Evaluating the environmental factors influences on body mass of wild ungulates obtained in Lublin region

Piotr Czyżowski

Department of Pet Breeding and Wildlife Management, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Mirosław Karpiński

Department of Pet Breeding and Wildlife Management, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Ryszard Rachfałowski

Department of Pet Breeding and Wildlife Management, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The study aimed at evaluating the influence of environmental conditions on hunting animals' body mass (red deer Cervus elaphus, roe deer Capreolus capreolus, and wild boar Sus
scrofa) obtained from within RDLP in Lublin. The paper includes correlation coefficients between the mean body mass of analyzed specimens and selected environmental factors such as: agricultural production space index, forest coverage, length of forest borders, percentage of main forest habitat types, thickness and time of snow cover presence. The obtained results indicated that the presence of dense forests and high percentage of coniferous forests affected the increased mean body mass of deer. The body mass of wild ungulates depends on environmental circumstances that make animals possible to survive winters in best conditions. A long time of snow cover presence had a negative impact on deer mean body mass in the Lublin region.

Słowa kluczowe:

body mass, environmental factors, wild ungulates

Ahlen J., 1975. Winter habitats of moose and deer in relation to land use in Scandinavia. Viltrvy, 9, 3, 45–192.
Bobek B., Morow K., Perzanowski K., 1984. Ekologiczne podstawy łowiectwa. PWRiL Warszawa, 1–315.
Czyżowski P., Karpiński M., Drozd L., Rachfałowski R., Goleman M., 2009. Wpływ długości granicy leśnej na zagęszczenie dzikich kopytnych. [W:] Zagrożenia biotopów leśnych, red.
K. Sporek, Wyd. UO, Opole 2009, 99–111.
Fijałkowski D., 1993. Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. Lasy Lubelszczyzny. LTN, Lublin, 1–252.
Genov P., 1981. Significance of natural biocenoses and agrocenoses as the source of food for wild boar. Ekologia Pol. 29, 117–136.
Haber A., Pasławski T., Zaborowski S., 1977. Gospodarstwo łowieckie. PWN, wyd. II, Warszawa, 1–374.
Hewison A.J.M., Vincent J.P., Joachim J., Angibault J.M., Cargnelutti B., Cibien C., 2001. The effect of woodland fragmentation and human activity on roe deer distribution in agricultural
landscapes. Can. J. Zool. 79 (4), 679–689.
Howe T.D., Bratton S.P., 1976. Winter rooting activity of the European wild boar in the Great Smoky Mountains National Park. Castanea 41, 256–264.
Janiszewski P., Szczepański W., 2001. Analysis of autumn-winter diet of stags, hinds and calves of reed deer (Cervus elaphus L.) based on rumen content. Fol. Forest. Pol., Ser. A, Forestry,
43, 69–83.
Janiszewski P., Szczepański W., 2004. Charakterystyka masy tusz byków, łań i cieląt jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) pozyskanych w okresie jesienno-zimowym. Sylwan, 12, 33–38.
Jepsen J.U., Topping C.J., 2004. Modelling roe deer (Capreolus capreolus) in a gradient of forest fragmentation: behavioural plasticity and choice of cover. Can. J. Zool. 82(9), 1528–1541.
Mysterud A., Bjørnsen B.H., Østbye E., 1997. Effects of snow depth on food and habitat selection by roe deer Capreolus capreolus along an altitudinal gradient in south-central Norway. Wild.
Biol. 3, 1, 27–33.
Remmert H., 1985. Ekologia. PWRiL Warszawa, 1–404.
Szukiel E., 1994. Różnice w hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt dzikich na wolności. Sylwan 3, 71–76.
Tomek A., 2002. Właściwości i struktura populacji jelenia (Cervus elaphus L.) w lasach krynickich (Karpaty). Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Rozprawy, 278, 1–100.
Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A., 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL Warszawa, 1–157.
Witek T., Górski t., Kern H., Żukowski B., Budzyńska K., Filipiak K., Fiuk M., Strzelec J., 1993, Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski wg gmin. IUNG Puławy, Supl., 1–248.

Opublikowane
2010-06-30Piotr Czyżowski 
Department of Pet Breeding and Wildlife Management, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Mirosław Karpiński 
Department of Pet Breeding and Wildlife Management, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Ryszard Rachfałowski 
Department of Pet Breeding and Wildlife Management, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora