Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Odczyn (pH) i zawartość makroelementów w glebach po powodzi w dolinie środkowej Wisły

WIESŁAW BEDNAREK

Zakład Meteorologii i Klimatologii, *Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka15, 20-033 Lublin

PRZEMYSŁAW TKACZYK

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin

SŁAWOMIR DRESLER

Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin


Abstrakt

W badaniach środowiskowych przeprowadzonych na Lubelszczyźnie (dolina środkowej Wisły) oceniano pHKCl i zawartość przyswajalnych form P, K i Mg w glebach po powodzi w 2010 r. Próby glebowe pobrano z warstwy 0–20cm z 1466 użytków rolnych. Badania przeprowadzono na powierzchni 6927 ha. pHKCl gleb wahało się w zakresie 5,05–6,73. Najbardziej zakwaszone były gleby w gminie Łaziska (odczyn kwaśny), a najmniej w gminach Józefów i Janowiec (odczyn obojętny). Zasobność gleb w fosfor przyswajalny w gminach Puławy, Łaziska, Stężyca i Wilków była średnia, w gminach Janowiec i Józefów – wysoka; zależała od kategorii agronomicznej oraz od odczynu. Zawartość potasu przyswajalnego w glebach wynosiła od 107,5 do 129,2 mg K kg-1. Była najmniejsza w glebach lekkich, a największa w średnich i ciężkich. W glebach lekko kwaśnych, obojętnych i zasadowych była istotnie większa niż w glebach bardzo kwaśnych i kwaśnych. Zawartość magnezu przyswajalnego w glebach badanego rejonu wahała się od 90,5 do 160,7 mg Mg kg-1. Zasobność gleb bardzo lekkich w ten pierwiastek była wysoka, gleb lekkich, średnich i ciężkich – bardzo wysoka. Najmniej Mg przyswajalnego było w glebach bardzo kwaśnych, a najwięcej – w glebach obojętnych. Stwierdzono, że zawartość przyswajalnych form P, K i Mg zależała istotnie i dodatnio od kategorii agronomicznej (z wyjątkiem P przyswajalnego) i pH gleby. Oceniane właściwości gleby po powodzi nie różniły się od odnotowanej przed powodzią. Przedstawione opracowanie może stanowić podstawę do porównań podobnych zdarzeń, które mogą zaistnieć w przyszłości.

Słowa kluczowe:

pH, makroelementy, gleby, powódź

Biuletyn PSH-M, 2010 a. 5(90), ss.45.

Biuletyn PSH-M, 2010 b. 6(91), ss. 49.

Chodak T., Perlak Z., 1999. Wpływ powodzi na skład mineralogiczny i niektóre właściwości gleb doliny środkowej Odry. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 467, 33–50.

Chodak T., Szerszeń L., Kabała C., 1999. Oddziaływanie powodzi z 1997 roku na środowisko glebowe miasta Wrocławia. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 467, 51–57.

Gąsior J., Paśko J., 2007. Wpływ powodzi na zawartość rozpuszczalnych form pierwiastków na tle zróżnicowania glebowego. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 520, 39–46.

Gąsior J., Sarama M., Lasek W., Wójtowicz J., 2003. Zawartość wybranych pierwiastków w glebach wsi Otałęż i Wola Otałęska po powodzi w 1997 roku. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 493, część I, 83–89.

Katalog metod prowadzenia badań agrochemicznych w stacjach chemiczno-rolniczych, 2007, 1–19. OSCH-R Lublin.

Lipiński W., Bednarek W., 1999. Wpływ powodzi w środkowym biegu Wisły na zawartość w glebie makroelementów i metali ciężkich. Ekoinżynieria, 3, 11–13.

Zieliński J., 1997. Raport dyrektora z działalności IMGW w czasie powodzi w dorzeczu Wisły i Odry w lipcu i sierpniu 1997 r., Wiad. IMGW, 20(41), 4, 3–19.
Pobierz

Opublikowane
24-11-2011WIESŁAW BEDNAREK 
Zakład Meteorologii i Klimatologii, *Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka15, 20-033 Lublin
PRZEMYSŁAW TKACZYK 
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin
SŁAWOMIR DRESLER 
Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Akademicka 19, 20-033 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>