–51.

Zimny L., Kordas L., 2002. Wpływ zagęszczenia roli przy zróżnicowanym nawożeniu organicznym na wschody, obsadę i plonowanie buraka cukrowego. Biul. IHAR 222, 239–246.
Pobierz

Opublikowane : 2010-03-15


KUC, P., & STROCHALSKA, B. (2010). Wpływ nawożenia organicznego i sposobów uprawy roli na produktywność buraka cukrowego. Agronomy Science, 65(1), 34-42. Pobrano z https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/886

PIOTR KUC  piotr.kuc@up.wroc.pl
Katedra Kształtowania Agroekosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław  Polska
BERNADETA STROCHALSKA 
Katedra Kształtowania Agroekosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław  PolskaArtykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.