DISTRIBUTION OF TREE-OF-HEAVEN, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, IN WROCŁAW, LOWER SILESIA, POLAND

Przemysław Bąbelewski

Agricultural University in WrocławAbstract

In 1998–2001, 2025 trees-of-heaven were recorded in 647 locations in Wrocław, Lower Silesia, Poland. They grew in a variety of habitats. Most were found in lowor high-density residential areas, commercial areas, and in city’s parks. These habitats were moderately to highly transformed and classified as euhemerobic, mainly β-euhemerobic. The mean level of their hemeroby was 61. This is probably an optimum level of hemeroby for tree-of-heaven growing in the urban environment. Because the highest concentration of the locations, where tree-of-heaven grows, was found in densely
developed areas of the urban thermal island, it is considered a thermophilic species adapted to urban conditions. Tree-of-heaven spreads largely spontaneously. It is a pioneer species colonising habitats unsuitable for other trees. Therefore, it is recommended for planting in urban areas, especially those situated in western Poland.

Keywords:

tree-of-heaven, Ailanthus altissima, Wrocław, Lower Silesia, Poland

Bugała W., 1991. Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. PWRiL, Warszawa, 590 pp.
Bugała W., Chylarecki H., Bojarczuk T., 1984. Dobór drzew i krzewów do obsadzania ulic i placów w miastach z uwzględnieniem kryteriów rejonizacji. Arboretum Kórnickie 29, 35–62.
Chmiel J., 1993. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażanie w wieku XIX i XX. Część I. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, 1, 202 pp.
Czekalski M., Kidawska G., 2003. Występowanie powojnika pnącego (Clematis vitalba L.) we Wrocławiu (Dolny Śląsk). Rocz. Dendrol. 51, 131–142.
Dubicka M., 1994. Wpływ cyrkulacji atmosfery na kształtowanie warunków klimatu (na przykładzie Wrocławia). Studia Geogr. 60, 295 pp.
Gutte P., Klotz S., Lahr Ch., Trefflich A., 1987. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle-eine vergleichende pflanzengeographische Studie. Folia Geobot. Phytotax. 22, 241–262.
Jackowiak B., 1990. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania. Wyd. Nauk. UAM 42, s. B, 232 pp.
Jackowiak B., 1993a. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, 2, 499 pp.
Jackowiak B., 1993b. Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Studium metodycznoproblemowe. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, 8, 227 pp.
Jackowiak B., 1998. The hemeroby concept in the evaluation of human influence on the urban flora of Viena. Phytocoenosis, vol. 10(N.S.), Suppl. Cartogr. Geobot. 9, Warszawa – Białowieża, 79–93.
Kowarik I., 1983a. Flora und Vegetation von Kinderspielplätzen in Berlin (West) – ein Beitrag zur Analyse städtischer Grünflächentypen. Verh. Berl. Bot. Ver. 2, Berlin, 3–49.
Kowarik I., 1983b. Zur Einbürgerung und zum pflanzengeographischen Verhalten des Götterbaumes (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) im französischen Mittelmeergebiet (Bas–Languedoc). Phytocoenologia 11 (3), 389–405.
Kowarik I., 1990. Zur Einführung und Ausbreitung der Robinie (Robinia pseudoacacia L.) in Brandenburg und zur Gehölzsukzession ruderaler Robinienbestände in Berlin. Vehr. Berl. Bit. Ver. 8, 33–67.
Kowarik I., Böcker R., 1984. Zur Verbreitung, Vergeschartung und Einbürgerung des Götterbaumes (Ailanthus altissima [Mill.] Swingle) in Mietteleuropa. Tuexenia 4, 9–29.
Kownas S., 1958. Zarośla Buddleja variabilis na gruzowiskach Szczecina. Rocz. Dendrol. 12, 461–464.
Krawiecowa A., Rostaski K., 1976. Zależność flory synantropijnej wybranych miast polskich od ich warunków przyrodniczych i rozwoju. Acta Univ. Wratisl. 303. Prace Botaniczne 221, 5–61.
Kunick W., 1984. Verbreitungskarten von Wildpflanzen als Bestandteil der Stadtbiotopkartierung dargestellt am Beispiel Köln. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie (Bern 1982) 12, 269–275.
Landolt E., 1991a. Die Entstehung einer mitteleuropäischen Stadtflora am Beispiel der Stadt Zürich. Ann. Bot. 49, 109–147.
Landolt E., 1991b. Distribution patterns of flowering plants in the city of Zürich. Modern ecology: basic and applied aspects. Elsevier Publ., Amsterdam, 807–822.
Pacyniak C., 1976. Rodzaj Ailanthus Desf. w Polsce i jego znaczenie dla zadrzewień miejskich. Rocz. Dendrol. 29, 113–120.
Pyšek P., 1989. On the richness of Central European urban flora. Preslia 61, 329–334.
Seneta W., 1991. Drzewa i krzewy liściaste (A-B). Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 181–184.
Sudnik-Wójcikowska B., 1998a. Czasowe i przestrzenne aspekty procesu synatropizacji flory na przykładzie wybranych miast Europy Środkowej. Wyd. UW, Warszawa, 165 pp.
Sudnik-Wójcikowska B., 1998b. The effect of temperature on the spatial diversity of urban flora.
Pthytocoenosis. Vol. 10 (N.S.). Suppl. Cartogr. Geobot. 9, Warszawa – Białowieża, 97–105.
Sudnik-Wójcikowska B., Moraczewski I. R., 1993. Floristic evaluation of anthropopressure zones in Warsaw. Feddes Repertorium 104, 81–92.
Sudnik-Wójcikowska B., Guzik J., 1998. Flora Warszawy – uzupełnienia. Antropofity. Dokumentacja (1987–1997). Wyd. UW, Warszawa, 21–40.
Sukopp H., 1969. Der einfluβ des Menshen auf die Vegetation. Vegetation 17, 360–371.
Sukopp H., 1972. Wandel von Flora und Vegetation in Mitteleuropa unter dem Einfluβ des Menshen. Ber. Landwirsch. 50, 112–130.
Sukopp H., 1978. Gehölzarten und – vegetation. Berlins. Mit. Dtsch. Dendrol. Ges. 70, 7–21.
Szymanowski M., 2002. Modeling of the Urban Heat Island of Wrocław [w:] Man end Climate in 20th Century. Dolnośląskie Wyd. Inform., Wrocław, 89–90.
Świerkosz K., 1993. Flora i zbiorowiska roślinne murów miasta Wrocławia. Acta Uniw. Wratisl. 370. Prace Botaniczne 53, 73–76.
Świerkosz K., 1994. Bluszcz pospolity (Hedera helix L.) we Wrocławiu. Rocz. Dendrol. 42, 37–47.
Download

Published
2005-12-31Przemysław Bąbelewski 
Agricultural University in WrocławLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)