NUTRITION LEVEL OF MOTHER PLANTATIONS OF VEGETATIVE APPLE-TREE ROOTSTOCKS M.9 AND M.26

Tomasz Lipa

University of Life Sciences in LublinAbstract

Achievement of high productivity of mother plantations of rootstocks requires that the mother plants are provided with optimum supply of nutrients. So far that branch of production has not seen an estimation of the level of nutrition and of fertilisation requirements. In the years 1998–2002 a study was conducted at two production nursery farms of vegetative apple-tree rootstocks situated in the Lublin region. The experiment comprised model mother plantations of two apple-tree rootstocks with the greatest economic importance – M.9 T337 and M.26. In the course of the experiment chemical analyses of the soil (humus, potassium, phosphorus, magnesium, calcium) were conducted in four soil horizons: I – 0–25 cm, II – 25–50 cm, III – 50–75 cm, IV – 75–100 cm, as well as analyses of the chemical composition (nitrogen, potassium, phosphorus, magnesium, calcium) of leaves, shoots, adventitious roots and root stumps. The soil analyses revealed
that changes in the chemical composition within the soil profile were similar: with increase in depth there was a decrease in the levels of humus, potassium, phosphorus and calcium, and an increase in that of magnesium. The chemical composition of leaves and shoots of both rootstock clones did not differ significantly, only the level of calcium in the leaves of rootstock M.9 was significantly higher than that in M.26. The organs of the mother plants (leaves, shoots, roots, root stumps) were characterised by the highest uptake of nitrogen, followed by that of potassium, calcium and magnesium.

Keywords:

chemical composition, leaves, shoots, roots, crowns, soil

Aguirre P.B., Al-Hinai Y.K., Roper T.R., Krueger A.R., 2001. Apple tree rootstock and fertilizer application timing affect nitrogen uptake. HortScience 36 (7), 1202–1205.
Andziak J., Tomala K., Sadowski A, Dziuban R., 2004. Stan odżywienia składnikami mineralnymi i zdolność przechowalnicza jabłek ‘Šampion’ w zależności od podkładki. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 3 (2), 179–187.
Baghdadi M., 1991. Określenie wymagań pokarmowych i rozmieszczenie korzenie drzew wiśni. Praca dokt. SGGW Warszawa.
Bielińska E.J., 1997. Wpływ nawożenia i metody pielęgnacji gleby w sadzie jabłoniowym na jej zakwaszenie. Annales UMCS, Sec. EEE, Horticultura, 5, 35–40.
Bielińska E.J., 2001. Aktywność enzymatyczna gleby w sadzie wiśniowym w zależności od metody jej pielęgnacji. Rozpr. Nauk. AR w Lublinie, 251.
Blasing R., 1990. The contribution of roots and reserves tree nutrient demands implication for the interpretation of analytical data. Acta Hort. 274, 51–69.
Chełpiński P., Tomaszewski T., Mikiciuk G., 2001. Zróżnicowanie zawartości makroelementów w glebie płowej w sadzie czereśniowym na podkładkach typu PHL. Jakość owoców w obliczu globalizacji produkcji sadowniczej. IV Spotkanie Pracowników Katedr Sadownictwa i ISiK Warszawa, 31.
Chodań J., Grzesiuk W., Zdzisław M., 1994. Zarys gleboznawstwa i chemii rolnej. PWN Warszawa.
Clarkson D.T., 1985. Factors affecting mineral acquisition by plants. Ann. Rev. Plant Physiol., 36, 77–115.
Czynczyk A., 1997. Nowoczesna technologia zakładania i prowadzenia plantacji matecznych podkładek wegetatywnych. ISiK Skierniewice.
Czynczyk A., 1998. Szkółkarstwo sadownicze. ISiK Skierniewice.
Duarte L., 1993. The rootstock effect on some nutrient levels in leaves of apple tree cv. ‘Granny Smith’. Optimization of plant nutrion. Int. Coll. For the Optimization of Plant Nutr. 133–136.
Gąstoł M., Poniedziałek W., 2004. Wpływ różnych metod skarlania na zawartość wapnia w różnych organach jabłoni. II Ogólnopolskie Symp. Mineralnego Odżywiania Roślin Sadowniczych, 41.
Gruca Z., 2003. Wpływ kilku podkładek na wzrost, plonowanie i zawartość składników mineralnych w liściach jabłoni ‘Rubin’ w pierwszych latach po posadzeniu. Folia Hor. Suplement 2003/2, 152–155.
Kłossowski W., 1972. Nawożenie roślin sadowniczych. PWRiL Warszawa.
Kopytowski J. 2001. Effect of different substrates on rootage of shoots in mother plantation of selected apple clones. Sodininkyste ir darżininikyste, Mokslo darbai 20 (3) 2, 155–159.
Kozłowski W.M., Kawecki Z., Kropisz A., 1991. Dwuletnie obserwacje wpływu substancji organicznej na ukorzenienie się podkładek jabłoni. Intensyfikacja sadownictwa w Polsce. Racjonalne nawożenie roślin sadowniczych. ART Olsztyn, 85–89.
Kurlus R., 2003. Wpływ podkładek na niektóre cechy biologiczne i produkcyjne trzech odmian jabłoni. Praca dokt. AR w Poznaniu.
Kurlus R., Ugolik M., 1999. Wpływ podkładki na zawartość składników mineralnych w liściach jabłoni odmiany ‘Šampion’. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 66, 205–213.
Lewko J., Ścibisz K., Sadowski A., 2004. Mineral element content in the leaves of rootstocks used for pears and of maiden trees budded on them. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 3 (2), 147–152.
Lipa T., 2010. Właściwości fizyczne gleby a system korzeniowy roślin matecznych podkładek wegetatywnych jabłoni. Acta Agrophysica 15 (1), 135–140.
Lipa T., Lipecki J., Domżał H., Bielińska E.J., 2004. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych gleby w matecznikach podkładek wegetatywnych. II Ogólnopolskie Symp. Mineralnego Odżywiania Roślin Sadowniczych, 52.
Lipecki J., 1996. Skład mineralny liści okulantów jabłoni w szkółce. Annales UMCS, sec. EEE, Horticultura, 4, 1, 1–6.
Lityński T., Jurkowska H., 1982. Żyzność gleby i odżywianie się roślin. PWN Warszawa
Lord W.J., Greene D.W., Damon R.A. Baker J.H., 1985. Effects of stempiece and rootstock combinations on growth, leaf mineral concentrations, yield and fruit quality of ‘Empire’ apple trees. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 110 (3), 422–425.
Mika A., Krzewińska D., 1996. Rezultaty ściółkowania gleby w rzędach drzew w półkarłowym sadzie jabłoniowym. XXXIV Ogólnopolska Nauk.a Konf. Sadownicza Skierniewice, 158–161.
Neilsen G.H., Stevenson D.S., 1983. Leaching of soil calcium, magnesium and potassium in irrigated orchard lysimeters. Soil Sci. Soc. Am. J., 47, 692–696.
Neilsen N.E., 1983. Plant parameters controlling the efficiency of nutrient uptake from soil. Efficient use of fertilizers in agriculture, United Nations Economic Commision for Europe, Kluwer Academic Publishes, Dordecht, 199–219.
Nurzyński J., 2003. Nawożenie roślin ogrodniczych. Wyd. AR w Lublinie.
Pacholak E., Komosa A., 1993. Zmiany zasobności gleby w sadzie jabłoniowym pod wpływem 12-letniego nawożenia NPK i nawadniania. Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, 37, cz II, 421–430
Pacholak E., Rutkowski K., Przybyła C., 1998. Wpływ nawożenia na zawartość składników w glebie i liściach jabłoni odmiany ‘Šampion’ w sadzie replantowanym. I Ogólnopolskie Symp. Mineralnego Odżywiania Roślin Sadowniczych. Skierniewice 1–2 grudnia 1998, 29–40.
Pieniążek S.A., 2000. Sadownictwo. PWRiL Warszawa.
Rejman A., Ścibisz K., Czarnecki B., 2002. Szkółkarstwo roślin sadowniczych. PWRiL. Warszawa.
Rom C.R., Allen R.A., Rom R., 1995. Performance of the 1984 NC-140 apple rootstock trial in Arkansas – aspects of tree nutrition. Compact Fruit Tree. 28, 60–67.
Rusnak J., 1976. Wstępne wyniki z zastosowaniem trocin do obsypywania matecznika podkładek wegetatywnych jabłoni typu MM106. Pace ISK, seria C, 1–2 (53–54), 49–52.
Sadowski A., Nurzyński J., Pacholak E., Smolarz K., 1990. Określenie potrzeb nawożenia roślin sadowniczych II. Zasady, liczby graniczne i dawki nawożenia. Instrukcja upowszechnieniowa nr 3. Warszawa.
Sas L., 1998. Wpływ pH gleby oraz glinu, gipsu i form azotu na siłę wzrostu i poziom odżywienia trzech typów podkładek – P22, M.9 i M.26 i dwóch odmian jabłoni –‘Jonagold’ i ‘Gala’. Praca dokt. ISK, Skierniewice.
Sas L., Mercik S., 2002. Wpływ pH, form azotu oraz rozpuszczalnych form glinu na skład chemiczny gleby oraz korzeni i liści podkładek jabłoni M.9. Zesz. Probl. Podst. Nauk Rol. 482, 475–483.
Simons R.K., Swiader J.M., 1985. The effect of apple dwarfing rootstock on leaf nutrient element composition in stoolbed production. Plant Nutr. 8 (10), 923–943.
Skłodowski P., Bielska A., 2009. Właściwości i urodzajność gleb Polski – podstawą kształtowania relacji rolno-środowiskowych. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 9, 4 (28), 203–214.
Skrzyński J., Gąstoł M., Banach P., 2004. Zawartość składników mineralnych w korzeniach podkładek jabłoni. II Ogólnopolskie Symp. Mineralnego Odżywiania Roślin Sadowniczych, 58.
Szűse E., 2005. Some aspects of integrated plant nutrition in orchards. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 4(1), 47–57.
Tragliavini M., Scudellari D., Marangoni B., Bastianel A., Franzin F., Zamborlini M., 1992. Leaf mineral composition of apple tree: sampling date and effects of cultivar and rootstock. Plant Nutr. 15 (5), 605–619.
Treder W., 2003. Wpływ fertygacji nawozami azotowymi i wieloskładnikowymi na zmiany chemiczne gleby oraz na wzrost i owocowanie jabłoni. Monografie i rozprawy ISiK Skierniewice.
Treder W., Olszewski T., 2004. Ocena wpływu sposobu nawożenia na zawartość azotu w liściach jabłoni. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 3 (2), 111–122.
Ugolik M., 1993. Zawartość składników mineralnych w liściach wegetatywnych podkładek jabłoni. Informator o badaniach prowadzonych w Katedrze Sadownictwa AR w Poznaniu. 3, 34.
Villeneuve F., Boulay H., 1988. Analys de l’incidence du porte-greffe sur l’absorption et le transfer des elements mineraux chez la variete de pommier ‘Golden Delicious’. 8e Colloque sur les recherché fruitieres – Bordeaux, 39–57.
Zydlik Z., Pacholak E., 2007. Effect of soil locality on the growth and content of mineral components in M.9 rootstock. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 6 (4), 11–20.
Download

Published
2011-09-30Tomasz Lipa 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>