Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Dolistne nawożenie w kształtowaniu plonu ziemniaka w warunkach Polski południowo-wschodniej

ALI HULAIL NOAEMA

Department of Field Crops College of Agriculture, Al-Muthanna University

BARBARA HELENA SAWICKA

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
http://orcid.org/0000-0002-8183-7624


Abstrakt

Celem pracy było określenie wpływu makro- i mikroelementów zawartych w nawozach dolistnych na wydajność bulw ziemniaka. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2015–2017 w Uhninie metodą losowanych podbloków. Czynnikiem pierwszego rzędu były 2 odmiany ziemniaków a drugim czynnikiem były 3 technologie nawożenia dolistnego i obiekt kontrolny (oprysk wodą destylowaną). Nawozy mineralne stosowano na stałym poziomie. Nawozy dolistne stosowano zgodnie z zaleceniami producentów. Nawożenie dolistne przyczyniło się do wzrostu ogólnego i handlowego plonu bulw ziemniaka. Na uzyskane plony bulw istotny wpływ wywarły również odmiany oraz warunki pogodowe w latach badań.

Słowa kluczowe:

ziemniak, nawożenie dolistne, odmiany ziemniaka, plon bulw, struktura

Al-Jobori, K.M.M., AL-Hadithy S.A., 2014. Response of potato (Solanum tuberosum L.) to foliar application of iron, manganese, copper and zinc. Int. J. Agri. Crop. Sci. 7(7), 358–363.

Al-Juthery H.W.A, Saadoun S.F., 2018. Impact of Foliar Application of Some Micronutrients Nanaofertilizer on Growth and Yield of Jerusalem artichoke. Iraqi J. Agric. Sci. 49(4), 755–787.

Basfoliar Extra 36 [product label], 2015. Manufacturer firm: ADOB Sp. z ‎o.o. Sp. k., ‎Kołodzieja 11, PL61-070 Poznań. ‎

Bednarek W., Tkaczyk P., Dresler S., 2006. Zawartość metali ciężkich jako kryterium oceny jakości bulw ziemniaka [Heavy metals content as a criterion for assessment of potato tubers Heavy metals content as a criterion for assessment of potato tubers]. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 61, 121–131.

Bogucka B., Cwalina-Ambroziak B., 2016. Mineral fertilization versus the intensity of photosynthesis and transpiration of potato plants. Acta Sci. Pol. Agricultura 15(1), 3–16.

Bogucka B., Cwalina-Ambroziak B., Zięba T., 2010. The effects of varied soil and foliar mineral fertilization levels in the production of high-starch potatoes. Pol. J. Nat. Sci. 25(3), 215–228.

Boligłowa E., 2003. Wpływ dolistnego dokarmiania ziemniaka na plon, jego strukturę, zdrowotność i trwałość przechowalniczą bulw [Effect of foliar feeding of potato on yield, its structure, health and storage stability of tubers]. Acta Agrophys. 85, 99–106.

Chapagain B.P., Wiesman Z., 2004. Effect of potassium magnesium chloride in the fertigation solution as partial source of potassium on growth, yield and quality of greenhouse tomato. Sci. Hortic. 99, 279–288, https://doi.org/10.1016/S0304-4238(03)00

Dkhil B.B., Denden M., Aboud S., 2011. Foliar potassium fertilization and its ‎effect on ‎growth, yield and quality of potato grown under loam-sandy soil and semi-arid ‎conditions. ‎International J. Agric. Res. (IJAR) 6(7), 593–600.

El-Zohiri S.S.M., Asfour Y.M., 2009. Effect of some organic compounds on growth and productivity of some potato cultivars. Ann. Agric. Sci. (Moshtohor) 47(3), 403–415.

Fageria N.K., Filho M.P.B., Moreira A., Guimaraes C.M., 2009. Foliar ‎fertilization of crop ‎plants. J. Plant Nutr. 32(6), 1044–1064.

Fernández V., Sotiropoulos T., Brown P., 2013. Foliar Fertilization Scientific Principles and Field Practices International Fertilizer Industry Association (IFA), Paris.

Horvat T., Poljak M., Lazarevic B., Svecnjak, Z., Hanacek, K. 2014. Effect of foliar fertilizers on physiological characterstics of potato. Rom. Agric. Res. 31, 159–165.

Jabłoński K., 2007. Effect of foliar fertilization on Alkalin PK 10 : 20 potatoes on yield, potato contagion and some quality characteristics of tubers. Progress in Plant Protection 2(47), 114–118.

Jabłoński K., 2009. Produkcyjne i jakościowe efekty dolistnego nawożenia ziemniaków Sonatą Z i Alkalinem PK 10 : 20 [Production and quality effects of foliar fertilization of Sonata Z and Alkalin Potatoes PK 10 : 20]. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 64, 59–67.

Jakiene E., Venskutonis V., Mickevivcius V., 2008. The effect of additional fertilization with liquid complex fertilizers and growth regulators on potato productivity. Garden Gardening 27(2), 259–267.

Janmohammadi M., Sabaghnia N., Nouraein N., Dashti S., 2015. Responses of potato (Solanum tuberosum L.) var. Agria to application of bio, bulk and nano-fertilizers. Annales UMCS, sec. C, Biologia 70(2), 57–67.

Jasim A.H., 2013. Effect of Foliar Fertilizer on Growth and Yield of Seven Potato Cultivars (Solanum tuberosom L.). Sci Papers, Ser. B, Hortic. 57, 77–80.

Jaskulska I., Gałęzowski L., 2009. Role of catch crops in plant production and in the environment. Aktualna rola międzyplonów w produkcji roślinnej i środowisku. Fragm. Agron. 26(3), 48–57.

Jawad T., AL-Fadhly, 2016. Response of potato (Solanum tuberosum) to foliar application of zinc and manganese which fertilized by organic fertilizer. J. Agric. Vet. Sci. (SJAVS) 9(4), 87–91.

Kapsa J., Mrówczyński M., Erlichowski T., Gawińska-Urbanowicz H., Matysek ‎K., Osowski ‎J., Pawińska M., Urbanowicz J., Wróbel S. 2014. Ochrona ziemniaka zgodna z zasadami integrowanej ochrony roślin. Część I. Niechemiczne metody ochrony [Potato protection in ‎accordance with the ‎principles of integrated plant protection Part. II. Method of ‎chemical protection of potato]. ‎Biul. IHAR 273, 129–143.

Keutgen A., Pobereżny J., Wszelaczyńska E., Murawska B., Spychaj-Fabisiak E., 2014. Wpływ przechowywania na procesy ciemnienia bulw ziemniaka (Solanum tuberosum L.) i ich właściwości prozdrowotne [Effect of storage on darkening processes of potato tubers (Solanum tuberosum L.) and their pro-health properties]. Inż. Apar. Chem. 53(2), 86–88.

Kozera W., Nowak K., Majcherczak E., Barczak B. 2006. Effect of foliar fertilization with micronutrients on content of macronutrients in potato tubers. J. Elementol. 11(1), 29–34.

Lipiński W., 2005. Cz. 4. Odczyn gleb Polski, Cz. 6. 6. Zasobność gleb Polski w fosfor przyswajalny. Cz. 7. Zasobność gleb Polski w potas przyswajalny. Część 7. Zasobność gleb Polski w magnez przyswajalny [Part. 2. Acidity of soils. Part. 6. The abundance of Polish soils in absorbed phosphorus. Part 7. The abundance of Polish soil in potassium assimilable. Part 8. The abundance of Polish soils in absorbed magnesium]. In: M. Fotyma, T. Filipek, W. Lipiński (eds), Odczyn i zawartość składników mineralnych w glebach i wodach glebowo-gruntowych w Polsce według badań Stacji Chemiczno-Rolniczych w 50 lecie ich działalności [Reaction and content of mineral components in soils and soil and groundwater in Poland according to the research of Agricultural Chemical Stations in the 50th anniversary of their activities]. Nawozy Nawoż. 2(23), 33–40, 49–54, 55–60, 61–66.

Magnesium Sulfate [product label], 2015. Manufacturer firm: Haifa ‎Southeast Europe ‎‎3 Xanthou St., Glyfada, 16674, Athens, Greece. ‎

Michałek W., Sawicka B., Pszczółkowski P. 2000. Prediction early potato varieties yielding. Proceedings of the 3RD International Conference on Predictive modelling in Foods, 12–15.09, Leuven, Belgium, 207–210.

Mocek A., 2015. Gleboznawstwo. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, pp. 571.

Moinuddin G., Jash S., Sarkar A., Das Gupta S., 2017. Response of potato (Solanum tuberosum L.) to foliar application of macro and micronutrients in the red and lateritic zone of west Bengal. J. Crop Weed 13(1), 185–188.

Mona E.E., Ibrahim S.A., Manal M., 2012. Combined effect of NPK levels and ‎foliar ‎nutritional compounds on growth and yield parameters of potato plants (Solanum ‎tuberosum L.). ‎Afr. J. Microbiol. Res. 6(24), 5100–5109.

Mousavi S.R., Galavi M., Ahmadvand G., 2007. Effect of zinc and manganese foliar application on yield, quality and enrichment on potato (Solanum tuberosum L.). Asian J. Plant Sci. 6, 1256–1260.

Nowacki W., 2008. Quality and Storability of Potatoes Produced in Different Farming Systems. J. Res. Appl. Agric. Eng. 53(4), 18–21.

Nowacki W., Boguszewska D., Czerko Z., Goliszewski W., Grudzińska M., Jankowska J., Lutomirska B., Pietraszko M., Trawczyński C., Wierzbicka A. 2013. Charakterystyka krajowego rejestru odmian ziemniaka [Description of the national potato variety register]. IHAR-PIB, Jadwisin, 17, 3–6.

Parmar M., Nandre B.M., Pawar Y., 2016. Influence of foliar supplementation of zinc and manganese on yield and quality of potato, Solanum tuberosum L. Int. J. Farm. Sci. 6(1), 69–73.

Pszczółkowski P., Pszczółkowska T., Sekulski A., 2016. Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 [List of varieties recommended for cultivation in the Lublin province in 2016]. SDOO, Cicibór, pp. 31.

Pszczółkowski P., Sawicka B., 2017. Phenotypic variability of the yield and structure of mid-early potato cultivars. Acta Sci. Pol. Agricultura 16(3), 147–161.

Rasool I.J.A., Al-Jebory K.H., Al-Sahaf F.H., 2010. Effect of foliar application of Unigreen and soul potash on yield and quality of potato tuber. J. J. Agric. Sci. 6(1), 1–9.

Rastogi A., Zivcak M., Sytar O., Kalaji H.M., He X., Mbarki S., Brestic M., 2017. Impact of Metal and metal oxide nanoparticles on plant: A Critical Review. Front. Chem. 5, 78, https://doi.org/10.3389/fchem.2017.00078

Rizk, F.A., Shaheen, A.M., Singer, S.M., Sawan, O.A. 2013. The productivity of ‎potato plants ‎affected by urea fertilizer as foliar spraying and humid acid added with ‎irrigation water. Middle ‎East J. Agric. Res. 2, 76–83.

Różyło K., Pałys E., 2007. Wpływ systemu nawożenia na plon bulw ziemniaka i jego strukturę w zależności od kategorii agronomicznej gleby [Effect of the fertilization system on the yield of potato tubers and its structure depending on the agronomical category of soil]. Fragm. Agron. 24(2), 283–288.

Ryżak M., Bartmiński P., Bieganowski A. 2009. Metody wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych [Methods of determination of granulometric distribution of mineral soils]. Acta Agrophys. 175, Rozpr. Monogr. 4, pp. 97.

Sawicka B., 2003. Przyrodnicze i gospodarcze aspekty dolistnego stosowania preparatów Insol7 i Atonik w uprawie ziemniaka [Natural and economic aspects of foliar application of Insol7 and ‎Atonik in ‎potato cultivation]. Acta Agrophys. 85, 145–156.

Sawicka B., Krochmal-Marczak B., 2009. Wpływ stosowania nawozu dolistnego Insol 7 i bioregulatora Asahi SL na zdrowotność bulw kilku odmian ziemniaka. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 64(2), 29–38.

Sawicka B., Skiba D., 2009. Influence of foliar nutrition on plant sanitary conditions in vegetation period of potato. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 64(2), 39–51.

Shitole S.M., Dhumal K.N., 2012. Influence of Foliar Application of Micronutrients on Photosynthetic Pigments and Organic Constituents of Medicinal Plant Cassia angustifolia Vahl. Ann. Biol. Res. 3(1), 520–526.

Silberbush M., 2002. Simulation of ion uptake from the soil. In: Y. Waisel, A. Eshel, T. Beeckman, U. Kafkafi (eds), Plant Roots: The ‎Hidden Half, ‎3rd ed., CRC Press, Boca Raton, 651–661.

Singh J., Jain A., Bhardwaj S., Singh A., Singh D.K., Bhushan B., Dubey S.K., 2013. An introduction of plant nutrients and foliar fertilization: a review. In: T. Ram, Sh.K. Lohan, R. Singh, Precision farming: a new approach. Dayi Publishing Co., New Delhi, 252–320.

Singh M.V., 2007. Efficiency of seed treatment for ameliorating zinc deficiency in crops. Zinc Crops, 24–26.

Skowera B., Kopcińska J., Kopeć B., 2014. Changes in thermal and precipitation conditions in Poland in 1971–2010. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 46(2), 153–162.

Suplofol Mikro ZM [product label], 2015. Manufacturer firm: Suplo Sp. z ‎o.o., Niwy 8, ‎‎Daleszyce. ‎Suplofol Mono B [product label], 2015. Manufacturer firm: Suplo Sp. z ‎o.o., Niwy 8, Daleszyce. ‎

Suplofol Mono Mn [product label], 2015. Manufacturer firm: Suplo Sp. z ‎o.o., Niwy 8, ‎‎Daleszyce.

‎Szewczuk C., 2009. Wpływ dokarmiania dolistnego na plon bulw ziemniaka. [Effect of foliar nutrition on the yield of potato tubers]. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 1(64), 7–12.

Trawczyński C., 2013. Wpływ dolistnego nawożenia preparatem Herbagreen na plonowanie ziemniaków [Effect of foliar fertilization with Herbagreen on potato yielding]. Ziemn. Pol. 23(2), 29–33.

Trawczyński C., 2014. Zastosowanie makro- i mikroelementowych nawozów chelatowych w dolistnym dokarmianiu ziemniaka [Application of macro- and microelement chelate fertilizers in foliar feeding of potato]. Biul. IHAR 271, 65–77.

Trawczyński C., 2015. Kompleksowe odżywianie ziemniaka na bazie nawozów nowej generacji [Comprehensive potato nutrition on the basis of new generation fertilizers]. Ziemn. Pol. 25(3), 14–18.

Trawczyński C., 2016. Yield and quality of tubers of new potato varieties under conditions of different nitrogen fertilization. Acta Agrophys. 23(2), 261–273.

Trawczyński C., Korycki, B. 2008. Wpływ dolistnego stosowania nawozow typu Campofort na plonowanie ziemniaka przydatnego do przetwórstwa spożywczego [Effect of foliar application of Campofort fertilizer on yielding of potato useful for processing food]. Probl. Progr. Agric. Sci. 530, 197–206.

Ullmann’s Agrochemicals, 2007. Chapter 3.2. Liquid fertilizers (2), ‎‎Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 36.

Urbanowicz J. 2012. Reakcja odmian ziemniaka o zróżnicowanej budowie liści na metrybuzynę stosowaną po wschodach [Reaction of potato cultivars with diverse leaf morphology to metribuzin applied post emergence]. Biul. IHAR 265, 115–128.

Villa M.R., Rodriguez L.E., Gomez M.I., 2011. Effect of edaphic and foliar management of manganese on the yield of the Criolla Colombia cultivar. Agron. Colomb. 29(3), 447–454.

Wadas W., Dziugieł T. 2015. Effect of complex fertilizers used in early crop potato culture on loamy sand soil. J. Centr. Eur. Agric. (JCEA) 16(1), 23–40.

Wierzbowska J., Cwalina-Ambroziak B., Głosek M., Sienkiewicz S., 2015. Effect ‎of ‎biostimulators on yield and selected chemical properties of potato tubers. J. ‎Elementol. ‎‎20(3), 757–768.

Winnicki, T., Bogucka, B. 2017. Evaluation of different potato fertilization regimes on starch yield – production and economic aspects. Pol. J. Nat. Sci. (PJNS), 32(4), 637–648.

Wróbel S., 2012. Wpływ nawożenia ziemniaka odmiany Jelly dolistnymi preparatami YaraVita Ziemniak oraz Actisil na plon i cechy jego jakości [The influence of nitrogen fertilization of Jelly cultivar with foliar preparations of Yara Vita Potato and Actisil on yield and quality traits]. Biul. IHAR 266, 295–306.

Żołnowski A.C., 2013. Studies on variability of yield and quality of edible potato (Solanum tuberosum L.) under conditions of differentiated mineral fertilization. University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Series: Dissertations and Monographs, 191, pp. 259.


Opublikowane
06-12-2019ALI HULAIL NOAEMA 
Department of Field Crops College of Agriculture, Al-Muthanna University
BARBARA HELENA SAWICKA 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie http://orcid.org/0000-0002-8183-7624Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora