NUMERICAL STRENGTH DYNAMICS OF Chromaphis juglandicola (Kalt. 1843) ON COMMON WALNUT (Juglans regia L.) IN LUBLIN TOWN PLANTINGS

Katarzyna Karczmarz

The John Paul II Catholic University of LublinAbstract

Common walnut has gained recognition in Poland as a tree decorating the space around us because of its habit and impressive leaves. More and more frequent use of walnut in the city landscape induced a more thorough analysis of the factor causing a significant decrease in the decorative values of this plant. The aim of this paper was to trace the numerical strength dynamics of Ch. juglandicola occupying the Juglans regia L. trees, referring to the weather conditions system and to determine the harmfulness degree of the above- mentioned plant louse species. Studies were conducted on walnut trees (Juglans regia L.) in Lublin in the years 2006–2008. Three stands in housing estate areas were selected for observation: (A) – a park estate of single-family houses (B) – in the University Campus area, and near the street (C) – at the crossroads of busy streets near the petrol station. The terms of occurrence of this plant louse, as well as the dynamics of its numerical
strength were determined against the background of weather conditions. It was established that Chromaphis juglandicola (Kalt.) occurs on the Juglans regia L. trees growing in Lublin town plantings. It was reported that these plant lice occurred most numerously in the year 2007 on the housing estate post. Ch. juglandicola were observed at the bottom side of the leaf blade in dispersion. The terms of spring appearance and autumn disappearance of plant lice were significantly affected by the course of weather conditions. Their development was enhanced by warm spring with not very intense precipitation. However the air temperature above 30ºC and storm-like down pouring rain in summer limited the numerical strength of Ch. juglandicola.

Keywords:

Dusky-veined walnut aphis, walnut, city landscape, meteorological conditions

Blackman R.L., Eastop V.F., 2000. Aphids on the World’s Crops. An Identification and Information Guide. The Natural Museum, London, 466 p.
Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E., 2004. Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Vol. I. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 509 p.
Bugała W., 1991. Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. PWRiL, Warszawa, 593 p.
Bytnerowicz A., 1979. Pochłanianie niektórych zanieczyszczeń środowiska przez drzewa w Warszawie. Materiały konferencji naukowo-technicznej „Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie”. Wyd. PAN, 33–44.
Chudzicka E., 1979. Wpływ struktury zieleni miejskiej na skład gatunkowy i liczebność fitofagów koron (na przykładzie Tilia sp.). Materiały konferencji naukowo-technicznej „Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie”. Wyd. PAN, 74–83.
Cichocka E., 1980. Mszyce roślin sadowniczych. PWN, Warszawa, 119 p.
Cichocka E., Goszczyński W., 1991. Mszyce zasiedlające drzewa przyuliczne w Warszawie. [w:] Mszyce, ich bionomia, szkodliwość i wrogowie naturalni. PAN, Warszawa, 9–18.
Cichocka E., Goszczyński W., Szybczyński K., 1998. Mszyce i ich naturalni wrogowie na klonach w Warszawie. [w:] Fauna miast – Urban Fauna, (red. Barczak T., Indykiewicz P.), Wyd. ATR, Bydgoszcz, 83–88.
Halbert S.E., Evans G.A., Clinton D.C., Nieto-Nafria J.M., Dixon A.F.G., 1998. Establishment of Taxoptera citricida in Florida. Aphids in natural and managed ecosystems. Proceedings of the Fifth International Symposium on Aphids, Leon, Spain, 547–554.
Jaśkiewicz B., 2003. Zdobniczka orzechowa (Panaphis juglandis Goetze) i zdobniczka podliściowa (Chromaphis juglandicola Kalt.) – mszyce obniżające dekoracyjność orzecha włoskiego. Ochrona Roślin, 48, 10, 17–18.
Jaśkiewicz B., Cichocka E., 2004. Apphids on European Walnut (Juglans regia L.) in the urban conditions of Lublin. Aphids and Other Hemipterous insects, PAS Skierniewice, 10, 35–46.
Jaśkiewicz B., Kmieć K. 2007. The occurrence of Panaphis juglandis (Goetze) and Chromaphis juglandicola (Kalt.) on walnut under the urban conditions of Lublin. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus. 6 (3), 15–26.
Kmieć K., 2007. The occurrence of Macrosiphum rosae (L.) (Hemiptera: Aphididae) on rose shrubs in Lublin. EJPAU, Horticulture 10(2), www.ejpau.media.pl
Mansfield T.A., 2004. Tlenki azotu: stare problemy i nowe wyzwania. [w] Zanieczyszczenia powietrza a życie roślin, red. J.N.B. Bell, M. Treshow, WNT, Warszawa, 134–146.
Milevoj L., Kravanja N., 1999. Health problems of trees in urban areas. Zbornik predavanj in referatov 4. Slovenskega Posvetovanja o varstvu rastlin v Portorozu, 421–428.
Molski M., Sitarski M., 1979. Wpływ środków chemicznych stosowanych do stosowania śliskości zimowej na roślinność drzewiastą oraz próby przeciwdziałania skutkom zasolenia. Materiały konferencji naukowo-technicznej „Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie”. Wyd. PAN, 46–59.
Pacyniak C., 1992. Najstarsze drzewa w Polsce, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, 204 p.
Pisarski B., 1979. Presja urbanizacyjna a zespoły fauny. Materiały konferencji naukowotechnicznej „Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie”. Wyd. PAN, 116–120.
Rennenberg H., Kreutzer K., Papen H., Weber P., 1998. Consequences of high loads of nitrogen for spruce (Picea abies) and beech (Fagus sylvatica) forests. New Phytologist, 139, 71–86.
Seneta W., Dolatowski J., 2003. Dendrologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 210–212.
Sękowski B., 1993. Pomologia stosowana. T. 2, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 320 p.
Wilkaniec B., 1999. Występowanie mszyc w zadrzewieniach i zadrzewieniach śródmiejskich Poznania. Wiad. Entomol. 18(3), 135–142.
Zdyb H., 2009. Orzech włoski. PWRiL, Warszawa, 200 p.
Download

Published
2010-12-31Katarzyna Karczmarz 
The John Paul II Catholic University of LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)