Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ nawożenia dolistnego na ciemnienie miąższu bulw wybranych odmian ziemniaka

BERNADETTA BIENIA

Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno
https://orcid.org/0000-0002-8752-2295

BARBARA SAWICKA

Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
https://orcid.org/0000-0002-8183-7624

BARBARA KROCHMAL-MARCZAK

Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno


Abstrakt

Celem badań było określenie wpływu nawozów dolistnych z zawartością makro- i mikroelementów stosowanych w formie chelatów na ciemnienie miąższu bulw wybranych jadalnych odmian ziemniaka. Badania oparto na 3-letnim (2013–2015) doświadczeniu polowym przeprowadzonym w Haczowie (49°40'N, 21°54'E), na glebie brunatnej, lekko kwaśnej. Eksperyment założono metodą losowanych podbloków, gdzie czynnikami I rzędu było nawożenie dolistne: Fortis Zn Mn + Fortis Aminotop (A), Fortis B Mo + Ferti Agro (B), Fortis Zn Mn + Fortis B Mo (C) i obiekt standardowy, bez nawożenia dolistnego (0). Czynnikami II rzędu były 4 jadalne odmiany ziemniaka wszystkich klas wczesności (‘Viviana’, ‘Vineta’, ‘Agnes’, ‘Jelly’). Istotne różnice ciemnienia miąższu bulw wywołane stosowaniem nawożenia dolistnego obserwowano jedynie w przypadku bulw po 24 h od ugotowania. Aplikacja nawozów Fortis B Mo + Ferti Agro oraz Fortis Duotop Zn Mn + Fortis Aminotop w największym stopniu ograniczały ciemnienie miąższu bulw części wierzchołkowej. Czynnik genetyczny różnicował w największym stopniu ciemnienie miąższu bulw surowych i po ugotowaniu. Badane odmiany wykazały zróżnicowaną reakcję na nawozy dolistne.

Słowa kluczowe:

ziemniak, nawożenie dolistne, ciemnienie miąższu

Boligłowa E., 1995. Wpływ dolistnego dokarmiania na plonowanie i jakość bulw ziemniaka. Rozpr. Habil. 41, Wyd. WSRP w Siedlcach, pp. 79.

Fageria N.K., Filho B.M.P., Moreira A., Guimarӑes C.M., 2009. Foliar fertilization of crop plants. J. Plant Nutr. 32, 1044–1064.

Grudzińska M., 2009. Czynniki wpływające na ciemnienie miąższu bulw surowych i po ugotowaniu. Ziemn. Pol. 4, 33‒36.

Hamouz K., Lachman J., Hejtmankowa P., Pazderu M., Cizek M., Dvorak P., 2010. Effect of natural and growing conditions on the content of phenolics in potatoes with different flesh color. Plant Soil Environ. 56(8), 368‒374.

Kamiński P., 2015. Ocena stabilności plonu i właściwości kulinarnych bulw ziemniaka odpornego na Phytophthora infestans. PhD Thesis, IHAR-PIB, Radzików, pp. 194.

Keutgen A., Pobereżny J., Wszelaczyńska E., Murawska B., Spychaj-Fabisiak E., 2014. Wpływ przechowywania na procesy ciemnienia bulw ziemniaka (Solanum tuberosum L.) i ich właściwości prozdrowotne. Inż. Apar. Chem. 2, 86‒88.

Kołodziejczyk M. 2014. Wpływ warunków opadowo-termicznych na plonowanie średnio późnych i późnych odmian ziemniaka jadalnego. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 68(3), 1‒10.

Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Kulig B., Oleksy A., Lepiarczyk A. 2013. Ocena plonowania, składu chemicznego i jakości bulw wybranych odmian ziemniaka skrobiowego. Inż. Roln. 3(146), 123‒130.

Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Bienia B., 2016. Wpływ przechowywania oraz warunków meteorologicznych na jakość miąższu bulw ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym. Fragm. Agron. 33(2), 44–54.

Mousavi S.R. Galavi M., Ahmadvand G., 2007. Effect of zinc and manganese foliar application on yield, quality and enrichment on potato (Solanum tuberosum L.). Asian J. Plant Sci. 6, 1256‒1260.

Noaema A.H., 2018. The effectiveness of foliar fertilization of several cultivars of potato (Solanum tuberosum L.) under conditions of the South-Eastern Poland. PhD Thesis, UP Lublin, 211 pp.

Płaza A., Makarewicz A. 2014. Wartość konsumpcyjna ziemniaków nawożonych wsiewkami międzyplonowymi w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji. Ziemn. Pol. 4, 15‒17.

Roztropowicz S. (red.), 1999. Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. IHAR, oddz. Jadwisin, pp. 50.

Sawicka B., 1991. Studia nad zmiennością wybranych cech oraz degeneracją różnych odmian ziemniaka w rejonie bialskopodlaskim. Rozpr. Nauk. AR w Lublinie, 141. pp. 78.

Sawicka B., 2000. Wpływ technologii produkcji na jakość bulw ziemniaka. Pam. Puł. 120, 411‒414.

Sawicka B., Krochmal-Marczak B., 2009. Wpływ stosowania nawozu dolistnego Insol 7 i bioregulatora Asahi SL na zdrowotność bulw kilku odmian ziemniaka. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 64(2), 29–38.

Sawicka B., Kuś J., Barbaś P., 2006. Ciemnienie miąższu bulw ziemniaka w warunkach ekologicznego i integrowanego systemu uprawy. Pam. Puł. 142, 445‒457.

Singh J., Singh M., Jain A., Bhardwaj S., Singh A., Singh D.K., Bhushan B., Dubey S.K., 2013. An introduction of plant nutrients and foliar fertilization: a review. In: Precision farming: a new approach. Daya Publishing Company, New Delhi, 252‒320.

Szewczuk C., Sugier D., 2009. Ogólna charakterystyka i podział nawozów dolistnych oferowanych na polskim rynku. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 64(1), 29‒36.

Trawczyński C., 2015. Kompleksowe odżywianie ziemniaka na bazie nawozów nowej generacji. Ziemn. Pol. 3, 14‒18.

Villa M.R., Rodriguez L.E., Gomez J.M., 2011. Effect of edaphic and foliar management of manganese on the field of the Criolla Colombia cultivar. Agron. Colomb. 29(3), 447‒454.

Wang-Pruski G., Nowak J., 2004. Potato after-cooking darkening. Am. J. Potato Res. 81(1), 7‒16.

Wibowo C., Wijaya K., Sumartono G.H., Pawelzik E., 2014. Effect of Potassium Level on Quality traits of Indonesian Potato Tubers. Asia Pacific J. Sustain. Agric. Food Energy (APJSAFE) 2(1), 11‒16.

Wojdyła T., 1997. Smakowitość bulw ziemniaka w zależności od zastosowanych fungicydów i nawożenia azotem. Fragm. Agronom. 4, 5‒17.

Wojdyła T., 2013. Cechy konsumpcyjne bulw wybranych odmian ziemniaka po zbiorze i po przechowywaniu w zależności od nawożenia mineralnego. Wyd. Uczeln. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz, pp. 153.

Wróbel S., 2012. Wpływ nawożenia ziemniaka odmiany Jelly dolistnymi preparatami YaraVita Ziemniak oraz Actisil na plon i cechy jego jakości. Biul. IHAR 266, 295‒306.

Wszelaczyńska E., 2004. Wpływ nawożenia magnezem na zawartość kwasów organicznych i ciemnienie miąższu bulw ziemniaka odmiany Mila. Acta Sci. Pol. Agricultura 3(1), 175‒186.

Zgórska K., 2012. Ziemniak − surowiec do produkcji żywności wygodnej i minimalnie przetworzonej. In: J. Chotkowski (ed.), Produkcja i rynek ziemniaka. Wieś Jutra, Warszawa, 324‒333.

Zgórska K., Grudzińska M., 2012. Zmiany wybranych cech jakości bulw ziemniaka w czasie przechowywania. Acta Agrophys. 19(1), 203‒214.

Żołnowski A.C., 2013. Studia nad zmiennością plonowania i jakością ziemniaka jadalnego (Solanum tuberosum L.) w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Rozprawy i Monografie UWM Olsztyn. 191, pp. 259.


Opublikowane
27-12-2019BERNADETTA BIENIA 
Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno https://orcid.org/0000-0002-8752-2295
BARBARA SAWICKA 
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin https://orcid.org/0000-0002-8183-7624
BARBARA KROCHMAL-MARCZAK 
Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Dmochowskiego 12, 38-400 KrosnoLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>