EFFECT OF SOWING DATE ON BIOLOGICAL VALUE OF GARDEN ORACHE

Monika Grzeszczuk

West Pomeranian University of Technology in Szczecin

Dorota Jadczak

West Pomeranian University of Technology in Szczecin

Anna Kawecka

West Pomeranian University of Technology in Szczecin

Irena Długosz

West Pomeranian University of Technology in SzczecinAbstract

Garden orache (Atriplex hortensis L.) belongs to Chenopodiaceae family. Usable parts of this species are the young stems and leaves characterized by a high content of protein. The aim of the study was the estimation of the effect of sowing date (2nd and 3rd 10-days’ period of April, and 1st 10-days’ period of May) on the biological value of garden orache leaves. The experiment was conducted in 2008–2009. Chemical analyses of raw plant material (leaves of garden orache) included determination of the content of dry matter, total sugars, titratable acidity, total ash, crude fibre, total protein, nitrates, L-ascorbic acid, chlorophylls, carotenoids, total polyphenols and antioxidant activity. It was proved that sowing date had a significant effect on the content of dry matter, total ash, total protein, total sugars, L-ascorbic acid and antioxidant activity. On the base of obtained results it was proved that plants of garden orache grown at the latest date of sowing (1st 10-days’ period of May) were characterized by the highest biological value.

Keywords:

Atriplex hortensis L., nutritional compounds, biologically active compounds

Bąkowski J., Michalik H., Horbowicz M., 1996. Wpływ opakowania i warunków składowania na niektóre cechy jakościowe szpinaku. Biuletyn Warz. 45, 91–103.
Bown D., 1999. Wielka encyklopedia ziół. Muza, Warszawa.
Broda B., Mowszowicz J., 1996. Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. PZWL, Warszawa.
Bylka W., Stobiecki M., Frański R., 2001. Sulphated flavonoid glycosides from leaves of Atriplex hortensis. Acta Physiol. Plant. 23(3), 285–290.
Carlsson R., 1980. Quantity and quality of leaf protein concentrates from Atriplex hortensis L., Chenopodium quinoa Wild., and Amaranthus caudatus L., grown in southern Sweden. Acta
Agric. Scand. 30, 418–426.
Carlsson R., Clarke E.M.W., 1983. Atriplex hortensis L. as a leafy vegetable, and a leaf protein concentrate plant. Qual. Plant Foods Hum. Nutr. 33, 127–133.
Fernández S.S., Menéndez C., Mucciarelli S., Padilla A.P., 2007. Saltbush (Atriplex lampa) leaf protein concentrate by ultrafiltration for use in balanced animal feed formulations. J. Sci. Food
Agric. 87, 1850–1857.
Filipiak K., Wilkos S., 1995. Statistical analysis. Description of AWAR system. Wyd. IUNG, Puławy.
Grzeszczuk M., Jadczak D., Podsiadło C., 2007. The effect of blanching, freezing and freezestorage on changes of some chemical compounds content in New Zealand spinach. Vegetable
Crops Research Bulletin 66, 95–103.
Hegnauer R., 1989. Chemataxonomie der Pflanzen, Boston – Berlin: Birkhäuser Verlag, 234–242.
Jaworska G., 2005. Content of nitrates, nitrites and oxalates in New Zealand spinach. Food Chem. 89, 235–242.
Jaworska G., Kmiecik W., 1999. Content of selected mineral compounds, nitrates III and V, and oxalates in spinach (Spinacia oleracea L.) and New Zealand spinach (Tetragonia expansa
Murr.) from spring and autumn growing seasons. EJPAU, Food Science and Technology 2(2), www.ejpau.media.pl.
Jaworska G., Słupski J., 2001. Badanie przydatności szpinaku nowozelandzkiego do mrożenia. Żywność 2(27), 92–102.
Klepacka M., 1996. Analiza żywności. Fundacja – Rozwój, SGGW, Warszawa.
Krełowska-Kułas M., 1993. Badanie jakości produktów spożywczych. PWE, Warszawa.
Lichtenthaler H.K., Wellburn A.R., 1983. Determination of total carotenoids and chlorophylls a and b of leaf extracts in different solvents. Biochem. Soc. Trans. 603, 591–592.
Nicol J., 1994. Atriplex nummularia, Atriplex vessicaria and other Atriplex species. Aust. J. Med. Herbalism, 6, 85–87.
PN-92/A-75112. Owoce, warzywa i ich przetwory. Oznaczanie zawartości azotynów i azotanów.
PN-75/A-04018. Produkty rolniczo-żywnościowe. Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko.
Rossi M., Giussani E., Morelli R., Scalzo R., Nani R.C., Torreggiani D., 2003. Effect of fruit blanching on phenolics and radical scavenging activity of highbush blueberry juice. Food Res.
Int. 36, 999–1005.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności. Dz. U. nr 37, poz. 326.
Sarwa A., 2001. Wielki leksykon roślin leczniczych. Książka i Wiedza, Łódź.
Siddiqui B.S., Ahmed S., Ghiasuddin M, Khan, A.U., 1994. Triterpenoids of Atriplex stocksii. Phytochemistry, 37, 1123–1125.
Singleton V.L., Rossi J.A., Jr., 1965. Colorymetry of total phenolics with phosphomolybdicphosphotungstic acid reagents. Am. J. Enol. Viticult. 16, 144–158.
Steinbach G., 1996. Leksykon przyrodniczy, zioła i owoce leśne. Świat Książki, Warszawa.
Wright K.H., Huber K.C., Fairbanks D.J., Huber C.S., 2002. Isolation and characterization of Atriplex hortensis and sweet Chenopodium quinoa starches. Cereal Chemistry 79(5), 715–719.
Yen G.C., Chen H.Y., 1995. Antioxidant activity of various tea extracts in relation to their antimutagenicity. J. Agric. Food Chem. 43, 27–32.
Zalewski W., 1971. Zagadnienie występowania różnych form azotu w warzywach w związku z nawożeniem azotowym. I. Metody oznaczania. Bromatol. Chem. Toksykol. 4(2), 147–154.
Download

Published
2010-12-31Monika Grzeszczuk 
West Pomeranian University of Technology in Szczecin
Dorota Jadczak 
West Pomeranian University of Technology in Szczecin
Anna Kawecka 
West Pomeranian University of Technology in Szczecin
Irena Długosz 
West Pomeranian University of Technology in SzczecinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)