THE CHEMICAL COMPOSITION OF FRUIT IN SELECTED MELON CULTIVARS GROWN UNDER FLAT COVERS WITH SOIL MULCHING

Joanna Majkowska-Gadomska

University of Warmia and Mazury in OlsztynAbstract

A number of research studies investigating melon production technologies in various macroregions of Poland characterized by different climate conditions have been initiated to investigate the effect of perforated PE film and non-woven PP fabric covers as well as soil mulching with organic and mineral material on the melon growing process. A two-factorial field experiment was conducted in the years 2004–2008, in the Garden of the Research and Experimental Station of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. The first experimental factor were four Polish melon cultivars, Malaga F1, Melba, Oliwin and Seledyn F1, recommended for open ground and forced cultivation. The second factor were types of soil cover and plant cover. Apart from the control treatment (without protective cover), the effect of the following types of cover on the growth rate and yield of melon plants was determined in a five-year cycle: perforated PE film with 100 holes per m2, non-woven PP fabric with surface density of 17 g·m-2, black PE film for soil mulching; black PE film for soil mulching + perforated PE film with 100 holes per m2, black PE film for soil mulching + non-woven PP fabric. An analysis of the chemical composition of melon fruit showed that the concentrations of dry matter, L-ascorbic acid and total carbohydrates were higher in the edible parts of heterotic cultivars. The type of plant cover and soil cover had a significant effect on the dry matter content of the edible parts of melon, but it caused no considerable changes in the levels of the remaining organic compounds. In the majority of cases, the nitrate content of melon fruit was below the allowable standards. The lowest quantities of nitrates were accumulated by melon fruit of cv. Oliwin in the control treatment.

Keywords:

cultivar, PE film, non-woven PP fabric, dry matter, organic compounds, nitrates

Biesiada A., 2008. Effect of flat covers and plant density on yielding and quality of kohlrabi. J. Elementol. 13(2), 167–173.
Danilčenko H., Jariene E., Paulauskiene A., Kulajtiene J., Viskelis P., 2004. Wpływ nawożenia na jakość i skład chemiczny dyni. Annales UMCS, sec E, 59(4), 1949–1956.
Dyduch J., Najda A., 2005. Zmiany zawartości suchej masy i kwasu L-askorbinowego w liściach dwu odmian selera naciowego (Apium graveolens L. var. dulce Mill./Pers.) w zależności od wieku zbieranych roślin i ściółkowania gleby. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rol. 86, 515, 111–119.
Ekinci M., Dursun A., 2009. Effect of different mulch materials on plant growth, some quality parameters and yield in melon (Cucumis melo L.) cultivars in high altitude environmental conditions. Pak. J. Bot. 41(4), 1891–1901.
Gajc J., Skąpski H., 1991. Wpływ fazy dojrzałości owoców czterech odmian cukini na ich plon oraz wartość biologiczną. Biul. Warzywn. 37, 119–128.
Gajc-Wolska J., Bujalski D., Chrzanowska A., 2008. Effect of a substrate on yielding and quality of greenhouse cucumber fruits. J. Elementol. 13(2), 205–210.
Grudzień K., 1998. Uprawa melonów w świetle doświadczeń Skierniewickich. Now. Warzywn. 32, 43–44.
Grudzień K., 2000. Możliwość polowej uprawy melona w Polsce. Ogrodnictwo 5, 15–18.
Grudzień K., Górecki R., 2001. The effect of sheltering plants on field of cucumber and muskmelon. Veg. Crops Res. Bull. 54, 69–73.
Francke A., Majkowska-Gadomska J., 2008. Effect of planting date and method on the chemical composition of radicchio heads. J. Elementol. 13(2), 189–198.
Kołota E., Słociak A., 2003. The effects of the term of weed removal and soil mulching on yield and chemical composition of zucchini fruits. Veg. Crops Res.Bull., 59, 83–89.
Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K., 2006. Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych. Prace Inst. Żywności i Żywienia, Warszawa, ss. 126.
Krauze A., Domska D., 1991. Ćwiczenia specjalistyczne z chemii rolnej. Wyd. ART Olsztyn, 64–65.
Lin D., Huang D., Wang S., 2004. Effect of potassium levels on fruit quality of muskmelon in soilless medium culture. Scientia Hort. 102, 53–60.
Lisiewska Z., Kmiecik W., 1991. Azotany i azotyny w warzywach. Post. Nauk Roln. 3, 11–33.
Lista odmian roślin warzywnych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce. 2009. COBORU. Słupia Wielka.
Majkowska-Gadomska J., 2010. Badania nad oddziaływaniem bezpośredniego osłaniania roślin i ściółkowania gleby na wzrost, rozwój oraz plonowanie melona (Cucumis melo L.). Rozpr. hab. (maszynopis).
Majkowska-Gadomska J., Francke A., Wierzbicka B., 2008. Effect of soil substrate on the chemical composition of fruit of some tomato cultivars grown in an unheated plastic tunnel. J. Elementol. 13(2), 261–268.
Niewczas J., Kamionowska M., Mitek M., 2006. Zawartość azotanów (III) i (V) w owocach nowych odmian dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2(47), 238–245.
Ouzounidou G., Papadopoulou P., Giannakoula A., Ilias I., 2006. Effect of plant growth regulators on growth, physiology and quality characteristics of Cucumis melo L. Veg. Crops Res. Bull. 65,127–135.
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1615/2001 z 7 sierpnia 2001 r. ustanawiające normy handlowe dla melonów i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1093/97. OJ EC Nr L (2001/08/08) 214: 21–25 [Commission Regulation (EC) No. 1615/2001 of 7 August 2001 amending Regulation (EC) No. 1093/97 laying down marketing standards applicable to melons and watermelons].
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. Dz.U. nr 2, poz. 9. 2005. W sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności.
Rożek S., 2000. Czynniki wpływające na akumulację azotanów w plonie warzyw. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 364 (71), 13–18.
Starck J.R., 1997. Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych. PWRiL, Warszawa.
Sztangret J., Korzeniewska A., Drzazga B., Horbowicz M., Niemirowicz-Szczytt K., 2002. Porównanie wybranych mieszańców dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duch.) pod względem przydatności miąższu do mrożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 488, 399–404.
Sztangret J., Korzeniewska A., Niemirowicz-Szczytt K., 2001. Ocean plonowania oraz zawartości suchej masy i związków karetonoidowych w nowych mieszańcach dyni olbrzymiej. Folia Hort.13,1A, 437–443.
Wierzbicka B., 2001. The effect of cultivation methods and cultivar on yield and chemical composition of lettuce in field culture. Scientific Works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture, Babtai (Litwa). Horticulture and Vegetable Growing, 20(3)–2, 74–82.
Wierzbicka B., Majkowska J., Kuskowska M., 2002a. Zawartość azotanów w sałacie uprawianej na podłożu z dodatkiem hydrożeli. Biul. Nauk., UWM Olsztyn, 14, 145–150.
Wierzbicka B., Majkowska J., Kuskowska M., 2002b. Zawartość azotanów w częściach jadalnych warzyw. Biul. Nauk., UWM Olsztyn, 16(3), 41–42.
Wojciechowska R., Smoleń S., Przybyło J., 2000. Zawartość azotanów w różnych częściach użytkowych wybranych gatunków warzyw. Zesz. Nauk. AR Kraków, 364(71), 205–208.
Wojdyła T., Wichrowska D., Rolbiecki R., Rolbiecki S., Weltrowska-Medzińska B., 2007. Zawartość wybranych składników chemicznych w dyni makaronowej świeżej po zbiorach i po przechowywaniu oraz konserwowanej – w zależności od nawadniania i odmiany. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 3(52), 82–89.
Zadernowski R., Oszmiański J., 1994. Wybrane zagadnienia z przetwórstwa owoców i warzyw. Wyd ART Olsztyn.
Download

Published
2010-06-30Joanna Majkowska-Gadomska 
University of Warmia and Mazury in OlsztynLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)