Wpływ bobiku o wysokiej lub niskiej zawartości tanin na wyniki odchowu i wartość rzeźną kurcząt brojlerów. Część I. Wyniki odchowu i analizy rzeźnej kurcząt

ANNA MILCZAREK

Department of Animal Nutrition and Feed Management, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

MARIA OSEK

Department of Animal Nutrition and Feed Management, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, e-mail: amilczarek@uph.edu.pl


Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań było porównanie efektywności stosowania mieszanek z różnym udziałem bobiku wysoko- lub niskotaninowego w żywieniu kurcząt rzeźnych. Badania przeprowadzono na 160 kurczętach brojlerach Ross 308, przydzielonych losowo do 5 grup po 32 ptaki w każdej. Przez pierwsze 21 dni kurczęta żywiono mieszankami typu starter, a przez kolejne 14 dni – grower. Czynnikiem doświadczalnym były nasiona bobiku wprowadzone do mieszanek starter/grower według układu: grupa I (kontrolna) – bez bobiku, grupa II – 8%/15% nasion bobiku wysokotaninowego, grupa III – 16%/22% nasion bobiku wysokotaninowego, grupa IV – 8%/15% nasion bobiku niskotaninowego, grupa V – 16%/22% nasion bobiku niskotaninowego. Wykazano, że niezależnie od odmiany i udziału nasion bobiku w mieszankach starter/grower kurczęta brojlery uzyskały zbliżone (1864–1925 g) końcowe masy ciała przy podobnym (1,60–1,62 kg) zużyciu paszy. Nie odnotowano wpływu zastosowanego żywienia na wydajność rzeźną i udział mięśni w tuszkach kurcząt, aczkolwiek wprowadzenie bobiku do mieszanek istonie (P < 0,05) zmniejszyło otłuszczenie kurcząt. Wyniki badań pozwalają na zalecanie nawet większego udziału nasion bobiku (niezależnie od odmiany) w mieszankach, bowiem pozostał on bez wpływu na wyniki odchowu i istotnie zmniejszył otłuszczenie kurcząt brojlerów.

Słowa kluczowe:

kurczęta brojlery, wyniki odchowu, wartość rzeźna, bobik

Adak M.S., Kibritci M., 2016. Effect of nitrogen and phosphorus levels on nodulation and yield components in faba bean (Vicia faba L.). Legume Res. 39 (6), 991–994.

AOAC International, 2011. Official Methods of Analysis of AOAC Interna¬tional. Current through revision 4. 18th Edition. Gaithersburg, Maryland, USA.

BN-90/91160-42. Oznaczanie tannin.

Brévault N., Mansuy E., Crépon K., Bouvarel I., Lessire M., Rouillére H., 2003. Utilisation de différentes variétés de féveroles pour l’alimentation du poulet biologique. In: 5éme Journées Techniques Avicoles, ITAVI, Paris, 221–224.

Dal Bosco A., Ruggeri S., Mattioli S., Mugnai C., Sirri F., Castellini C., 2013. Effect of faba bean (Vicia faba var. minor) inclusion in starter and growing diet on performance, carcass and meat characteristics of organic slow-growing chickens. Ital. J. Anim. Sci. 12 (4), 76, 472–478.

Diaz D., Morlacchini M., Masoero F., Moschini M., Fusconi G., Piva G., 2006. Pea seeds (Pisum sativum), faba beans (Vicia faba var. minor) and lupin seeds (Lupinus albus var. multitalia) as protein sources in broiler diets: effect of extrusion on growth performance. Ital. J. Anim. Sci. 5, 43–53.

Duc G., Marget R.P., Esnault, Le Guen J., Bastianelli D., 1999. Genetic variability for feeding value of faba bean seeds (Vicia faba): Comparative chemical composition of isogenics involving zerotannin and zero-vicine genes. J. Agric. Sci. (Camb.) 133, 185–196.

Fordoński G., Pszczółkowska A., Krzebietke S., Olszewski J., Okorski A., 2015. Yield and mineral composition of seeds of leguminous plants and grain of spring wheat as well as their residual effect on the yield and chemical composition of winter oilseed rape seeds. J. Elementol. 20 (4), 82 –838.

Goering H.K., Van Soest P.J., 1970. Forage fiber analysis. USDA Agriculture Handbook, 379– 381.

Hanczakowska E., Świątkiewicz M., 2014. Legume seeds and rapeseed press cake as replacers of soybean meal in feed for fattening pigs. Ann. Anim. Sci. 14 (4), 921–394.

Janssen W.M.M.A., 1989. European Table of Energy Values for Poultry Feedstuffs. 3rd edn. Working Group No. 2 of the European Branch, World’s Poult. Sci. Assoc., Beekbergen.

Kiarie E., Lopez P., Furedi C., Nyachoti C.M., 2013. Amino acids and energy utilization in zero-tannin faba bean and co-fermented wheat and corn dried distillers grains with solubles fed to growing pigs. J. Anim. Sci. 91, 1728–1735.

Koivunen E., Partanen K., Perttilä S., Palanderd S., Tuunainena P., Valajae J., 2016. Digestibility and energy value of pea (Pisum sativum L.), faba bean (Vicia faba L.) and blue lupin (narrow-leaf) (Lupinus angustifolius) seeds in broilers. Anim. Feed Sci. Tech. 218, 120–127.

Korol W., Przegalińska B., 1994. Ocena metod szacowania aktywności antytrypsynowej nasion strączkowych. Biul. Nauk. Przem. Pasz. 3 (4), 5–13.

Laudadio V., Ceci E., Tufarelli V., 2011. Productive traits and meat fatty acid profile of broiler chickens fed diets containing micronized fava beans (Vicia faba L. var. minor) as the main protein source. J. Appl. Poul. Res. 20 (1), 12–20.

Masey O’Neill H.V, Rademacher M., Mueller-Harvey I., Stringano E., Kightley S., Wiseman J., 2012. Standardised ileal digestibility of crude protein and amino acids of UK-grown peas and faba beans by broilers. Anim. Feed Sci. Tech. 175, 158– 167.

Milczarek A., Osek M., 2016. Partial replacement of soya bean with low-tannin faba bean varieties (Albus or Amulet): effects on growth traits, slaughtering parameters and meat quality of Pulawska pigs. Ann. Anim. Sci. 16 (2), 477–487.

Moschini M., Masoero F., Prandini A., Fusconi G., Morlacchini M., Piva G., 2005. Raw pea (Pisum sativum), raw faba bean (Vicia faba var. minor) and raw lupin (Lupinus albus var. multitalia) as alternative protein sources in broiler diets. Ital. J. Anim. Sci. 4, 59–69.

Nalle C.L., Ravindran V., Ravindran G., 2010. Evaluation of faba beans, white lupines and peas as protein source in broiler diets. International J. Poult. Sci. 9 (6), 567–573.

Osek M., Milczarek A., Klocek B., Turyk Z., Jakubowska K., 2013. Effectiveness of mixtures with the Fabaceae seeds in broiler chicken feeding. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica 31 (4), 77–86.

Perella F., Mugnai C., Dal Bosco A., Sirri F., Cestola E., Castellini C., 2009. Faba bean (Vicia faba var. minor) as a protein source for organic chickens: performance and carcass characteristics. Ital. J. Anim. Sci. 8, 575–584.

Normy żywienia drobiu. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz, 2005. Red. S. Smulikowska, A. Rutkowski. Wyd. 3, IFŻZ PAN, Jabłonna.

Shargh M.S., Azari M.A., 2010. Determination of the optimum inclusion level of faba beans in diet of broiler chicks. Indian J. Anim. Sci. 80 (9), 940–942.

Serrano J., Puupponen-Pimia R., Dauer A., Aura A.M., Saura-Calixto F., 2009. Tannins: Current knowledge of food sources, intake, bioavailability and biological effects. Mol. Nutr. Food Res. 53, 310–329.

Statistica ver. 12.5 (data analysis software system), 2015. StatSoft, Inc., Tulsa, www.statsoft.com.

Sterling, K.G., Costa E.F., Henry M.H., Pesti G.M., Bakalli R.I., 2002. Responses of broiler chickens to cottonseed and soybean meal-based diets at several protein levels. Poult. Sci. 81, 217–226.

Usayran N.N., Sha’ar H., Barbour G.W., Yau S.K., Maalouf F., Farran M.T., 2014. Nutritional value, performance, carcass quality, visceral organ size, and blood clinical chemistry of broiler chicks fed 30% tannin-free fava bean diets. Poult. Sci. 93, 2018–2027.

Wijtten P.J.A., Lemme A., Langhout D.J., 2004. Effects of different dietary ideal protein levels on male and female broiler performance during different phases of life: single phase effects, carryover effects, and interactions between phases. Poult. Sci. 83, 2005–2015.

Woyengo T.A., Nyachoti C.M., 2012. Ileal digestibility of amino acids for zero tannin faba bean (Vicia faba L.) fed to broiler chicks. Poult. Sci. 91, 439–443.

Vilariño, M., Métayer, J.P., Crépon, K., Duc, G., 2009. Effects of varying vicine, convicine and tannin contents of faba bean seeds (Vicia faba L.) on nutritional values for broiler chicken. Anim. Feed Sci. Tech. 30, 114–121.

Zawadzki W., Wincewicz E., Biowska M., Graczyk S., Malicki A., Kozak M., 2010. Investigation on the effect of high- and low- tannin horse bean seeds on selected hematological and biochemical parameters of rats. Med. Wet. 66 (10), 711–715.

Zijlstra R.T., Lopetinsky K., Beltranena E., 2008. The nutritional value of zero-tannin faba bean for grower-finisher pigs. Can. J. Anim. Sci. 88 (2), 293–302.

Ziołecki J., Doruchowski W., 1989. Metody oceny wartości rzeźnej. COBRD, Poznań, 1–22.


Opublikowane
2017-03-27ANNA MILCZAREK 
Department of Animal Nutrition and Feed Management, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
MARIA OSEK 
Department of Animal Nutrition and Feed Management, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, e-mail: amilczarek@uph.edu.plLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora