Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ gospodarki bezobornikowej na jakość korzeni buraka cukrowego

Marian Wesołowski

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158, Poland

Michał Bętkowski

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158, Poland

Marta Kokoszka

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158, PolandAbstrakt

An assessment of mineral components and the content of nutrients in sugar beet roots, grown on loess soil (good wheat complex, IIIa class), enriched with FYM, wheat straw, catch crop greenmass or mineral fertilisers was the aim of the study. The influence of two protection levels of sugar beet plants from agrophags (weeds, diseases, and pests) on quality characteristics of roots was also compared. The results came from a field experiment performed in 1992-1994 in the Lublin Region. It was proved that the chemical composition of sugar beet roots (PN-Mono 4 cultivar) substantially depended on the course of weather conditions through the sugar beet vegetation period. The roots amassed more dry matter and accumulated more crude protein, crude and true ash and molasses-inducing potassium in it during the dry vegetation season, while they accumulated more α-amino-N, sodium, and crude fibre when the growing season was wet. Deterioration of root processing quality occurred under sugar beet cultivation on FYM: potassium, sodium and α-amino-N increased in those conditions. The least harmful nitrogen and crude ash was found in the roots from the soil enriched with mineral fertilisers or winter wheat straw or catch crop (white mustard). Alpha-Amino-Nitrogen increased under a higher level protection of sugar beet plants from weeds, diseases and pests.

Słowa kluczowe:

sugar beet, farmyard manure, root chemical composition

Buczak E. 1964. Wpływ zielonych nawozów poplonowych letnich i międzyplonowych ozimych na wytwarzanie azotanów i wzrost substancji organicznej w glebie. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 83, 3, 619-638.
Ceglarek F., Gąsiorowski A., Gąsiorowska B. 1985. Wpływ zróżnicowanego zawożenia organicznego i mineralnego na wysokość i jakość plonów buraków cukrowych. Zesz. Nauk. WSR-P w Siedlcach, Ser. Rolnictwo 5, 50-67.
Ceglarek F., Płaza A. 1995. Plonowanie buraka cukrowego w zależności od badanych sposobów pielęgnacji. Zesz. Nauk. WSR-P w Siedlcach, Ser. Rolnictwo 39, 47-55.
Ceglarek F., Płaza A., Buraczyńska D. 1995. Wpływ herbicydów na stopień zachwaszczenia i plonowanie buraka cukrowego. Cz. II. Wpływ sposobów pielęgnacji na plonowanie i jakość przemysłową buraka cukrowego. Zesz. Nauk. WSR-P w Siedlcach, Ser. Rolnictwo 37, 95-102.
Kalinowska-Zdun M., Podlaska J., Polubiec E. 1978. Wpływ różnych poziomów nawożenia NPK na plon i wartość technologiczną buraków cukrowych w Polsce Centralnej. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 103, 4, 7-23.
Klupczyński Z. 1971. Wartość nawozowa roślin niemotylkowych uprawianych na zielony nawóz w poplonie ścierniskowym. Pam. Puł. 50, 87-96.
Kostka-Gościniak D., Szymczak-Nowak J., Nowakowski M., Sitarski A., Wąsacz E., Banaszak H. 2000. Wpływ nawożenia słomą i obornikiem na jakość przetwórczą wybranych odmian bura-ka cukrowego. Folia Univ. Agric. Stetin. 211, Agricultura 84, 175-178.
Kuszelewski L. 1970. Studia nad słomą jako nawozem organicznym. Cz. I. Wartość nawozowa słomy z dodatkiem nawozów azotowych. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 97, 1, 79-94.
Malicki L. 1965. Wartość okryw roślinnych w uprawie buraków cukrowych na glebie wytworzonej z lessów. Annales UMCS, Sec. E, 20, 133-172.
Miczyński J., Siwicki S. 1959. Studia nad zielonym nawożeniem buraków cukrowych. Biul. IHAR 2/3, 39-60.
Podstawka E. 1983/1984. Studia nad deszczowaniem i nawożeniem mineralnym buraków cukrowych na rędzinie. Cz. II. Wartość technologiczna i paszowa buraków cukrowych. Annales UMCS, Sec. E, 34, 105-116.
Rozbicki J., Kalinowska-Zdun M. 1991. Badania nad siewami punktowymi buraka cukrowego. Cz. III. Wpływ odmian, odległości w rzędzie i nawożenie azotem na cechy jakościowe plonu. Rocz. Nauk Rol., Ser. A,109, 2, 47-56.
Rozbicki J., Kalinowska-Zdun M. 1993. Badania nad wpływem struktury morfologicznej łanu na plon i wartość technologiczną buraka cukrowego na tle sposobu siewu i nawożenia azotem. Cz. II. Plon sacharozy i wartość technologiczna korzeni. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 110, 1/2, 77-84.
Rudnicki F., Dębowski G. 1994. Wpływ obsady roślin na plony i technologiczną jakość buraka cukrowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 414, 127-132.
Rudnicki F., Wasilewski P., Kotwica K. 1993. Wzrost i plonowanie buraka cukrowego w zależności od warunków wodno-termicznych. Fragm. Agron. 2, 63-75.
Seredyn Z., Kowalski M. 1990. Wpływ nawożenia NPK i obsady roślin na plonowanie odmian buraka cukrowego. Fragm. Agron. 2, 48-55.
Słowiński J., Nowak W., Gospodarczyk F. 1995. Wartość nawozowa wybranych poplonów ścierniskowych na tle obornika dla buraka cukrowego. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Ser. Rolnictwo 262, 9-20.
Wesołowski M., Bętkowski M. 1997. Sposób użyźniania stanowiska a plonowanie buraka cukrowego. Biul. IHAR 202, 145-148.
Wesołowski M., Bętkowski M. 2000. Wpływ sposobu regeneracji stanowiska na plonowanie i zachwaszczenie buraka cukrowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 470, 173-180.
Wesołowski M., Bętkowski M. 2001. Reakcja buraka cukrowego na warunki gospodarki bezobornikowej. Fragm. Agron. 4, 78-87.
Pobierz

Opublikowane
31-12-2003Marian Wesołowski 
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158, Poland
Michał Bętkowski 
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158, Poland
Marta Kokoszka 
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora