THE EFFECT OF BIOLOGICAL CONTROL OF THE CARROT FLY (Psila rosae) ON THE YIELD AND QUALITY OF CARROT (Daucus carota L.) STORAGE ROOTS

Brygida Wierzbicka

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Joanna Majkowska-Gadomska

University of Warmia and Mazury in OlsztynAbstract

Non-chemical methods of agrophage control have gained increasing popularity recently, and particular attention has been paid to enhancing biodiversity in agrocenoses. Intercropping, i.e. growing of two or more crops (onions, carrots, dill, beans, Lacy phacelia, mustard) simultaneously in the same field, reduces pest infestations. The rationale behind intercropping is that different crops planted together act as attractants for beneficial insects (hoverflies, ladybirds) and effectively disorientate the pests (aphids, carrot flies) which are then unable to find host plants. This study was conducted in the Experimental Garden of the University
of Warmia and Mazury in Olsztyn, in the growing seasons of 2009–2010. The experiment was established on brown soil of quality class IV b, and ridges were prepared in line with the generally observed standards of organic farming. The first experimental factor were six carrot cultivars differing with respect to the growth and development period: ‘Deep Purple F1’, ‘Florida F1’, ‘Interceptor F1’, ‘Joba’, ‘Kazan F1’ and ‘Purple Haze F1’. The second experimental factor were three methods of carrot fly biocontrol, compared in the following treatments: control – unprotected plants, the application of the biocontrol agent Bioczos BR containing
paraffin-coated garlic pulp (10 g cubes), carrots intercropped with dill cv. ‘Szmaragd’ and carrots intercropped with Welsh onions cv. ‘Parade’. Carrot-dill and carrot-Welsh onion intercropping effectively reduced damage to carrot roots caused by carrot fly larvae. The applied biological control methods had a significant effect on carrot yield. The application of Bioczos BR and carrot-Welsh onion intercropping had a beneficial influence on the total and marketable yield of carrot storage roots. Carrot-dill intercropping resulted in a significant yield decrease. The content of dry matter, total sugars and L-ascorbic acid in carrot roots was affected
by the cultivar and the cultivar × biocontrol method interaction. Higher concentrations of dry matter and L-ascorbic acid were noted in carrot cultivars with purple-colored roots, ‘Deep Purple F1’ and ‘Purple Haze F1’. The average nitrate content of carrot storage roots did not exceed the maximum permissible levels set out in the Regulation of the Minister of Health. 

Keywords:

Daucus carota L., biocontrol agent, intercropping, chemical composition of carrot roots

Aliteri M.A., Doll J.D., 1978. Some limitations of weed biocontrol in tropical ecosystems in Columbia. Proc. IV Internat. Symp. on Biological Control of Weeds. Univ. of Florida, Gainesville, 74–82.
Einhellig F., 1995. Allelopathy: Current Status and Future Goals. Am. Chem. Soc. Symp. Series 582, 1–24.
Finch S., 1993. Integrated pest management of the cabbage root fly and the carrot fly. Crop Protection. 12, 6, 423–430.
Finch S., Collier R.H., 2003. Insects can see clearly now the weeds have gone Biologist 50(3), 132–135.
Gajewski M., Szymczak P., Elkner K., Dąbrowska A., Kret A., Danilcenko H., 2007. Some aspect of nutritive and biological value of carrot cultivars with orange, yellow and purple-colored roots. Veg. Crops Res. Bull. 67, 149–161
Jankowska B., Poniedziałek M., Jędrszczyk E., 2009. Effect of intercropping white cabbage with French Marigold (Tagetes patula nana) and Pot Marigold (Calendula officinalis L.) on the plants colonization by herbivorous pest insects. Folia Horticul. 21 (1), 95–103
Jezierska-Domaradzka A., Kuźniewski E., 2007. Allelopatyczny wpływ wodnych wyciągów z Capsella bursa-pastoris (L.) Medik i Stellaria media (L.) Vill. na kiełkowanie i juwenilne stadia Ocimum basilicum L. i Origanum majorana L. Annales UMCS. Sec. E, Agricultura LXII(2), 10–16.
Jagosz B., Żukowska E., Zabagło A., Czeladzka B., Michalik B., 2000. Porównanie składu chemicznego korzeni mieszańców F1 i linii rodzicielskich marchwi (Daucus carota). Zesz. Nauk. AR Kraków 364(71), 109–112.
Kaczmarek S., 2009. Wykorzystanie potencjału allelopatycznego roślin w wybranych uprawach rolniczych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin.49(3), 1502–1511
Krauze A., Domska D., 1991. Ćwiczenia specjalistyczne z chemii rolnej. Wyd. UWM Olsztyn.
Legutowska H., Plaskota E., 1986. Influence of environmental conditions and cultural practices on two pests of vegetable crops: the carrot fly (Psila rosae Fab.) and the leek moth (Acrolepiopsis assectella Z.). Influence des conditions d'environnement et de culture sur deux ravageurs des plantes maraicheres: la mouche de la carotte (Psila rosae Fab.) et la teigne du poireau (Acrolepiopsis assectella Z.). Colloques-de-l'INRA. 36, 61–73.
Łoś-Kuczera M., 1990. Food products, composition and nutritive value. Prace IŻŻ. Warszawa, 54, 153.
Majkowska-Gadomska J., Arcichowska K., Wierzbicka B., 2009. Nitrate content of the edible parts of vegetables and spice plants. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 8(3), 25–35.
Majkowska-Gadomska J., Wierzbicka B., 2010. The yield and nutritive value of selected carrot cultivars with orange – and purple – colored storage roots. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 9(4), 75–84.
Marchew. Wymagania Jakości Handlowej. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 46/2003. www.ijhar-s.gov.pl/download/Marchew.
Marjańska-Cichoń B., Sapieha-Waszkiewicz A., 2010. Skuteczność preparatów biotechnicznych opartych na ekstrakcie z czosnku w zwalczaniu szarej pleśni na truskawce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (1), 378–382.
Michalik H., 1996. Zawartość azotanów a warzywach w zależności od gatunku i odmiany. Hod. Rośl. Nasien., 3, 15–18.
Murawa D., Banaszkiewicz T., Majewska E., Błaszczuk B., Sulima J., 2008. Zawartość azotanów (III) i (V) w wybranych gatunkach warzyw i ziemniakach dostępnych w handlu w Olsztynie w latach 2003–2004. Bromat. Chem. Toksykol. – HLI, 67–71.
Orlikowski L.B., Skrzypczak C., Wojdyła A., Jaworska-Marosz A., 2002. Wyciągi roślinne i mikroorganizmy w ochronie roślin przed chorobami. Zesz. Nauk. AR Kraków 387, 19–32.
PN-90/A-75101/ 03. Oznaczanie zawartości suchej masy metodą wagową.
PN-90/A-75101/07. Oznaczanie zawartości cukrów i ekstraktu bezcukrowego.
PN-90/A -75101/11. Oznaczanie zawartości witaminy C.
Rogowska M., 2003. Bioczos płynny w ochronie wczesnych warzyw przed szkodnikami. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43 (2), 880–883.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. Dziennik Ustaw nr 2, poz. 9. 2005. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności.
Szafirowska A., Kłosowski S., 2008. Wykorzystanie allelopatycznych właściwości roślin w uprawie warzyw. Inż. Rol. 1, 117–122.
Uvah I., Coaker T., 1984. Effect of mixed cropping on some insect pests of carrots and onions. Ent. Exp. Appl.36:159–167.
Varis A.L., 1991. Effect of intercroping carrots and onions on damage caused by the carrot fly, (Psila rosae (F.) Dipt., Psilidae). J. Agric. Sc. Finland, 63, 411–414.
Wiech K., Jeleń A., 1995. Wpływ współrzędnej uprawy marchwi z cebulą na występowanie roślinożernej entomofauny. Mat. Ogól. Konf. Nauk. „Nauka Praktyce Ogrodniczej”, AR Lublin, 371–373.
Wiech K., Wnuk A., Wojciechowicz-Żytko E., Jankowska B., 2009. Wpływ infrastruktury ekologicznej na agrofagi i organizmy pożyteczne w uprawach warzyw. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 49 (3), 1124–1132
Wierzbicka B., Majkowska-Gadomska J., Pierzynowska-Korniak G., 2004. Wpływ metod uprawy na zawartość wybranych składników pokarmowych w korzeniach spichrzowych marchwi. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 239(95), 411–414.
Download

Published
2012-04-30Brygida Wierzbicka 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Joanna Majkowska-Gadomska 
University of Warmia and Mazury in OlsztynLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)