Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Multidimensional assessment of yield and quality of starchy potato cultivars

Antoni Bombik

Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, University of Siedlce, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
https://orcid.org/0000-0002-2799-1356

Katarzyna Rymuza

Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, University of Siedlce, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
https://orcid.org/0000-0002-9475-7527

Tomasz Olszewski

Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, University of Siedlce, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
https://orcid.org/0009-0009-0887-833X


Abstrakt

Tubers destined for starch production in potato industry need to meet certain commercial quality standards. The objective of the work was to conduct a multivariate assessment of yield potential and tuber quality of starchy potato cultivars. An analysis was performed of data describing potato cultivars listed in the National List of Potato Varieties (KRO) in Poland published by the Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute at Radzików. Very early and early as well as medium late and late starchy potato cultivars were analysed in terms of 13 quantitative characteristic using principal component analysis and cluster analysis. It was demonstrated that, regardless of earliness group, the following traits had the greatest share in the total variation of starchy potato cultivars: tuber yield, starch content, starch yield and bioethanol yield. Cluster analysis allowed the division of very early and early cultivars into 3 groups. The cultivars Szyper, Zuzanna, Kuba and Jubilat, included in the first group, produced superior yields, the highest bioethanol yield and were the most resistant to potato blight. Medium late and late cultivars were divided into two groups. The first group (Pokusa, Gandawa, Rudawa, Hinga, Inwestor, Pasja, Pomorska and Ikar) gave poorer yields and lower bioethanol yields but were more resistant to potato blight in comparison with the second group (Sonda, Kuras, Jasia, Bzura, Skawa and Danuta). The multidimensional methods applied allowed a simultaneous assessment of starchy potato cultivars in terms of many characteristics, and grouping into clusters sharing similar traits.

Słowa kluczowe:

cluster analysis, industrial potato, principal component analysis

Bombik A., Rymuza K., Markowska M., Stankiewicz Cz., 2007. Variability analysis of selected quantitative characteristics in edible potato varieties. Acta Sci. Pol. Agricultura 6(3), 5–15.

Bombik A., Rymuza K., Olszewski T., 2019. Variation and correlation of starch potato utility features and tuber quality traits. Acta Agroph. 26(3), 29-42. https://doi.org/10.31545/aagr/114397 DOI: https://doi.org/10.31545/aagr/114397

Bombik A., Wolska A., 2004. Selected Factors Influencing the Economic Effect of Potato Produc-tion. Acta Sci. Pol., Oeconomia 3(2), 14–22 [in Polish].

Descriptive Cultivar List, Agricultural plants, 2012–2016. COBORU, Słupia Wielka, p. 12.

Domański L., Mańkowski D.R., Flis B., Jakuczun H., Zimnoch-Guzowska E., 2012a. Struktura wielocechowej zmienności fenotypowej rodów ziemniaka uzyskanych z krzyżowań tetraploid × diploid [The structure of multivariable phenotypic variation in potato progenies derived from tetraploid × diploid crosses]. Biul. IHAR 265, 71–78 [in Polish]. https://doi.org/10.37317/biul-2012-0040 DOI: https://doi.org/10.37317/biul-2012-0040

Domański L., Mańkowski D.R., Flis B., Jakuczun H., Zimnoch-Guzowska E., 2012b. Wieloce-chowa analiza różnorodności fenotypowej mieszańców ziemniaka uzyskanych z krzyżowań tetraploid × diploid [Multivariate analysis of phenotypic diversity in the tetraploid × diploid hybrid progenies of potatoes]. Biul. IHAR 264, 189–194 [in Polish]. https://doi.org/10.37317/biul-2012-0069 DOI: https://doi.org/10.37317/biul-2012-0069

Dubey N., Avinashe H.A., Shrivastava A.N., 2018. Principal component analysis in advanced genotypes of soybean [Glycine max (L.) Merrill] over seasons. Plant Arch. 18(1), 501–506.

Fontes P.C.R., Braun H., Busato C., Cecon P.R., 2010. Economic optimum nitrogen fertilisation rates and nitrogen fertilization effect on tuber characteristic of potato cultivars. Potato Res. 40(1), 69–78. https://doi.org/10.1007/s11540-010-9160-3 DOI: https://doi.org/10.1007/s11540-010-9160-3

Kaiser H.F., 1958. The varimax criterion for analytic rotation in factor analysis. Psyhometrica 23, 187–200. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02289233

Kaczmarek Z., Mańkowski D.R., 2011. Wprowadzenie do statystycznych analiz wielozmiennych. Część I. Podstawy teoretyczne [An introduction to multivariate statistical analyses. Part I. Theoretical background]. Biul. IHAR 259, 23–34 [in Polish]. https://doi.org/10.37317/biul-2011-0054 DOI: https://doi.org/10.37317/biul-2011-0054

Karim N.A., Devarajan T., Ahmad A., 2022. Principal component analysis for phenotypic characterization of sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam.) genotypes in Malaysia. Trends Sci. 19(12), 4612–4612. https://doi.org/10.48048/tis.2022.4612 DOI: https://doi.org/10.48048/tis.2022.4612

Khlestkin V., Erst T., Igoshin A., Rozanova I., Khlestkina E., 2022. Meta-analysis of genetic factors for potato starch phosphorylation. Agronomy 12, 1343. https://doi.org/10.3390/agronomy12061343 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy12061343

Khlestkin V.K., Rozanova I.V., Efimov V.M., Khlestkina E.K., 2019. Starch phosphorylation associated SNPs found by genome-wide association studies in the potato (Solanum tuberosum L.). BMC Genet. 20(1), 45–53. https://doi.org/10.1186/s12863-019-0729-9 DOI: https://doi.org/10.1186/s12863-019-0729-9

Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Kulig B., Oleksy A., Lepiarczyk A., 2013. Ocena plonowania, składu chemicznego i jakości bulw wybranych odmian ziemniaka skrobiowego [Evaluation of yield, chemical composition and quality of tubers of medium early, medium late and late starch potato cultivars]. Inż. Rol. 17, 123–130 [in Polish].

Krzyśko M., 2009. Podstawy wielowymiarowego wnioskowania statystycznego [Basics of multivariate statistical inference]. Wyd. Nauk. UAM Poznań [in Polish].

Leite C.E.C., Souza B.D.K.F., Manfio C.E., Wamser G.H., Alves D.P., de Francisco A., 2022. Sweet potato new varieties screening based on morphology, pulp color, proximal composition, and total dietary fiber content via factor analysis and principal component analysis. Front. Plant Sci. 13, 852709. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.852709. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.852709

Lisowski J., Borusiewicz A., Ponichtera P., 2016. Porównanie plonu ogólnego sześciu odmian ziemniaka skrobiowego w trzech sezonach wegetacyjnych w ZDOO Marianowo [Comparison of total yield of six starch potato varieties in three growing seasons at ZDOO Marianowo]. Zesz. Nauk. WSA w Łomży 1(61), 13–22 [in Polish].

Mądry W., 2007. Metody statystyczne do oceny roznorodnosci fenotypowej dla cech ilosciowych w kolekcjach roslinnych zasobow genowych [Statistical methods used for analysis of diversity in plant genetic resources]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 517(1), 21–41 [in Polish].

Mohammadi S.A., Prasanna B.M., 2003. Analysis of genetic diversity in crop plants – salient statistical tools and considerations. Crop Sci. 43(4), 1235–1248. https://doi.org/10.2135/cropsci2003.1235 DOI: https://doi.org/10.2135/cropsci2003.1235

Mojena R., 1977. Hierarchical grouping methods and stopping rule: an evaluation. Computer J. 20(4), 359–363. https://doi.org/10.1093/comjnl/20.4.359 DOI: https://doi.org/10.1093/comjnl/20.4.359

Mystkowska I., Baranowska A., Zarzecka K., Gugała M., Lipiecki M., 2016. Opłacalność produkcji ziemniaka dla przemysłu skrobiowego w gospodarstwie indywidualnym [Profitability of starch potato cultivation for the agri-food industry in an individual holding]. Zesz. Nauk. UPH, Sie-dlce, Adm. Zarz. 110, 103–112 [in Polish].

PN-75/R-74451:1975. Rośliny okopowe – Ziemniaki skrobiowe (przemysłowe) [Root crops – Starchy potatoes (industrial)]. PKN, Warszawa [in Polish].

Phogat N., Siddiqui S., Dalal N., Srivastva, A., Bindu B., 2020. Effects of varieties, curing of tubers and extraction methods on functional characteristics of potato starch. J. Food Meas. Charact. 14, 3434–3444. https://doi.org/10.1007/s11694-020-00579-x DOI: https://doi.org/10.1007/s11694-020-00579-x

Pycia K., Juszczak L., Gałkowska D., Witczak M., 2012. Physicochemical properties of starches obtained from Polish potato cultivars. Starch‐Stärke 64(2), 105–114. https://doi.org/ 10.1002/star.201100072 DOI: https://doi.org/10.1002/star.201100072

Rembeza J., 2004. Zmiany w produkcji i uzytkowaniu ziemniakow w Polsce na tle krajow UE [Changes in potato production and use in Poland vs EU countries]. Wieś Jutra 2, 25–26 [in Polish].

Rykaczewska K., 2010. Badania z zakresu fizjologicznych podstaw produkcyjności ziemniaka [Re-search in the field of physiological foundation of potato production]. Mat. Konf. Nauk. nt. Tradycja i nowoczesność w produkcji ziemniaka, Jadwisin, 21–22 [in Polish].

Rymuza K., 2015. Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych do oceny i porównania odmian ziemniaka jadalnego [Application of multivariate statistical methods to evaluate and compare edible potato varieties]. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce, ss. 108 [in Polish].

Vasilyev A.A., Dergileva T.T., Ufimtseva L.V., Glaz N.V., 2021. Potato variety resources for starch production in the Chelyabinsk region. Res. Crop. 22(spl), 17–21. https://doi.org/ 10.31830/2348-7542.2021.005 DOI: https://doi.org/10.31830/2348-7542.2021.005

Zgórska K., Grudzińska M., 2010. Przydatność odmian ziemniaka do przetwórstwa spożywczego [Suitability of potato cultivars for food processing]. Ziemn. Pol. 20(3), 1–3 [in Polish].

Zgórska K., Grudzińska M., 2012. Zmiany wybranych cech jakości bulw ziemniaka w czasie prze-chowywania [Changes in selected quality parameters of potato tubers during storage]. Acta Agroph. 19(1), 203–214 [in Polish].


Opublikowane
18-04-2024Antoni Bombik 
Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, University of Siedlce, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland https://orcid.org/0000-0002-2799-1356
Katarzyna Rymuza 
Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, University of Siedlce, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland https://orcid.org/0000-0002-9475-7527
Tomasz Olszewski 
Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, University of Siedlce, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland https://orcid.org/0009-0009-0887-833XLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora