Wpływ sezonu produkcji na podstawowy skład chemiczny i zawartość składników mineralnych w mleku produkowanym w gospodarstwach niskonakładowych

JOLANTA KRÓL

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

ZYGMUNT LITWIŃCZUK

Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

ALICJA MATWIJCZUK

Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

W 969 próbkach mleka pobranych w gospodarstwach niskonakładowych od krów rasy białogrzbietej (331), polskiej czerwonej (324) i simentalskiej (314) oznaczono zawartość białka, tłuszczu, laktozy i suchej masy. Grupę odniesienia stanowiły 243 próbki mleka pobrane od krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej użytkowanych w systemie intensywnym (żywienie TMR). W reprezentatywnej liczbie próbek (180) oznaczono także zawartość makro- (Ca, Na, K i Mg) i mikroelementów (Cu, Fe, Zn i Mn). Próbki pobierano w sezonie wiosenno-letnim i jesienno-zimowym. Wykazano, że mleko produkowane w gospodarstwach niskonakładowych utrzymujących lokalne rasy krów charakteryzowało się większą wartością odżywczą, w tym większą zawartością Na, Mg, Cu i Mn w porównaniu z mlekiem pozyskiwanym od krów użytkowanych w systemie intensywnym. Sezon produkcji miał istotny wpływ na skład chemiczny mleka produkowanego systemem niskonakładowym, przy czym większą zawartością podstawowych składników charakteryzowało się mleko z sezonu jesienno-zimowego. Nie stwierdzono natomiast jednoznacznych zależności sezonowych w zawartości składników mineralnych w mleku.

Słowa kluczowe:

mleko, skład chemiczny, zawartość składników mineralnych, system niskonakładowy

Arancibia V., Peña C., Segura R., 2006. Evaluation of powdered infant formula milk as chelating agent for copper under simulated gastric conditions of a baby’s stomach. Anal. Sci. 22 (9), 1197–1200.

Auldist M. J., Marett L. C., Greenwood J. S., Hannah M., Jacobs J. L., Wales J., 2013. Effects of different strategies for feeding supplements on milk production responses in cows grazing a restricted pasture allowance. J. Dairy Sci. 96 (2), 1218–1231.

Bargo F., Muller L.D., Delahoy J.E., Cassidy T.W., 2002. Performance of high producing dairy cows with three different feeding systems combining pasture and Total Mixed Rations. J. Dairy Sci. 85 (11), 2948–2963.

Barłowska J., Chabuz W., Król J., Szwajkowska M., Litwińczuk Z., 2012. Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka produkowanego w systemie intensywnym i tradycyjnym w 3 rejonach wschodniej Polski. Żywn. Nauka Technol. Jakość 4 (83), 122–135.

Barłowska J., Wolanciuk A., Kędzierska-Matysek M., Litwińczuk Z., 2013. Wpływ sezonu produkcji na podstawowy skład chemiczny oraz zawartość makro- i mikroelementów w mleku krowim i kozim. Żywn. Nauka Technol. Jakość 6 (91), 69–78.

Bilik K., Łopuszańska-Rusek M., 2011. Effect of organic and conventional feeding of Red-and- -White cows on productivity and milk composition. Ann. Anim. Sci. 10 (4), 441–458.

Gaucheron F., 2005. The minerals of milk. Reprod. Nutr. Dev. 45, 473–483.

Hosnedlova B., Travnicek J., Chrastny V., 2005. Zink and copper concentration in milk of dairy cows in the South Bohemia region. ISAH 1, 256–259.

Khalili H., Mäntysaari P., Sariola J., Kangasniemi R., 2006. Effect of concentrate feeding strategy on the performance of dairy cows fed total mixed rations. Agr. Food Sci. 15 (3), 268–279.

Król J., Litwińczuk Z., Brodziak A., Kędzierska-Matysek M., 2012. Content of selected essential and potentially toxic trace elements in milk of cows maintained in eastern Poland. J. Elementol. 17 (4), 597–608.

Król J., Litwińczuk Z., Litwińczuk A., Brodziak A., 2008. Content of protein and its fractions in milk of Simental cows with regard to a rearing technology. Ann. Anim. Sci. 1, 57–61.

Kuczyńska B., Nałęcz-Tarwacka T., Puppel K., Gołębiewski M., Grodzki H., Slósarz J., 2011. The content of bioactive components in milk depending on cow feeding model in certified ecological farms. J. Res. Appl. Agric. Engng. 56 (4), 7–13.

Litwińczuk Z., 2011. Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących.

PWRiL, Warszawa.

Litwińczuk Z., Barłowska J., Chabuz W., Brodziak A., 2012. The nutritional value and technological suitability of milk from cows of 3 Polish breeds included in the programme of genetic resources conservation. Ann. Anim. Sci. 12 (3), 423–432.

Majewska A., 2006. Ochrona zasobów genetycznych w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wiad. Zootech. 44, 4, 3–8.

Malbe M., Otstavel T., Kodis I., Viitak A., 2010. Content of selected micro and macro elements in dairy cows’ milk in Estonia. Agron. Res. 8, 323–326.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1662/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Dz.Urz. UE L 320 z 18.11.2006.

Sola-Larrañaga C., Navarro-Blasco I., 2009. Chemometric analysis of minerals and trace elements in raw cow milk from the community of Navarra, Spain. Food Chem. 112, 189–196.

Śmigielska H., Lewandowicz G., Gawęcki J., 2005. Bioelements in food. Przem. Spoż. 7, 28–32.

Zielińska K.J., Grzybowski R.A., Stecka K.M., Suterska A.M., Miecznikowski A.H., 2008. Wpływ stosowania preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego w procesie kiszenia runi łąkowej na jakość mleka w gospodarstwach ekologicznych. J. Res. Appl. Agric. Engng. 52 (4), 153–158.
Pobierz

Opublikowane
2016-07-27JOLANTA KRÓL 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ZYGMUNT LITWIŃCZUK 
Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ALICJA MATWIJCZUK 
Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>