Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Liczba chwastów oraz ich skład gatunkowy w uprawie ziemniaka po zastosowaniu herbicydu i biostymulatorów

Łukasz Domański

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
https://orcid.org/0000-0002-2624-7509

Krystyna Zarzecka

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
https://orcid.org/0000-0002-7792-6448

Marek Gugała

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
https://orcid.org/0000-0001-5048-3432


Abstrakt

Badania polowe przeprowadzono w latach 2018–2020, w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach, należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Eksperyment prowadzono w trzech powtórzeniach, w układzie split-plot, na lekko kwaśnej glebie należącej do kompleksu żytniego bardzo dobrego. Badania obejmowały dwa czynniki. Pierwszy czynnik (I rzędu) – dwie odmiany ziemniaka jadalnego: Oberon i Malaga. Obie odmiany należą do średnio wczesnych, o pokroju liściowo łodygowym. Drugi czynnik (II rzędu) – pięć sposobów pielęgnacji ziemniaka z wykorzystaniem zabiegów mechanicznych, herbicydu, biostymulatorów oraz z zastosowaniem herbicydu i biostymulatorów. Celem pracy było zbadanie wpływu stosowania herbicydu oraz jego kombinacji z biostymulatorami na skład gatunkowy i liczbę chwastów. Przy wykorzystaniu metody ramkowo-wagowej określono średnią liczbę chwastów na 1 m2 oraz ich skład gatunkowy. Herbicyd Avatar 293 ZC i biostymulatory Agro-Sorb Folium oraz PlonoStart istotnie zmniejszyły zagęszczenie chwastów na 1 m2 w dwóch terminach oznaczeń, w porównaniu z obiektem kontrolnym. Zastosowanie herbicydu Avatar 293 ZC i biostymulatora Agro-Sorb Folium w największym stopniu ograniczyło występowanie takich gatunków chwastów, jak: Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna), Chenopodium album L. (komosa biała), Polygonum aviculare (rdest ptasi) oraz Viola arvensis Murr. (fiołek polny). W pierwszym terminie oceny zachwaszczenia, tj. przed zwarciem rzędów, odnotowano większą liczbę chwastów niż tuż przed zbiorem bulw ziemniaka. Odmiany ziemniaka nie miały istotnego wpływu na zachwaszczenie uprawy.

Słowa kluczowe:

Solanum tuberosum L, zachwaszczenie, regulatory wzrostu, środki ochrony roślin

Andrejiová A., Adamec S., Hegedűsová A., Hegedűs O., Rosa R. 2023. Verification of the humic substances and PGPB biostimulants beneficial effects on the potato yield and bioactive substances content. Potravinarstvo Slovak J. Food Sci. 17, 1–15. https://doi.org/10.5219/1805 DOI: https://doi.org/10.5219/1805

Baranowska A., Mystkowska I., Zarzecka K., Gugała M., 2016. Efficacy of herbicides in potato crop. J. Ecol. Eng. 17(1), 82–88. https://doi.org/10.12911/22998993/61194 DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/61194

Barbaś P., Sawicka B., 2020. Dependence of potato yield on weed infestation. Agron. Res. 18(2), 346–359. https://doi.org/10.15159/AR.20.1222

Domaradzki K., 2001. Metodyka doświadczeń biologicznej oceny herbicydów, bioregulatorów i adiuwantów. Cz. I. Doświadczenia polowe. Wyd. IUNG, Puławy.

Dzieżyc H., Chmura K., Dmowski Z., 2012. Określenie wpływu warunków opadowych na plonowanie ziemniaka bardzo wczesnego i wczesnego w południowej Polsce. Woda, Śr., Obsz. Wiej. 12(2), 133–141.

Gugała M., Zarzecka K., Dołęga H., Sikorska A., 2018. Weed infestation and yielding of potato under conditions of varied use of herbicides and bio-stimulants. J. Ecol. Eng. 19(4), 191–196. https://doi.org/10.12911/22998993/89654 DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/89654

Haliniarz M., Chojnacka S., Rusecki H., Gawęda D., Łukasz J., 2018. The effect of combined use of herbicide and growth retardants as well as diversified mineral fertilization on weed infestation of spring wheat. Agron. Sci. 73(4), 111–123. http://dx.doi.org/10.24326/asx.2018.4.10 DOI: https://doi.org/10.24326/asx.2018.4.10

Kalbarczyk R., Kalbarczyk E., 2009. Potrzeby i niedobory opadów atmosferycznych w uprawie ziemniaka średnio późnego i późnego w Polsce. Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej. 3, 129–140.

Kanatas P., Travlos I., Gazoulis I., Antonopoulos N., Tataridas A., Mpechliouli N., Petraki D., 2022. Biostimulants and herbicides: A promising approach towards green deal implementation. Agronomy 12(12), 3205. https://doi.org/10.3390/agronomy12123205 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy12123205

Kołodziejczyk M., 2015. The effect of living mulches and conventional methods of weed control on weed infestation and potato yield. Sci Hortic. 191, 127–133. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.05.016

IUSS Working Group WRB, 2022. World Reference Base for Soil Resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. 4th edition. International Union of Soil Sciences (IUSS), Vienna, Austria.

Matysiak K., Miziniak W., Kaczmarek S., Kierzek R., 2018. Herbicydy z naturalnymi i syntetycznymi biostymulatorami w pszenicy jarej. Ciênc. Rur. 48(11). https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20180405 DOI: https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20180405

Mystkowska I., Zarzecka K., Baranowska A., Gugała M., 2017. Zachwaszczenie łanu i plonowanie ziemniaka w zależności od sposobu pielęgnacji i warunków pogodowych. Acta Agroph. 24(1), 111–121.

Mystkowska I., Zarzecka K., Gugała M., Ginter A., 2023. Ocena ekonomiczna kontroli zachwaszczenia i odżywiania roślin ziemniaka za pomocą biostymulatorów. Prog. Plant. Prot. 63, 35–40. http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2023-004 DOI: https://doi.org/10.14199/ppp-2023-004

Pszczółkowski P., Barbaś P., Sawicka B., Krochmal-Marczak B., 2020. Biological and agrotechnical aspects of weed control in the cultivation of early potato cultivars under cover. Agriculture 10(9), 373. https://doi.org/10.3390/agriculture10090373 DOI: https://doi.org/10.3390/agriculture10090373

Roztropowicz S. (red.), 1999. Metodyka obserwacji pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Wyd. IHAR Oddział w Jadwisinie, ss. 1–50.

Shehata S.A., Abouziena H.F., Abdelgawad K.F., Elkhawaga F.A., 2019. Weed control efficacy, growth and yield of potato (Solanum tuberosum L.) as affected by alternative weed control methods. Potato Res. 62, 139–155. https://doi.org/10.1007/s11540-018-9404-1 DOI: https://doi.org/10.1007/s11540-018-9404-1

Skowera B., Puła J., 2004. Skrajne warunki pluwiotermiczne w okresie wiosennym na obszarze Polski w latach 1971–2000. Acta Agrophys. 3(1), 171–177.

Trawczyński C., 2020. Wpływ biostymulatorów na plon i jakość bulw ziemniaka uprawianego w warunkach suszy i wysokiej temperatury. Biul. IHAR, 289, 11–19. https://doi.org/10.37317/biul-2020-0017 DOI: https://doi.org/10.37317/biul-2020-0017

Urbanowicz J., 2016. Zachwaszczenie plantacji ziemniaka w Polsce w latach 2000–2015. Ziemn. Pol. 26(3), 42–47.

Urbanowicz J., 2021. Skuteczność zwalczania chwastów w ziemniaku za pomocą wybranych herbicydów przedwschodowych. Ziemn. Pol. 1, 24–34.

Wadas W., 2023. Nutritional value and sensory quality of new potatoes in response to silicon application. Agriculture 13(3), 542–552. https://doi.org/10.3390/agriculture13030542 DOI: https://doi.org/10.3390/agriculture13030542

Wichrowska D., Jaskólski D., 2014. Effect of organic and mineral fertilization and soil fertilizer on the weed infestation of potato plantation. Acta Sci. Pol. Agric. 13(1), 61–71.

Yadav S.L., Lal S.S., Srivastava A.K., Bag T.K., Singh B.P., 2015. Efficacy of chemical and non-chemical methods of weed management in rainfed potato (Solanum tuberosum L.). Indian J. Agric. Sci. 85, 382–386. DOI: https://doi.org/10.56093/ijas.v85i3.47160

Yakhin O.I., Lubyanov A.A., Yakhin I.A., Brown P.H., 2017. Biostimulants in plant science: A global perspective. Front. Plant. Sci. 7, 1–32. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.02049 DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2016.02049

Zarzecka K., Gugała M., Grzywacz K., Sikorska A., 2020. Agricultural and economic effects of the use of biostimulants and herbicides in cultivation of the table potato cultivar Gawin. Acta Sci. Pol. Agricultura 19(1), 3–10. https://doi.org/10.37660/aspagr.2020.19.1.1 DOI: https://doi.org/10.37660/aspagr.2020.19.1.1

Pobierz

Opublikowane
22-01-2024Łukasz Domański 
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska https://orcid.org/0000-0002-2624-7509
Krystyna Zarzecka 
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska https://orcid.org/0000-0002-7792-6448
Marek Gugała 
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska https://orcid.org/0000-0001-5048-3432Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>