Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Plon i zawartość białka ogółem w mieszankach łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym uprawianych na zieloną masę w rolnictwie zrównoważonym

Anna Płaza

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, Polska
https://orcid.org/0000-0002-2008-1843

Robert Rudziński

Wydział Inżynierii i Ekonomii, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Ciechanów, Polska
https://orcid.org/0000-0003-3519-9657

Rafał Górski

Wydział Inżynierii i Ekonomii, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Ciechanów, Polska
https://orcid.org/0000-0002-5076-3028


Abstrakt

Postępujące zmiany klimatyczne oraz wzrost poziomu zanieczyszczenia środowiska powoduje konieczność poszukiwania upraw o stabilnym plonowaniu i jak najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko naturalne. W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 2016–2018, które miały na celu ocenę plonowania i zawartości białka ogółem w mieszankach łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym. W doświadczeniu badano dwa czynniki: I. udział komponentów w mieszance: łubin wąskolistny – siew czysty 100%, pszenżyto jare – siew czysty 100%, łubin wąskolistny 75% + pszenżyto jare 25%, łubin wąskolistny 50% + pszenżyto jare 50%, łubin wąskolistny 25% + pszenżyto jare 75%; II. termin zbioru: faza kwitnienia łubinu wąskolistnego (BBCH 65), faza płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistny (BBCH 79). Największy plon świeżej i suchej masy uzyskano z mieszanki łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym o równym udziale obu komponentów zebranej w fazie płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego. Spośród mieszanek największą zawartością białka ogółem charakteryzowała się mieszanka łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym o udziale komponentów odpowiednio 75% + 25% zebrana w fazie kwitnienia łubinu wąskolistnego.

Słowa kluczowe:

łubin wąskolistny, pszenżyto jare, plon świeżej masy, białko ogółem

Agegnehu G., Ghizaw A., Sinebo W., 2006. Yield performance and land-use efficiency of barley and faba bean mixed cropping in Ethiopian highlands. Eur. J. Agron. 25(3), 202207. https://doi.org/10.1016/j.eja.2006.05.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.eja.2006.05.002

Amine-Khodja I.R., Boscari A., Riah N., Kechid M., Maougal R.T., Belbekri N., Djekoun A., 2022. Impact of two strains of Rhizobium leguminosarum on the adaptation to terminal water deficit of two cultivars Vicia faba. Plants 11(4), 515. https://doi.org/10.3390/plants11040515 DOI: https://doi.org/10.3390/plants11040515

Ayub M., Shoaib M., 2009. Studies on fodder yield and quality of sorghum grown alone and in mixture with guara under different planting techniques. Pakistan J. Agric. Sci. 46(1), 25–29.

Bacchi M., Monti M., Calvi A., Lo Presti E., Pellicanò A., Preiti G., 2021. Forage potential of cereal/legume intercrops: agronomic performances, yield, quality forage and LER in two har-vesting times in a mediterranean environment. Agronomy 11(1), 121. https://doi.org/10.3390/agronomy11010121 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy11010121

Bojarszczuk J., Księżak J., Staniak M., 2014. Evaluation of yielding of oat – pea mixtures cultivated in organic farming. J. Res. Applic. Agric. Eng. 59(3), 12–17.

Buraczyńska D., Ceglarek F., 2009. Plon i skład chemiczny nasion mieszanek strączkowo – zbożo-wych. Fragm. Agron. 26(3), 15 – 24.

Faligowska A., Selwet M., Panasiewicz K., Szymańska G., 2014. Quality and hygienic conditions of white lupin silage, affected by forage stage of growth and use of silage additives. Turk. J. Field Crops. 19(2), 252–257. DOI: https://doi.org/10.17557/tjfc.18561

Gecaitė V., Arlauskienė A., Cesevičienė J., 2021. Competition effects and productivity in oat–forage legume relay intercropping systems under organic farming conditions. Agriculture 11(2), 99. https://doi.org/10.3390/agriculture11020099 DOI: https://doi.org/10.3390/agriculture11020099

Komisja Europejska, 2019. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejski Zielony Ład, COM(2019) 640 final.

Komisja Europejska, 2020. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Unijna stra-tegia na rzecz bioróżnorodności 2030 Przywracanie przyrody do naszego życia COM(2020) 380 final.

Kotecki A. (red.), 2014. Współrzędna uprawa bobiku i łubinu żółtego z pszenżytem jarym. Wyd. UP Wrocław, ss. 104.

Kotwica K., Rudnicki F., 2004. Efekty uprawy jarych mieszanek zbożowych i zbożowo-strączkowych na glebie kompleksu żytniego dobrego. Acta Sci. Pol. Agric. 3(1), 149–156.

Krga İ., Sımıć A., Mandıć V., Bıjelıć Z., Dželetovıć, Z., Vasıljevıć S., Adžıć S., 2019. Forage yield and protein content of different field pea cultivars and oat mixtures grown as winter crops . Turk. J. Field Crops 24(2), 170–177. https://doi.org/10.17557/tjfc.643524 DOI: https://doi.org/10.17557/tjfc.643524

Księżak J., Bojarszczuk J., Staniak M., 2016. Evaluation of yielding of mixtures of Pisum

sativum L. with Triticum aestivum L. grown in organic farming. Acta Agrobot. 69(3), 1681. http://dx.doi.org/10.5586/aa.1681 DOI: https://doi.org/10.5586/aa.1681

Księżak J., Staniak M., 2009. Ocena mieszanek strączkowo – zbożowych uprawianych ekologicznie jako surowca do produkcji kiszonek. J. Res. Appl. Agric. Eng. 54(3), 157–163.

Makarewicz A., Płaza A., Gąsiorowska B., Cybulska A., 2015. Zawartość składników pokarmo-wych w mieszankach łubinu wąskolistnego z żytem jarym uprawianych na zieloną masę. Ann. UMCS, Sect. E Agric. 70(3), 73–82. DOI: https://doi.org/10.24326/as.2015.3.8

Noworolnik K., 2000. Mieszanki zbożowo-strączkowe w systemie rolnictwa równoważonego. Pam. Puł. 120(2), 325–329.

Płaza A., Gąsiorowska B., Makarewicz A., 2014. Białko w mieszankach łubinu wąskolistnego z żytem jarym uprawianych na zieloną masę. Fragm. Agron. 31(2), 64–73.

Piltz J.W., Rodham C.A., Wilkins J.F., Hackney B.F., 2021. A comparison of cereal and cere-al/vetch crops for fodder conservation. Agriculture 11(5), 459. https://doi.org/10.3390/agriculture11050459 DOI: https://doi.org/10.3390/agriculture11050459

Piltz J.W., Rodham C.A., 2022. Effect of sowing rate and maturity on the yield and nutritive value of triticale–field pea forage crops. Sustainability 14(6), 3637. https://doi.org/10.3390/su14063637 DOI: https://doi.org/10.3390/su14063637

Rad S.V., Valadabadi S.A.R., Pouryousef M., Saifzadeh S., Zakrin H.R., Mastinu A., 2020. Quan-titative and qualitative evaluation of Sorghum bicolor L. under intercropping with legumes and different weed control methods. Horticulturae 6(4), 78. https://doi.org/10.3390/horticulturae6040078 DOI: https://doi.org/10.3390/horticulturae6040078

Sohail S., Ansar M., Skalicky M., Wasaya A., Soufan W., Ahmad Yasir T., El-Shehawi A.M., Brestic M., Sohidul Islam M., Ali Raza M., EL Sabagh A., 2021. Influence of tillage systems and cereals–legume mixture on fodder yield, quality and net returns under rainfed conditions. Sustainability 13(4), 2172. https://doi.org/10.3390/su13042172 DOI: https://doi.org/10.3390/su13042172

Soufan W., Al-Suhaibani N.A., 2020. Optimizing yield and quality of silage and hay for pea–barley mixtures ratio under irrigated arid environments. Sustainability 13(24), 13621. https://doi.org/10.3390/su132413621 DOI: https://doi.org/10.3390/su132413621

Swarnalakshmi K., Yadav V., Tyagi D., Dhar D.W., Kannepalli A., Kumar S., 2020. Significance of plant growth promoting Rhizobacteria in grain legumes: Growth promotion and crop pro-duction. Plants 9(11), 1596. https://doi.org/10.3390/plants9111596 DOI: https://doi.org/10.3390/plants9111596

Szpunar-Krok E., Bobrecka-Jamro D., Tobiasz-Salach R., 2009a. Plonowanie owsa nagoziarnistego i bobiku uprawianych w siewie czystym i w mieszankach. Fragm. Agron. 26(2), 145–151.

Szpunar-Krok E., Bobrecka-Jamro D., Tobiasz-Salach R., Kubit P., 2009b. Skład chemiczny ziarna owsa nagoziarnistego i nasion bobiku uprawnianego w siewie czystym i w mieszankach. Frag. Agron. 26(2), 152–157.

Wiśniewska M., Boros D., Zych J., 2020. Wartość pokarmowa wybranych mieszanek zbóż jarych z roślinami bobowatymi grubonasiennymi. Biul. Inst. Hod. Aklim. Rośl. 289, 51–62. https://doi.org/10.37317/biul-2020-0021 DOI: https://doi.org/10.37317/biul-2020-0021

Wrzaszcz W., Prandecki K., 2020. Rolnictwo a Europejski Zielony Ład. Zagad. Ekon. Rol./ Probl. Agric. Econ. 4(365), 156–179. https://doi.org/10.30858/zer/131841 DOI: https://doi.org/10.30858/zer/131841

Pobierz

Opublikowane
09-06-2023Anna Płaza 
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, Polska https://orcid.org/0000-0002-2008-1843
Robert Rudziński 
Wydział Inżynierii i Ekonomii, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Ciechanów, Polska https://orcid.org/0000-0003-3519-9657
Rafał Górski 
Wydział Inżynierii i Ekonomii, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Ciechanów, Polska https://orcid.org/0000-0002-5076-3028Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>