Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Plonowanie jęczmienia jarego w zależności od niektórych właściwości gleby i zabiegów agrotechnicznych

PRZEMYSŁAW TKACZYK

• Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin, e-mail: ptkaczyk@schr.gov.pl

WIESŁAW BEDNAREK

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

SŁAWOMIR DRESLER

Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin


Abstrakt

W latach 1997–2006 przeprowadzono badania środowiskowe plonowania jęczmienia jarego na Lubelszczyźnie w 152 gospodarstwach. Badano zależność plonu ziarna tej rośliny od czynników agrotechnicznych (przedplon, odmiana, nawożenie mineralne) i glebowych (zawartość przyswajalnych form N, P, K oraz Mg, pH, zawartość Corg oraz części spławialnych). Łączne oddziaływanie ocenianych czynników determinowało w 37% wielkość uzyskanego plonu. Stwierdzono, że jęczmień reagował pozytywnie na nawożenie azotem i plonował najlepiej, gdy przedplonem był burak cukrowy. Wyższy plon uzyskano na glebach zasobnych w Mg, K oraz N-NO3 oraz zwięzłych, o uregulowanym odczynie. Rezultaty badań wskazują, że statystycznie istotnie najwyższe plony otrzymano, uprawiając odmiany pastewne, w szczególności odmianę Rodos.

Słowa kluczowe:

jęczmień jary, plon, nawożenie

Blecharczyk A., Małecka I., Piechota T., 2005. Efekt nawożenia jęczmienia jarego uprawianego w monokulturze. Acta Sci. Pol., Agricultura, 4(1), 25–32.

Kraska P., Pałys E., 2004. Wpływ systemów uprawy roli, poziomów nawożenia i ochrony roślin na plonowanie jęczmienia jarego. Annales UMCS, Sect. E, 59, 1, 197–204.

Kurowski T.P., Wanic M., Nowicki J., 2005. Fitosanitarna ocena mieszanki zbożowo-strączkowej jako przedplonu dla jęczmienia jarego. Acta Sci. Pol., Agricultura, 4(1), 61–68.

Leszczyńska D., 2006. Regionalne zróżnicowanie produkcji jęczmienia w Polsce. Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Raport PIB – IUNG, 3, 135–144.

Mazur T., Grabowski J., 2008. Warunki meteorologiczne a plony jęczmienia jarego w zależności od rodzaju nawożenia. Acta Agrophysica, 12(2), 469–475.

McKenzie R.H., Middleton A.B., Bremer E., 2005. Fertilization, seeding date, and seeding rate for malting barley yield and quality in southern Alberta. Can. J. Plant Sci. 85(3), 603–614.

Noworolnik K., 2008. Wpływ jakości gleby na plonowanie pszenicy jarej i jęczmienia jarego. Acta Agrophysica, 11(2), 457–464.

Pecio A., 2006. Możliwość sterowania wielkością i jakością plonu jęczmienia browarnego poprzez nawożenie azotem. Nawozy i Nawożenie, 1(26), 132–156.

Váňová M., Palík S., Hajšlová J., Burešová I., 2006. Grain quality and yield of spring barley in field trials under variable growing conditions. Plant Soil Environ., 52(5), 211–219.

Wojtasik D., 2004. Wpływ deszczowania i nawożenia mineralnego na plonowanie jęczmienia browarnego i pastewnego uprawianego na glebie lekkiej. Cz. II. Plon i jakość ziarna. Acta Sci. Pol., Agricultura, 3(2), 131–142.

PN-R-04031:1997. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Pobieranie próbek.

PN-ISO 10390:1997. Jakość gleby. Oznaczanie pH.

PN-R-04023:1996. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnego fosforu w glebach mineralnych.

PN-R-04022:1996 + Az1:2002. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnego potasu w glebach mineralnych.

PN-R-04020:1994 + Az1:2004. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnego magnezu.

PN-R-04028:1997. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Metody pobierania próbek i oznaczania zawartości jonów azotanowych i amonowych w glebach mineralnych.

PN-R-04032:1998. Gleba i twory mineralne. Pobieranie próbek i oznaczanie składu granulometrycznego.

PN-ISO 14235:2003. Jakość gleby. Oznaczanie zawartości węgla organicznego przez utlenianie dwuchromianem (IV) w środowisku kwasu siarkowego (IV).
Pobierz

Opublikowane
28-10-2010PRZEMYSŁAW TKACZYK 
• Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin, e-mail: ptkaczyk@schr.gov.pl
WIESŁAW BEDNAREK 
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
SŁAWOMIR DRESLER 
Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ul. Akademicka 19, 20-033 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.