Wzrost, plon i składniki chemiczne surowca wybranych odmian nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.)

RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinAbstrakt

Badania prowadzono w latach 2010 i 2012 w celu określenia wpływu odmiany na wzrost, plon i skład chemiczny surowca nagietka lekarskiego. Obiektem badań były rośliny 3 odmian nagietka: ‘Pacific Persimon Beauty’, ‘Radio Brzoskwiniowy’ i ‘Santana Słomkowożółty’, różniące się intensywnością barwy kwiatów. Badane odmiany nagietka charakteryzowały się istotnym zróżnicowaniem pod względem średniej wysokości rośliny i średnicy kwiatostanu oraz porównywalnym plonem surowca. Średni plon świeżej i powietrznie suchej masy koszyczków wynosił odpowiednio: 9,7 i 1,6 kg · 100 m–2. Stwierdzono zróżnicowany udział kwiatostanów pełnych w ogólnej ich liczbie, który był najkorzystniejszy u odmiany o kwiatach żółtych (‘Santana Słomkowżółty’). Badane rośliny nagietka gromadziły średnio w 100 g powietrznie suchej masy kwiatostanów 2,03 g karotenoidów ogółem. Udział β-karotenu w karotenoidach ogółem wynosił średnio 61,3%. Istotnie najwięcej karotenoidów ogółem i β-karotenu stwierdzono w 100 g masy surowca odmiany ‘Radio Brzoskwiniowy’ (odpowiednio: 2,29 i 2,00 g). Zawartość flawonoidów w badanym surowcu mieściła się w zakresie od 0,10 do 0,36%, w zależności od odmiany.

Słowa kluczowe:

Asteraceae, rośliny lecznicze, plon surowca, karotenoidy, flawonoidy

Berimavandi A.R., Hashemabadi D., Ghazian M.V.F., Kaviani B., 2011. Effects of plant density and sowing date on the growth, flowering and quantity of essential oil of Calendula officinalis L. J. Med. Plant. Res. 5 (20), 5110–5115.

Biesiada A., Sokół-Łętowska A., Kucharska A., 2007. Wpływ odmiany na aktywność antyoksydacyjną nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.). Rocz. AR w Poznaniu 383, Ogrodnictwo 41, 421–425.

Ćetković G.S., Djilas S.M., Čanadanović-Brunet J.M., Tumba V.T., 2004. Antioxidant properties of marigold extracts. Food Res. Int. 37, 643–650.

Cromack H.T.H., Smith J.M., 1998. Calendula officinalis – production potential and crop agronomy in southern England. Ind. Crop. Prod. 7, 223–229.

Farmakopea Polska VIII, 2008. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa.

Khalid K.A., Teixeira da Silva J., 2010. Yield, essential oil and pigment content of Calendula officinalis L. flower heads cultivated under salt stress conditions. Sci. Hort. 126, 297–305.

Khalid K.A., Teixeira da Silva J., 2012. Biology of Calendula officinalis Linn.: Focus on pharmacology, biological activities and agronomic practices. Med. Aromat. Plant Sci. Biotechnol. 6 (1), 12–27.

Kishimoto S., Maoka T., Sumitomo K., Ohmiya A., 2005. Analysis of carotenoid composition in petals of calendula (Calendula officinalis L.). Biosci. Biotechnol. Biochem. 69 (11), 2122–2128.

Król B., 2011. The effect of different nitrogen fertilization rates on yield and quality of marigold (Calendula officinalis L. ‘Tokaj’) raw material. Acta Agrobot. 64 (3), 29–34.

Król B., 2012. Yield and chemical composition of flower heads of selected cultivars of pot marigold (Calendula officinalis L.). Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11 (1), 215–225.

Mlcek J., Rop O., 2011. Fresh edible flowers of ornamental plants – A new source of nutraceutical foods. Trends Food Sci. Tech. 22, 561–569.

Naguib N.Y., Khalil M.Y., El Sherbeny S.E., 2005. A comparative study on the productivity and chemical constituents of various sources and species of calendula plants as affected by two foliar fertilizers. J. Appl. Sci. Res. 1 (2), 176–189.

Paim L.F.N.A., Fontana M., Winkler M., Grando A.A., Muneron T.L., Júnior W.A.R., 2010. Assessment of plant development, morphology and flavonoid content in different cultivation treatments of Calendula officinalis L., Asteraceae. Rev. Bras. Farmacogn. 20 (6), 974–980.

Pintea A., Bele C., Andrei S., Socaciu C., 2003. HPLC analysis of carotenoids on four varieties of Calendula officinalis L. flowers. Acta Biol. Szeged. 47 (1–4), 37–40.

PN-90 A-75101/12:1994. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości sumy karotenoidów i β-karotenu. Wyd. Normal. Alfa-Wero, ISBN 83-7001-835-1.

Pop G., Alexa E., Militaru A.V., 2009. Antioxidant polyphenol and flavone contents in correlation with cultivation technology for Calendula officinalis L. Ann. Univ. Oradea, Fascicula Biol. 16 (1), 102–104.

Rahmani N., Daneshian J., Farahani H.A., Taherkhani T., 2011. Evaluation of nitrogenous fertilizer influence on oil variations of calendula (Calendula officinalis L.) under drought stress conditions. J. Med. Plant. Res. 5 (5), 696–701.

Raal A., Kirsipuu K., 2011. Total flavonoid content in varieties of Calendula officinalis L. originating from different countries and cultivated in Estonia. Nat. Prod. Res. 25 (6), 658–662.

Szakiel A., Ruszkowski D., Janiszewska W., 2005. Saponins in Calendula officinalis L. – structure, biosynthesis, transport and biological activity. Phytochem. Rev. 4, 151–158.
Pobierz

Opublikowane
2014-06-18RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>